Reaction Routes of
H4C3O
Explored by
_
G_ R_ R_ M

at the Level of B3LYP/6-31G*

© 2009 Koichi OHNO


Explored: EQ84 TS586
[ EQ0 ]
Cs ENERGY= 0.0 kJ/mol ( -191.9130742 Hartree) Energy+ZPE= 0.0 kJ/mol ZPE= 0.0612966 CONNECTIONS: o TS0 ( 5.0) o EQ0 o TS1 (352.0) o EQ0 o TS2 (313.1) o EQ1 o TS3 (327.1) o EQ3 o TS4 (450.9) o EQ11 o TS5 (471.0) o EQ11 o TS6 (438.7) o EQ13 o TS7 (340.6) o EQ17 o TS8 (356.4) o EQ17 o TS9 (361.6) o EQ21 o TS10 (309.1) o EQ23 o TS11 (288.2) o EQ24 o TS12 (290.8) o EQ24 o TS13 (350.9) o DDC0 o TS14 (397.7) o DDC1 o TS15 (407.7) o DDC2 o TS16 (457.9) o DDC3 o TS17 (468.4) o DDC4 o UDC0 o o UDC1 o
[ EQ1 ]
Cs ENERGY= 2.9 kJ/mol ( -191.9119690 Hartree) Energy+ZPE= 3.8 kJ/mol ZPE= 0.0616439 CONNECTIONS: o TS2 (313.1) o EQ0 o TS18 (405.8) o EQ1 o TS19 ( 41.7) o EQ2 o TS20 (321.1) o EQ4 o TS21 (368.0) o EQ16 o TS22 (337.3) o EQ20 o TS23 (650.7) o EQ23 o TS24 (315.7) o EQ24 o TS25 (356.3) o EQ36 o TS26 (359.6) o EQ36 o TS27 (426.4) o EQ36 o TS28 (363.3) o EQ37 o TS29 (435.6) o EQ37 o TS30 (436.7) o EQ37 o TS31 (366.4) o EQ43 o TS32 (395.9) o DDC5 o TS33 (398.9) o DDC6 o TS34 (428.8) o DDC7 o TS35 (432.6) o DDC8 o TS36 (591.7) o DDC9 o UDC2 o o UDC3 o o UDC4 o o UDC5 o o UDC6 o o UDC7 o
[ EQ2 ]
Cs ENERGY= 9.8 kJ/mol ( -191.9093248 Hartree) Energy+ZPE= 10.9 kJ/mol ZPE= 0.0617014 CONNECTIONS: o TS19 ( 41.7) o EQ1 o TS37 (433.5) o EQ4 o TS38 (235.7) o EQ5 o TS39 (405.3) o EQ6 o TS40 (433.2) o EQ9 o TS41 (345.9) o EQ14 o TS42 (520.5) o EQ14 o TS43 (432.5) o EQ17 o TS44 (378.8) o EQ19 o TS45 (389.4) o EQ20 o TS46 (321.5) o EQ24 o TS47 (394.7) o EQ25 o TS48 (464.5) o EQ25 o TS49 (441.3) o EQ28 o TS50 (391.8) o EQ31 o TS51 (423.6) o EQ31 o TS52 (374.0) o EQ36 o TS53 (382.4) o EQ37 o TS54 (387.6) o EQ40 o TS55 (367.0) o EQ43 o TS56 (435.7) o EQ43 o TS57 (725.5) o EQ59 o TS58 (571.6) o EQ64 o TS59 (572.3) o EQ64 o TS60 (498.6) o EQ65 o TS61 (616.4) o EQ65 o TS62 (619.7) o EQ78 o TS63 (370.3) o DDC10 o TS64 (394.2) o DDC11 o TS65 (411.6) o DDC12 o TS66 (458.9) o DDC13 o UDC8 o o UDC9 o o UDC10 o o UDC11 o
[ EQ3 ]
C2v ENERGY= 84.9 kJ/mol ( -191.8807429 Hartree) Energy+ZPE= 84.8 kJ/mol ZPE= 0.0612690 CONNECTIONS: o TS3 (327.1) o EQ0 o TS67 (258.0) o EQ3 o TS68 (277.1) o EQ6 o TS69 (454.3) o EQ12 o TS70 (480.2) o EQ12 o TS71 (478.6) o EQ22 o TS72 (417.5) o EQ36 o TS73 (249.3) o DDC14 o TS74 (363.8) o DDC15 o UDC12 o o UDC13 o
[ EQ4 ]
Cs ENERGY= 121.8 kJ/mol ( -191.8666934 Hartree) Energy+ZPE= 121.6 kJ/mol ZPE= 0.0612223 CONNECTIONS: o TS20 (321.1) o EQ1 o TS37 (433.5) o EQ2 o TS75 (293.1) o EQ4 o TS76 (349.9) o EQ4 o TS77 (460.6) o EQ4 o TS78 (460.6) o EQ4 o TS79 (142.3) o EQ7 o TS80 (533.0) o EQ8 o TS81 (517.3) o EQ13 o TS82 (478.8) o EQ15 o TS83 (380.8) o EQ18 o TS84 (492.1) o EQ20 o TS85 (369.6) o EQ24 o TS86 (438.5) o EQ28 o TS87 (478.9) o EQ35 o TS88 (697.7) o EQ35 o TS89 (439.6) o EQ55 o TS90 (444.9) o EQ61 o TS91 (696.8) o EQ61 o TS92 (549.4) o EQ66 o TS93 (598.2) o EQ71 o TS94 (427.0) o DDC16 o TS95 (459.4) o DDC17 o TS96 (512.0) o DDC18 o TS97 (649.8) o DDC19 o TS98 (702.9) o DDC20
[ EQ5 ]
Cs ENERGY= 127.6 kJ/mol ( -191.8644742 Hartree) Energy+ZPE= 132.0 kJ/mol ZPE= 0.0629845 CONNECTIONS: o TS38 (235.7) o EQ2 o TS99 (410.8) o EQ22 o TS100 (460.0) o EQ29 o TS101 (400.2) o EQ33 o TS102 (459.6) o EQ53 o TS103 (418.3) o EQ56 o TS104 (450.6) o EQ58 o TS105 (422.6) o EQ60 o TS106 (442.8) o EQ62 o TS107 (479.1) o EQ64 o TS108 (602.8) o EQ64 o TS109 (496.3) o EQ65 o TS110 (618.5) o EQ78 o TS111 (625.3) o EQ79 o TS112 (423.6) o DDC21 o TS113 (479.1) o DDC22 o TS114 (672.8) o DDC23 o UDC14 o o UDC15 o o UDC16 o
[ EQ6 ]
Cs ENERGY= 130.4 kJ/mol ( -191.8633983 Hartree) Energy+ZPE= 131.9 kJ/mol ZPE= 0.0618680 CONNECTIONS: o TS39 (405.3) o EQ2 o TS68 (277.1) o EQ3 o TS115 (425.6) o EQ6 o TS116 (476.8) o EQ9 o TS117 (588.9) o EQ11 o TS118 (442.9) o EQ22 o TS119 (553.6) o EQ23 o TS120 (457.5) o EQ49 o TS121 (441.4) o EQ55 o TS122 (456.1) o EQ58 o TS123 (485.7) o EQ59 o TS124 (497.7) o EQ59 o TS125 (459.8) o EQ60 o TS126 (460.1) o EQ63 o TS127 (391.3) o DDC24 o TS128 (540.4) o DDC25 o UDC17 o o UDC18 o o UDC19 o
[ EQ7 ]
Cs ENERGY= 133.1 kJ/mol ( -191.8623728 Hartree) Energy+ZPE= 131.4 kJ/mol ZPE= 0.0606504 CONNECTIONS: o TS79 (142.3) o EQ4 o TS129 (359.4) o EQ7 o TS130 (459.4) o EQ7 o TS131 (468.8) o EQ7 o TS132 (473.6) o EQ7 o TS133 (476.6) o EQ7 o TS134 (537.7) o EQ8 o TS135 (441.7) o EQ9 o TS136 (500.2) o EQ10 o TS137 (533.1) o EQ13 o TS138 (474.1) o EQ15 o TS139 (370.1) o EQ16 o TS140 (472.6) o EQ16 o TS141 (485.3) o EQ18 o TS142 (434.7) o EQ30 o TS143 (708.8) o EQ39 o TS144 (438.5) o EQ40 o TS145 (439.1) o EQ40 o TS146 (426.0) o EQ55 o TS147 (694.5) o EQ55 o TS148 (443.3) o EQ61 o TS149 (566.5) o EQ66 o TS150 (525.4) o DDC26 o TS151 (526.4) o DDC27 o TS152 (557.1) o DDC28 o TS153 (610.9) o DDC29 o TS154 (613.0) o DDC30 o TS155 (645.6) o DDC31 o UDC20 o
[ EQ8 ]
C1 ENERGY= 150.4 kJ/mol ( -191.8557731 Hartree) Energy+ZPE= 148.5 kJ/mol ZPE= 0.0605853 CONNECTIONS: o TS80 (533.0) o EQ4 o TS134 (537.7) o EQ7 o TS156 (150.4) o EQ8 o TS157 (582.5) o EQ8 o TS158 (450.6) o EQ16 o TS159 (455.3) o EQ16 o TS160 (553.3) o EQ17 o TS161 (466.3) o EQ18 o TS162 (466.9) o EQ18 o TS163 (398.0) o EQ38 o TS164 (440.9) o EQ50 o TS165 (492.0) o DDC32 o TS166 (557.4) o DDC33 o TS167 (557.7) o DDC34 o TS168 (561.3) o DDC35 o TS169 (836.6) o DDC36 o UDC21 o o UDC22 o
[ EQ9 ]
C1 ENERGY= 159.1 kJ/mol ( -191.8524612 Hartree) Energy+ZPE= 158.3 kJ/mol ZPE= 0.0609879 CONNECTIONS: o TS40 (433.2) o EQ2 o TS116 (476.8) o EQ6 o TS135 (441.7) o EQ7 o TS170 (163.7) o EQ9 o TS171 (572.4) o EQ9 o TS172 (170.7) o EQ10 o TS173 (660.9) o EQ11 o TS174 (534.6) o EQ12 o TS175 (527.6) o EQ13 o TS176 (535.2) o EQ13 o TS177 (449.5) o EQ31 o TS178 (475.1) o EQ32 o TS179 (391.0) o EQ35 o TS180 (358.8) o EQ39 o TS181 (409.1) o EQ39 o TS182 (351.6) o EQ41 o TS183 (571.7) o EQ56 o TS184 (754.9) o EQ62 o TS185 (477.7) o EQ66 o TS186 (659.7) o EQ66 o TS187 (489.4) o DDC37 o TS188 (525.8) o DDC38 o TS189 (531.8) o DDC39 o TS190 (538.0) o DDC40 o TS191 (565.9) o DDC41 o TS192 (698.5) o DDC42 o UDC23 o o UDC24 o o UDC25 o
[ EQ10 ]
Cs ENERGY= 168.2 kJ/mol ( -191.8490155 Hartree) Energy+ZPE= 166.7 kJ/mol ZPE= 0.0607186 CONNECTIONS: o TS136 (500.2) o EQ7 o TS172 (170.7) o EQ9 o TS193 (488.0) o EQ34 o TS194 (451.7) o EQ40 o TS195 (465.8) o EQ42 o TS196 (361.5) o EQ45 o TS197 (793.5) o EQ53 o TS198 (482.9) o EQ67 o TS199 (525.3) o DDC43 o TS200 (822.4) o DDC44 o UDC26 o o UDC27 o
[ EQ11 ]
Cs ENERGY= 191.0 kJ/mol ( -191.8403290 Hartree) Energy+ZPE= 189.6 kJ/mol ZPE= 0.0607753 CONNECTIONS: o TS4 (450.9) o EQ0 o TS5 (471.0) o EQ0 o TS117 (588.9) o EQ6 o TS173 (660.9) o EQ9 o TS201 (196.8) o EQ11 o TS202 (640.7) o EQ11 o TS203 (645.9) o EQ17 o TS204 (709.9) o EQ44 o TS205 (473.9) o EQ49 o TS206 (396.3) o EQ53 o TS207 (398.8) o EQ54 o TS208 (505.5) o EQ54 o TS209 (692.1) o EQ81 o TS210 (558.6) o DDC45 o TS211 (609.4) o DDC46 o TS212 (613.8) o DDC47 o TS213 (686.6) o DDC48 o TS214 (815.0) o DDC49 o TS215 (1041.8) o DDC50 o UDC28 o
[ EQ12 ]
Cs ENERGY= 203.2 kJ/mol ( -191.8356905 Hartree) Energy+ZPE= 204.0 kJ/mol ZPE= 0.0615854 CONNECTIONS: o TS69 (454.3) o EQ3 o TS70 (480.2) o EQ3 o TS174 (534.6) o EQ9 o TS216 (348.3) o EQ12 o TS217 (356.5) o EQ12 o TS218 (228.0) o EQ13 o TS219 (459.0) o EQ13 o TS220 (575.8) o EQ15 o TS221 (336.2) o EQ18 o TS222 (383.6) o EQ19 o TS223 (615.1) o EQ19 o TS224 (396.0) o EQ38 o TS225 (409.8) o EQ55 o TS226 (419.8) o EQ61 o TS227 (604.5) o EQ71 o TS228 (605.6) o EQ71 o TS229 (609.6) o EQ73 o TS230 (572.5) o DDC51 o UDC29 o o UDC30 o
[ EQ13 ]
Cs ENERGY= 203.7 kJ/mol ( -191.8354805 Hartree) Energy+ZPE= 204.1 kJ/mol ZPE= 0.0614328 CONNECTIONS: o TS6 (438.7) o EQ0 o TS81 (517.3) o EQ4 o TS137 (533.1) o EQ7 o TS175 (527.6) o EQ9 o TS176 (535.2) o EQ9 o TS218 (228.0) o EQ12 o TS219 (459.0) o EQ12 o TS231 (362.3) o EQ13 o TS232 (377.0) o EQ13 o TS233 (612.7) o EQ13 o TS234 (566.3) o EQ15 o TS235 (711.0) o EQ15 o TS236 (322.0) o EQ16 o TS237 (602.6) o EQ19 o TS238 (388.1) o EQ21 o TS239 (406.3) o EQ46 o TS240 (411.8) o EQ55 o TS241 (426.8) o EQ61 o TS242 (615.5) o EQ72 o TS243 (622.9) o EQ76 o TS244 (497.5) o DDC52 o TS245 (566.8) o DDC53 o UDC31 o
[ EQ14 ]
Cs ENERGY= 206.1 kJ/mol ( -191.8345729 Hartree) Energy+ZPE= 204.9 kJ/mol ZPE= 0.0608517 CONNECTIONS: o TS41 (345.9) o EQ2 o TS42 (520.5) o EQ2 o TS246 (441.5) o EQ14 o TS247 (651.8) o EQ14 o TS248 (213.5) o EQ15 o TS249 (436.2) o EQ18 o TS250 (329.9) o EQ28 o TS251 (354.5) o EQ31 o TS252 (330.3) o EQ32 o TS253 (388.7) o EQ35 o TS254 (463.5) o DDC54 o TS255 (673.8) o DDC55 o UDC32 o o UDC33 o
[ EQ15 ]
C1 ENERGY= 209.9 kJ/mol ( -191.8331293 Hartree) Energy+ZPE= 208.0 kJ/mol ZPE= 0.0605838 CONNECTIONS: o TS82 (478.8) o EQ4 o TS138 (474.1) o EQ7 o TS220 (575.8) o EQ12 o TS234 (566.3) o EQ13 o TS235 (711.0) o EQ13 o TS248 (213.5) o EQ14 o TS256 (211.7) o EQ15 o TS257 (442.7) o EQ15 o TS258 (671.1) o EQ15 o TS259 (788.9) o EQ15 o TS260 (424.9) o EQ16 o TS261 (335.0) o EQ30 o TS262 (340.3) o EQ34 o TS263 (394.4) o EQ35 o TS264 (390.9) o EQ40 o TS265 (372.4) o EQ42 o TS266 (739.5) o EQ55 o TS267 (729.4) o EQ58 o TS268 (729.9) o EQ60 o TS269 (710.0) o EQ62 o TS270 (480.4) o DDC56 o TS583 (473.6) o xx o UDC34 o o UDC35 o
[ EQ16 ]
Cs ENERGY= 233.2 kJ/mol ( -191.8242485 Hartree) Energy+ZPE= 233.0 kJ/mol ZPE= 0.0612030 CONNECTIONS: o TS21 (368.0) o EQ1 o TS139 (370.1) o EQ7 o TS140 (472.6) o EQ7 o TS158 (450.6) o EQ8 o TS159 (455.3) o EQ8 o TS236 (322.0) o EQ13 o TS260 (424.9) o EQ15 o TS271 (341.7) o EQ18 o TS272 (266.5) o EQ19 o TS273 (585.9) o EQ71 o TS274 (594.9) o EQ73 o TS275 (601.2) o EQ73 o TS276 (554.4) o DDC57 o UDC36 o o UDC37 o o UDC38 o o UDC39 o
[ EQ17 ]
C1 ENERGY= 241.6 kJ/mol ( -191.8210646 Hartree) Energy+ZPE= 239.9 kJ/mol ZPE= 0.0606436 CONNECTIONS: o TS7 (340.6) o EQ0 o TS8 (356.4) o EQ0 o TS43 (432.5) o EQ2 o TS160 (553.3) o EQ8 o TS203 (645.9) o EQ11 o TS277 (247.0) o EQ17 o TS278 (461.1) o EQ23 o TS279 (487.8) o EQ24 o TS280 (716.8) o EQ54 o TS281 (547.4) o EQ69 o TS282 (362.4) o DDC58 o TS283 (403.1) o DDC59 o TS284 (676.3) o DDC60 o TS285 (731.8) o DDC61 o UDC40 o
[ EQ18 ]
Cs ENERGY= 245.5 kJ/mol ( -191.8195601 Hartree) Energy+ZPE= 242.6 kJ/mol ZPE= 0.0601842 CONNECTIONS: o TS83 (380.8) o EQ4 o TS141 (485.3) o EQ7 o TS161 (466.3) o EQ8 o TS162 (466.9) o EQ8 o TS221 (336.2) o EQ12 o TS249 (436.2) o EQ14 o TS271 (341.7) o EQ16 o TS286 (271.7) o EQ21 o TS287 (619.1) o EQ74 o TS288 (609.6) o EQ76 o TS289 (618.3) o EQ76 o TS290 (389.1) o DDC62 o UDC41 o o UDC42 o
[ EQ19 ]
C1 ENERGY= 248.7 kJ/mol ( -191.8183652 Hartree) Energy+ZPE= 248.5 kJ/mol ZPE= 0.0612051 CONNECTIONS: o TS44 (378.8) o EQ2 o TS222 (383.6) o EQ12 o TS223 (615.1) o EQ12 o TS237 (602.6) o EQ13 o TS272 (266.5) o EQ16 o TS291 (253.6) o EQ19 o TS292 (599.1) o EQ19 o TS293 (352.3) o EQ21 o TS294 (688.4) o EQ21 o TS295 (648.8) o EQ40 o TS296 (488.1) o EQ44 o TS297 (685.8) o EQ62 o TS298 (586.0) o EQ71 o TS299 (595.0) o EQ71 o TS300 (596.9) o EQ71 o TS301 (599.9) o EQ71 o TS302 (599.5) o EQ73 o TS303 (603.0) o EQ73 o TS304 (688.7) o EQ74 o TS305 (603.0) o EQ75 o TS306 (667.4) o DDC63 o TS307 (687.7) o DDC64 o TS308 (721.3) o DDC65 o UDC43 o o UDC44 o
[ EQ20 ]
Cs ENERGY= 250.3 kJ/mol ( -191.8177323 Hartree) Energy+ZPE= 250.8 kJ/mol ZPE= 0.0614977 CONNECTIONS: o TS22 (337.3) o EQ1 o TS45 (389.4) o EQ2 o TS84 (492.1) o EQ4 o TS309 (798.6) o EQ23 o TS310 (407.3) o EQ29 o TS311 (383.9) o EQ37 o TS312 (523.7) o EQ60 o TS313 (596.7) o EQ64 o TS314 (702.3) o DDC66 o UDC45 o o UDC46 o
[ EQ21 ]
C1 ENERGY= 253.8 kJ/mol ( -191.8163914 Hartree) Energy+ZPE= 251.8 kJ/mol ZPE= 0.0605307 CONNECTIONS: o TS9 (361.6) o EQ0 o TS238 (388.1) o EQ13 o TS286 (271.7) o EQ18 o TS293 (352.3) o EQ19 o TS294 (688.4) o EQ19 o TS315 (272.7) o EQ21 o TS316 (512.8) o EQ44 o TS317 (601.4) o EQ72 o TS318 (602.7) o EQ72 o TS319 (598.3) o EQ74 o TS320 (614.2) o EQ76 o TS321 (439.3) o DDC67 o TS322 (478.4) o DDC68 o TS323 (577.4) o DDC69 o UDC47 o
[ EQ22 ]
Cs ENERGY= 268.1 kJ/mol ( -191.8109691 Hartree) Energy+ZPE= 269.8 kJ/mol ZPE= 0.0619480 CONNECTIONS: o TS71 (478.6) o EQ3 o TS99 (410.8) o EQ5 o TS118 (442.9) o EQ6 o TS324 (456.4) o EQ49 o TS325 (394.7) o DDC70 o TS326 (417.8) o DDC71 o TS327 (688.3) o DDC72 o TS328 (703.4) o DDC73 o TS329 (707.6) o DDC74 o TS330 (743.8) o DDC75 o UDC48 o o UDC49 o
[ EQ23 ]
C1 ENERGY= 281.6 kJ/mol ( -191.8058227 Hartree) Energy+ZPE= 273.7 kJ/mol ZPE= 0.0582980 CONNECTIONS: o TS10 (309.1) o EQ0 o TS23 (650.7) o EQ1 o TS119 (553.6) o EQ6 o TS278 (461.1) o EQ17 o TS309 (798.6) o EQ20 o TS331 (281.9) o EQ23 o TS332 (300.1) o EQ23 o TS333 (376.5) o EQ23 o TS334 (301.7) o EQ24 o TS335 (545.5) o EQ24 o TS336 (460.3) o EQ38 o TS337 (558.1) o EQ69 o TS338 (736.8) o DDC76
[ EQ24 ]
C1 ENERGY= 283.5 kJ/mol ( -191.8050868 Hartree) Energy+ZPE= 275.9 kJ/mol ZPE= 0.0584033 CONNECTIONS: o TS11 (288.2) o EQ0 o TS12 (290.8) o EQ0 o TS24 (315.7) o EQ1 o TS46 (321.5) o EQ2 o TS85 (369.6) o EQ4 o TS279 (487.8) o EQ17 o TS334 (301.7) o EQ23 o TS335 (545.5) o EQ23 o TS339 (288.8) o EQ24 o TS340 (298.4) o EQ24 o TS341 (594.1) o EQ53 o TS342 (554.4) o EQ70 o TS343 (458.7) o DDC77
[ EQ25 ]
Cs ENERGY= 291.4 kJ/mol ( -191.8020997 Hartree) Energy+ZPE= 287.7 kJ/mol ZPE= 0.0598711 CONNECTIONS: o TS47 (394.7) o EQ2 o TS48 (464.5) o EQ2 o TS344 (673.2) o EQ25 o TS345 (314.8) o EQ26 o TS346 (407.9) o EQ27 o TS347 (476.0) o EQ52 o TS348 (616.5) o EQ77 o TS349 (626.3) o EQ79 o TS350 (495.6) o DDC78 o TS351 (766.1) o DDC79 o UDC50 o o UDC51 o o UDC52 o o UDC53 o o UDC54 o
[ EQ26 ]
C1 ENERGY= 304.8 kJ/mol ( -191.7969694 Hartree) Energy+ZPE= 300.3 kJ/mol ZPE= 0.0595837 CONNECTIONS: o TS345 (314.8) o EQ25 o TS352 (305.1) o EQ26 o TS353 (400.3) o EQ29 o TS354 (413.8) o EQ33 o TS355 (604.1) o EQ68 o TS356 (606.0) o EQ68 o TS357 (620.4) o EQ78 o TS358 (630.8) o EQ79 o TS359 (408.1) o DDC80 o UDC55 o o UDC56 o o UDC57 o
[ EQ27 ]
Cs ENERGY= 307.5 kJ/mol ( -191.7959495 Hartree) Energy+ZPE= 302.2 kJ/mol ZPE= 0.0592707 CONNECTIONS: o TS346 (407.9) o EQ25 o TS360 (323.7) o EQ29 o TS361 (608.6) o EQ69 o TS362 (630.0) o EQ80 o TS363 (643.8) o EQ82 o TS364 (690.9) o EQ82 o TS365 (489.7) o DDC81 o TS366 (553.9) o DDC82 o UDC58 o
[ EQ28 ]
Cs ENERGY= 313.4 kJ/mol ( -191.7936972 Hartree) Energy+ZPE= 310.2 kJ/mol ZPE= 0.0600695 CONNECTIONS: o TS49 (441.3) o EQ2 o TS86 (438.5) o EQ4 o TS250 (329.9) o EQ14 o TS367 (368.4) o EQ30 o TS368 (427.3) o EQ32 o TS369 (444.1) o DDC83 o UDC59 o
[ EQ29 ]
C1 ENERGY= 318.0 kJ/mol ( -191.7919357 Hartree) Energy+ZPE= 312.8 kJ/mol ZPE= 0.0593236 CONNECTIONS: o TS100 (460.0) o EQ5 o TS310 (407.3) o EQ20 o TS353 (400.3) o EQ26 o TS360 (323.7) o EQ27 o TS370 (322.9) o EQ29 o TS371 (443.8) o DDC84 o TS372 (634.1) o DDC85 o TS373 (644.9) o DDC86 o TS374 (780.1) o DDC87 o UDC60 o
[ EQ30 ]
Cs ENERGY= 321.4 kJ/mol ( -191.7906414 Hartree) Energy+ZPE= 318.0 kJ/mol ZPE= 0.0600032 CONNECTIONS: o TS142 (434.7) o EQ7 o TS261 (335.0) o EQ15 o TS367 (368.4) o EQ28 o TS375 (428.1) o EQ34 o TS376 (428.8) o EQ34 o TS377 (460.8) o EQ40 o UDC61 o
[ EQ31 ]
Cs ENERGY= 322.5 kJ/mol ( -191.7902488 Hartree) Energy+ZPE= 318.9 kJ/mol ZPE= 0.0599437 CONNECTIONS: o TS50 (391.8) o EQ2 o TS51 (423.6) o EQ2 o TS177 (449.5) o EQ9 o TS251 (354.5) o EQ14 o TS378 (385.3) o EQ42 o TS379 (387.4) o EQ42 o TS380 (433.6) o EQ62 o TS381 (691.4) o EQ74 o UDC62 o o UDC63 o
[ EQ32 ]
C1 ENERGY= 324.5 kJ/mol ( -191.7894638 Hartree) Energy+ZPE= 321.4 kJ/mol ZPE= 0.0600994 CONNECTIONS: o TS178 (475.1) o EQ9 o TS252 (330.3) o EQ14 o TS368 (427.3) o EQ28 o TS382 (326.2) o EQ32 o TS383 (373.4) o EQ34 o TS384 (646.7) o EQ72 o TS385 (471.4) o DDC88 o TS386 (662.8) o DDC89 o UDC64 o
[ EQ33 ]
C2 ENERGY= 328.2 kJ/mol ( -191.7880593 Hartree) Energy+ZPE= 325.9 kJ/mol ZPE= 0.0604299 CONNECTIONS: o TS101 (400.2) o EQ5 o TS354 (413.8) o EQ26 o TS387 (356.2) o EQ33 o TS388 (382.8) o EQ43 o UDC65 o
[ EQ34 ]
C1 ENERGY= 334.5 kJ/mol ( -191.7856865 Hartree) Energy+ZPE= 330.8 kJ/mol ZPE= 0.0598848 CONNECTIONS: o TS193 (488.0) o EQ10 o TS262 (340.3) o EQ15 o TS375 (428.1) o EQ30 o TS376 (428.8) o EQ30 o TS383 (373.4) o EQ32 o TS389 (337.1) o EQ34 o TS390 (632.9) o EQ71 o UDC66 o
[ EQ35 ]
C1 ENERGY= 343.4 kJ/mol ( -191.7822615 Hartree) Energy+ZPE= 338.8 kJ/mol ZPE= 0.0595611 CONNECTIONS: o TS87 (478.9) o EQ4 o TS88 (697.7) o EQ4 o TS179 (391.0) o EQ9 o TS253 (388.7) o EQ14 o TS263 (394.4) o EQ15 o TS391 (355.5) o EQ39 o TS392 (358.7) o EQ39 o TS393 (351.3) o EQ41 o TS394 (359.5) o EQ44 o TS395 (355.2) o EQ45 o TS396 (617.6) o DDC90 o TS397 (634.5) o DDC91 o TS398 (638.2) o DDC92 o TS399 (708.7) o DDC93 o TS400 (845.3) o DDC94 o UDC67 o
[ EQ36 ]
C1 ENERGY= 347.5 kJ/mol ( -191.7807284 Hartree) Energy+ZPE= 335.9 kJ/mol ZPE= 0.0568625 CONNECTIONS: o TS25 (356.3) o EQ1 o TS26 (359.6) o EQ1 o TS27 (426.4) o EQ1 o TS52 (374.0) o EQ2 o TS72 (417.5) o EQ3 o TS401 (357.7) o EQ36 o TS402 (369.6) o EQ36 o TS403 (376.0) o EQ37 o TS404 (378.5) o EQ43 o TS405 (485.6) o DDC95 o UDC68 o
[ EQ37 ]
C1 ENERGY= 347.8 kJ/mol ( -191.7806035 Hartree) Energy+ZPE= 336.8 kJ/mol ZPE= 0.0571019 CONNECTIONS: o TS28 (363.3) o EQ1 o TS29 (435.6) o EQ1 o TS30 (436.7) o EQ1 o TS53 (382.4) o EQ2 o TS311 (383.9) o EQ20 o TS403 (376.0) o EQ36 o TS406 (362.2) o EQ37 o TS407 (360.4) o EQ43 o TS408 (364.5) o EQ43 o TS409 (712.2) o EQ71 o TS410 (455.2) o DDC96 o TS411 (495.6) o DDC97 o UDC69 o
[ EQ38 ]
Cs ENERGY= 348.0 kJ/mol ( -191.7805105 Hartree) Energy+ZPE= 344.2 kJ/mol ZPE= 0.0598678 CONNECTIONS: o TS163 (398.0) o EQ8 o TS224 (396.0) o EQ12 o TS336 (460.3) o EQ23 o TS412 (361.8) o EQ38 o TS413 (362.9) o EQ50 o TS414 (749.5) o EQ81 o TS415 (631.0) o DDC98 o UDC70 o
[ EQ39 ]
C1 ENERGY= 350.2 kJ/mol ( -191.7796944 Hartree) Energy+ZPE= 345.3 kJ/mol ZPE= 0.0594300 CONNECTIONS: o TS143 (708.8) o EQ7 o TS180 (358.8) o EQ9 o TS181 (409.1) o EQ9 o TS391 (355.5) o EQ35 o TS392 (358.7) o EQ35 o TS416 (356.4) o EQ44 o TS417 (358.2) o EQ45 o UDC71 o o UDC72 o
[ EQ40 ]
Cs ENERGY= 350.7 kJ/mol ( -191.7794981 Hartree) Energy+ZPE= 346.4 kJ/mol ZPE= 0.0596553 CONNECTIONS: o TS54 (387.6) o EQ2 o TS144 (438.5) o EQ7 o TS145 (439.1) o EQ7 o TS194 (451.7) o EQ10 o TS264 (390.9) o EQ15 o TS295 (648.8) o EQ19 o TS377 (460.8) o EQ30 o TS418 (422.6) o EQ42 o TS419 (718.1) o EQ45 o UDC73 o o UDC74 o o UDC75 o
[ EQ41 ]
C1 ENERGY= 351.3 kJ/mol ( -191.7792702 Hartree) Energy+ZPE= 340.3 kJ/mol ZPE= 0.0571146 CONNECTIONS: o TS182 (351.6) o EQ9 o TS393 (351.3) o EQ35
[ EQ42 ]
C1 ENERGY= 351.5 kJ/mol ( -191.7791994 Hartree) Energy+ZPE= 346.3 kJ/mol ZPE= 0.0593209 CONNECTIONS: o TS195 (465.8) o EQ10 o TS265 (372.4) o EQ15 o TS378 (385.3) o EQ31 o TS379 (387.4) o EQ31 o TS418 (422.6) o EQ40 o TS420 (443.8) o EQ62 o UDC76 o o UDC77 o
[ EQ43 ]
C1 ENERGY= 352.4 kJ/mol ( -191.7788630 Hartree) Energy+ZPE= 341.4 kJ/mol ZPE= 0.0571114 CONNECTIONS: o TS31 (366.4) o EQ1 o TS55 (367.0) o EQ2 o TS56 (435.7) o EQ2 o TS388 (382.8) o EQ33 o TS404 (378.5) o EQ36 o TS407 (360.4) o EQ37 o TS408 (364.5) o EQ37 o TS421 (358.3) o EQ43 o TS422 (708.6) o EQ44 o TS423 (469.5) o DDC99 o TS424 (507.1) o DDC100 o UDC78 o
[ EQ44 ]
C1 ENERGY= 352.8 kJ/mol ( -191.7787169 Hartree) Energy+ZPE= 346.7 kJ/mol ZPE= 0.0589577 CONNECTIONS: o TS204 (709.9) o EQ11 o TS296 (488.1) o EQ19 o TS316 (512.8) o EQ21 o TS394 (359.5) o EQ35 o TS416 (356.4) o EQ39 o TS422 (708.6) o EQ43 o TS425 (362.3) o EQ47 o TS426 (697.7) o DDC101 o TS427 (749.7) o DDC102 o UDC79 o
[ EQ45 ]
C1 ENERGY= 355.0 kJ/mol ( -191.7778595 Hartree) Energy+ZPE= 348.5 kJ/mol ZPE= 0.0588371 CONNECTIONS: o TS196 (361.5) o EQ10 o TS395 (355.2) o EQ35 o TS417 (358.2) o EQ39 o TS419 (718.1) o EQ40 o TS428 (361.3) o EQ45 o TS429 (365.8) o EQ47 o TS430 (361.2) o EQ48 o UDC80 o
[ EQ46 ]
C1 ENERGY= 358.7 kJ/mol ( -191.7764363 Hartree) Energy+ZPE= 353.6 kJ/mol ZPE= 0.0593407 CONNECTIONS: o TS239 (406.3) o EQ13 o TS431 (362.8) o EQ50 o TS432 (725.6) o EQ81 o TS433 (642.9) o DDC103 o UDC81 o
[ EQ47 ]
Cs ENERGY= 360.3 kJ/mol ( -191.7758478 Hartree) Energy+ZPE= 353.4 kJ/mol ZPE= 0.0586801 CONNECTIONS: o TS425 (362.3) o EQ44 o TS429 (365.8) o EQ45 o TS434 (711.5) o DDC104 o TS435 (730.4) o DDC105 o UDC82 o
[ EQ48 ]
C1 ENERGY= 361.2 kJ/mol ( -191.7754902 Hartree) Energy+ZPE= 348.9 kJ/mol ZPE= 0.0566217 CONNECTIONS: o TS430 (361.2) o EQ45
[ EQ49 ]
C1 ENERGY= 362.5 kJ/mol ( -191.7749927 Hartree) Energy+ZPE= 357.1 kJ/mol ZPE= 0.0592222 CONNECTIONS: o TS120 (457.5) o EQ6 o TS205 (473.9) o EQ11 o TS324 (456.4) o EQ22 o TS436 (404.8) o EQ49 o TS437 (413.4) o EQ49 o TS438 (465.6) o EQ49 o TS439 (385.8) o EQ52 o TS440 (453.1) o EQ63 o TS441 (574.6) o EQ68 o TS442 (712.2) o EQ83 o TS443 (718.7) o EQ83 o TS444 (620.4) o DDC106 o TS445 (631.6) o DDC107 o TS446 (751.9) o DDC108 o TS447 (863.1) o DDC109
[ EQ50 ]
C1 ENERGY= 362.8 kJ/mol ( -191.7748960 Hartree) Energy+ZPE= 355.8 kJ/mol ZPE= 0.0586462 CONNECTIONS: o TS164 (440.9) o EQ8 o TS413 (362.9) o EQ38 o TS431 (362.8) o EQ46 o TS448 (372.0) o EQ50 o TS449 (627.1) o EQ50 o TS450 (816.2) o EQ81 o TS451 (657.2) o DDC110
[ EQ51 ]
C1 ENERGY= 364.0 kJ/mol ( -191.7744269 Hartree) Energy+ZPE= 350.3 kJ/mol ZPE= 0.0560881 CONNECTIONS: o TS452 (629.4) o DDC111 o UDC83 o
[ EQ52 ]
Cs ENERGY= 374.2 kJ/mol ( -191.7705605 Hartree) Energy+ZPE= 359.6 kJ/mol ZPE= 0.0557183 CONNECTIONS: o TS347 (476.0) o EQ25 o TS439 (385.8) o EQ49
[ EQ53 ]
Cs ENERGY= 389.5 kJ/mol ( -191.7647040 Hartree) Energy+ZPE= 384.4 kJ/mol ZPE= 0.0593374 CONNECTIONS: o TS102 (459.6) o EQ5 o TS197 (793.5) o EQ10 o TS206 (396.3) o EQ11 o TS341 (594.1) o EQ24 o TS453 (400.4) o EQ53
[ EQ54 ]
C1 ENERGY= 398.7 kJ/mol ( -191.7612120 Hartree) Energy+ZPE= 390.7 kJ/mol ZPE= 0.0582326 CONNECTIONS: o TS207 (398.8) o EQ11 o TS208 (505.5) o EQ11 o TS280 (716.8) o EQ17 o TS454 (399.6) o EQ54 o TS455 (406.0) o EQ54 o TS456 (742.9) o EQ59 o TS457 (730.6) o EQ81 o TS458 (806.7) o DDC112 o TS459 (807.8) o DDC113
[ EQ55 ]
C1 ENERGY= 402.3 kJ/mol ( -191.7598473 Hartree) Energy+ZPE= 395.1 kJ/mol ZPE= 0.0585643 CONNECTIONS: o TS89 (439.6) o EQ4 o TS121 (441.4) o EQ6 o TS146 (426.0) o EQ7 o TS147 (694.5) o EQ7 o TS225 (409.8) o EQ12 o TS240 (411.8) o EQ13 o TS266 (739.5) o EQ15 o UDC84 o o UDC85 o o UDC86 o
[ EQ56 ]
C2v ENERGY= 402.9 kJ/mol ( -191.7596064 Hartree) Energy+ZPE= 396.9 kJ/mol ZPE= 0.0589943 CONNECTIONS: o TS103 (418.3) o EQ5 o TS183 (571.7) o EQ9 o TS460 (430.8) o EQ59 o TS461 (690.9) o DDC114
[ EQ57 ]
C1 ENERGY= 404.0 kJ/mol ( -191.7591817 Hartree) Energy+ZPE= 394.7 kJ/mol ZPE= 0.0577622 CONNECTIONS: o TS462 (413.4) o EQ57 o TS463 (413.8) o EQ57 o TS464 (404.0) o DDC115
[ EQ58 ]
C1 ENERGY= 413.0 kJ/mol ( -191.7557756 Hartree) Energy+ZPE= 409.1 kJ/mol ZPE= 0.0598072 CONNECTIONS: o TS104 (450.6) o EQ5 o TS122 (456.1) o EQ6 o TS267 (729.4) o EQ15 o TS465 (475.8) o EQ60 o TS466 (484.9) o EQ60 o TS467 (457.7) o EQ65 o TS468 (428.1) o DDC116 o UDC87 o
[ EQ59 ]
Cs ENERGY= 415.2 kJ/mol ( -191.7549305 Hartree) Energy+ZPE= 416.3 kJ/mol ZPE= 0.0617193 CONNECTIONS: o TS57 (725.5) o EQ2 o TS123 (485.7) o EQ6 o TS124 (497.7) o EQ6 o TS456 (742.9) o EQ54 o TS460 (430.8) o EQ56 o TS469 (711.3) o EQ64 o TS470 (699.5) o EQ78 o TS471 (710.9) o EQ83 o TS472 (722.9) o EQ83 o TS473 (723.4) o DDC117
[ EQ60 ]
C1 ENERGY= 417.4 kJ/mol ( -191.7540769 Hartree) Energy+ZPE= 412.8 kJ/mol ZPE= 0.0595397 CONNECTIONS: o TS105 (422.6) o EQ5 o TS125 (459.8) o EQ6 o TS268 (729.9) o EQ15 o TS312 (523.7) o EQ20 o TS465 (475.8) o EQ58 o TS466 (484.9) o EQ58 o TS474 (457.2) o EQ64 o TS475 (455.4) o DDC118 o UDC88 o
[ EQ61 ]
C1 ENERGY= 418.1 kJ/mol ( -191.7538147 Hartree) Energy+ZPE= 409.3 kJ/mol ZPE= 0.0579466 CONNECTIONS: o TS90 (444.9) o EQ4 o TS91 (696.8) o EQ4 o TS148 (443.3) o EQ7 o TS226 (419.8) o EQ12 o TS241 (426.8) o EQ13 o TS476 (807.4) o DDC119
[ EQ62 ]
C1 ENERGY= 429.5 kJ/mol ( -191.7495046 Hartree) Energy+ZPE= 423.8 kJ/mol ZPE= 0.0591331 CONNECTIONS: o TS106 (442.8) o EQ5 o TS184 (754.9) o EQ9 o TS269 (710.0) o EQ15 o TS297 (685.8) o EQ19 o TS380 (433.6) o EQ31 o TS420 (443.8) o EQ42 o TS477 (449.4) o EQ62 o TS478 (475.4) o EQ62
[ EQ63 ]
C1 ENERGY= 452.9 kJ/mol ( -191.7405593 Hartree) Energy+ZPE= 433.8 kJ/mol ZPE= 0.0540118 CONNECTIONS: o TS126 (460.1) o EQ6 o TS440 (453.1) o EQ49
[ EQ64 ]
C1 ENERGY= 454.0 kJ/mol ( -191.7401527 Hartree) Energy+ZPE= 450.4 kJ/mol ZPE= 0.0599348 CONNECTIONS: o TS58 (571.6) o EQ2 o TS59 (572.3) o EQ2 o TS107 (479.1) o EQ5 o TS108 (602.8) o EQ5 o TS313 (596.7) o EQ20 o TS469 (711.3) o EQ59 o TS474 (457.2) o EQ60 o UDC89 o
[ EQ65 ]
C1 ENERGY= 457.5 kJ/mol ( -191.7388350 Hartree) Energy+ZPE= 453.5 kJ/mol ZPE= 0.0597893 CONNECTIONS: o TS60 (498.6) o EQ2 o TS61 (616.4) o EQ2 o TS109 (496.3) o EQ5 o TS467 (457.7) o EQ58 o TS479 (769.8) o EQ78 o TS480 (669.6) o DDC120 o UDC90 o
[ EQ66 ]
C1 ENERGY= 463.4 kJ/mol ( -191.7365651 Hartree) Energy+ZPE= 447.0 kJ/mol ZPE= 0.0550375 CONNECTIONS: o TS92 (549.4) o EQ4 o TS149 (566.5) o EQ7 o TS185 (477.7) o EQ9 o TS186 (659.7) o EQ9 o TS481 (468.3) o EQ67 o TS482 (578.5) o DDC121
[ EQ67 ]
C1 ENERGY= 467.9 kJ/mol ( -191.7348556 Hartree) Energy+ZPE= 447.6 kJ/mol ZPE= 0.0535571 CONNECTIONS: o TS198 (482.9) o EQ10 o TS481 (468.3) o EQ66 o TS483 (471.5) o DDC122
[ EQ68 ]
C1 ENERGY= 505.8 kJ/mol ( -191.7204359 Hartree) Energy+ZPE= 495.6 kJ/mol ZPE= 0.0574255 CONNECTIONS: o TS355 (604.1) o EQ26 o TS356 (606.0) o EQ26 o TS441 (574.6) o EQ49 o TS484 (508.2) o EQ68 o TS485 (662.7) o EQ68 o TS486 (899.2) o EQ68 o TS487 (552.7) o EQ69 o TS488 (549.9) o EQ70 o TS489 (639.9) o DDC123 o TS490 (767.4) o DDC124 o TS491 (945.4) o DDC125 o UDC91 o
[ EQ69 ]
C1 ENERGY= 543.0 kJ/mol ( -191.7062468 Hartree) Energy+ZPE= 528.7 kJ/mol ZPE= 0.0558535 CONNECTIONS: o TS281 (547.4) o EQ17 o TS337 (558.1) o EQ23 o TS361 (608.6) o EQ27 o TS487 (552.7) o EQ68 o TS492 (543.2) o EQ69 o TS493 (545.7) o EQ69 o TS494 (783.7) o DDC126 o TS495 (832.8) o DDC127
[ EQ70 ]
C1 ENERGY= 549.0 kJ/mol ( -191.7039600 Hartree) Energy+ZPE= 533.9 kJ/mol ZPE= 0.0555424 CONNECTIONS: o TS342 (554.4) o EQ24 o TS488 (549.9) o EQ68 o TS496 (552.3) o EQ70 o TS497 (786.7) o DDC128
[ EQ71 ]
C1 ENERGY= 575.3 kJ/mol ( -191.6939359 Hartree) Energy+ZPE= 563.4 kJ/mol ZPE= 0.0567579 CONNECTIONS: o TS93 (598.2) o EQ4 o TS227 (604.5) o EQ12 o TS228 (605.6) o EQ12 o TS273 (585.9) o EQ16 o TS298 (586.0) o EQ19 o TS299 (595.0) o EQ19 o TS300 (596.9) o EQ19 o TS301 (599.9) o EQ19 o TS390 (632.9) o EQ34 o TS409 (712.2) o EQ37 o TS498 (680.7) o EQ72 o TS499 (702.6) o DDC129
[ EQ72 ]
C1 ENERGY= 586.6 kJ/mol ( -191.6896345 Hartree) Energy+ZPE= 572.3 kJ/mol ZPE= 0.0558641 CONNECTIONS: o TS242 (615.5) o EQ13 o TS317 (601.4) o EQ21 o TS318 (602.7) o EQ21 o TS384 (646.7) o EQ32 o TS498 (680.7) o EQ71 o TS500 (610.9) o EQ72 o TS501 (611.9) o EQ74 o TS502 (601.6) o DDC130 o TS503 (678.6) o DDC131
[ EQ73 ]
C1 ENERGY= 592.1 kJ/mol ( -191.6875486 Hartree) Energy+ZPE= 578.6 kJ/mol ZPE= 0.0561406 CONNECTIONS: o TS229 (609.6) o EQ12 o TS274 (594.9) o EQ16 o TS275 (601.2) o EQ16 o TS302 (599.5) o EQ19 o TS303 (603.0) o EQ19 o TS504 (601.5) o EQ75 o TS505 (706.4) o EQ76 o TS506 (709.1) o EQ76 o TS507 (709.0) o DDC132 o UDC92 o
[ EQ74 ]
C1 ENERGY= 592.8 kJ/mol ( -191.6872794 Hartree) Energy+ZPE= 577.9 kJ/mol ZPE= 0.0556094 CONNECTIONS: o TS287 (619.1) o EQ18 o TS304 (688.7) o EQ19 o TS319 (598.3) o EQ21 o TS381 (691.4) o EQ31 o TS501 (611.9) o EQ72 o TS508 (605.0) o EQ74 o TS509 (619.0) o DDC133 o TS510 (639.3) o DDC134 o TS511 (726.8) o DDC135
[ EQ75 ]
C1 ENERGY= 601.4 kJ/mol ( -191.6840106 Hartree) Energy+ZPE= 586.7 kJ/mol ZPE= 0.0557154 CONNECTIONS: o TS305 (603.0) o EQ19 o TS504 (601.5) o EQ73
[ EQ76 ]
C1 ENERGY= 603.0 kJ/mol ( -191.6834143 Hartree) Energy+ZPE= 586.7 kJ/mol ZPE= 0.0550709 CONNECTIONS: o TS243 (622.9) o EQ13 o TS288 (609.6) o EQ18 o TS289 (618.3) o EQ18 o TS320 (614.2) o EQ21 o TS505 (706.4) o EQ73 o TS506 (709.1) o EQ73 o TS512 (619.9) o EQ76 o TS513 (615.1) o DDC136 o TS514 (678.3) o DDC137 o TS515 (681.8) o DDC138
[ EQ77 ]
C1 ENERGY= 613.2 kJ/mol ( -191.6795197 Hartree) Energy+ZPE= 597.0 kJ/mol ZPE= 0.0551389 CONNECTIONS: o TS348 (616.5) o EQ25 o TS516 (621.0) o EQ77 o TS517 (618.3) o EQ78 o TS518 (682.5) o EQ79 o TS519 (629.9) o DDC139 o UDC93 o
[ EQ78 ]
C1 ENERGY= 613.2 kJ/mol ( -191.6795049 Hartree) Energy+ZPE= 597.5 kJ/mol ZPE= 0.0553324 CONNECTIONS: o TS62 (619.7) o EQ2 o TS110 (618.5) o EQ5 o TS357 (620.4) o EQ26 o TS470 (699.5) o EQ59 o TS479 (769.8) o EQ65 o TS517 (618.3) o EQ77 o TS520 (617.3) o EQ78 o TS521 (678.6) o EQ79 o TS522 (741.3) o EQ80 o TS523 (828.4) o DDC140
[ EQ79 ]
C1 ENERGY= 618.3 kJ/mol ( -191.6775784 Hartree) Energy+ZPE= 602.4 kJ/mol ZPE= 0.0552453 CONNECTIONS: o TS111 (625.3) o EQ5 o TS349 (626.3) o EQ25 o TS358 (630.8) o EQ26 o TS518 (682.5) o EQ77 o TS521 (678.6) o EQ78 o TS524 (626.7) o EQ79 o TS525 (645.5) o DDC141 o UDC94 o
[ EQ80 ]
C1 ENERGY= 623.4 kJ/mol ( -191.6756199 Hartree) Energy+ZPE= 604.5 kJ/mol ZPE= 0.0540955 CONNECTIONS: o TS362 (630.0) o EQ27 o TS522 (741.3) o EQ78 o TS526 (635.8) o EQ80 o TS527 (624.0) o DDC142 o TS528 (637.7) o DDC143
[ EQ81 ]
C1 ENERGY= 625.4 kJ/mol ( -191.6748713 Hartree) Energy+ZPE= 622.8 kJ/mol ZPE= 0.0602903 CONNECTIONS: o TS209 (692.1) o EQ11 o TS414 (749.5) o EQ38 o TS432 (725.6) o EQ46 o TS450 (816.2) o EQ50 o TS457 (730.6) o EQ54 o TS529 (635.0) o EQ81 o TS530 (639.6) o EQ81 o TS531 (719.1) o EQ81 o TS532 (727.9) o DDC144 o TS533 (814.9) o DDC145 o TS534 (817.7) o DDC146 o TS535 (886.3) o DDC147 o TS536 (1017.0) o DDC148 o UDC95 o o UDC96 o o UDC97 o
[ EQ82 ]
C1 ENERGY= 633.8 kJ/mol ( -191.6716541 Hartree) Energy+ZPE= 615.7 kJ/mol ZPE= 0.0544164 CONNECTIONS: o TS363 (643.8) o EQ27 o TS364 (690.9) o EQ27 o TS537 (644.8) o EQ82 o TS538 (638.6) o DDC149 o TS539 (642.1) o DDC150
[ EQ83 ]
C1 ENERGY= 702.0 kJ/mol ( -191.6457096 Hartree) Energy+ZPE= 691.8 kJ/mol ZPE= 0.0574140 CONNECTIONS: o TS442 (712.2) o EQ49 o TS443 (718.7) o EQ49 o TS471 (710.9) o EQ59 o TS472 (722.9) o EQ59 o TS540 (717.9) o EQ83 o TS541 (726.8) o EQ83 o TS542 (891.6) o DDC151
[ TS0 ] Animation
Cs ENERGY= 5.0 kJ/mol Energy+ZPE= 4.1 kJ/mol ZPE= 0.0609716 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ0
[ TS1 ] Animation
C1 ENERGY= 352.0 kJ/mol Energy+ZPE= 340.5 kJ/mol ZPE= 0.0568997 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ0
[ TS2 ] Animation
C1 ENERGY= 313.1 kJ/mol Energy+ZPE= 299.4 kJ/mol ZPE= 0.0560807 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ1
[ TS3 ] Animation
C1 ENERGY= 327.1 kJ/mol Energy+ZPE= 315.2 kJ/mol ZPE= 0.0567584 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ3
[ TS4 ] Animation
C1 ENERGY= 450.9 kJ/mol Energy+ZPE= 436.3 kJ/mol ZPE= 0.0557227 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ11
[ TS5 ] Animation
C1 ENERGY= 471.0 kJ/mol Energy+ZPE= 458.4 kJ/mol ZPE= 0.0565033 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ11
[ TS6 ] Animation
Cs ENERGY= 438.7 kJ/mol Energy+ZPE= 421.1 kJ/mol ZPE= 0.0545958 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ13
[ TS7 ] Animation
C1 ENERGY= 340.6 kJ/mol Energy+ZPE= 329.6 kJ/mol ZPE= 0.0571015 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ17
[ TS8 ] Animation
C1 ENERGY= 356.4 kJ/mol Energy+ZPE= 343.9 kJ/mol ZPE= 0.0565384 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ17
[ TS9 ] Animation
C1 ENERGY= 361.6 kJ/mol Energy+ZPE= 347.5 kJ/mol ZPE= 0.0559380 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ21
[ TS10 ] Animation
C1 ENERGY= 309.1 kJ/mol Energy+ZPE= 297.0 kJ/mol ZPE= 0.0566737 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ23
[ TS11 ] Animation
C1 ENERGY= 288.2 kJ/mol Energy+ZPE= 276.6 kJ/mol ZPE= 0.0568729 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ24
[ TS12 ] Animation
C1 ENERGY= 290.8 kJ/mol Energy+ZPE= 278.6 kJ/mol ZPE= 0.0566433 CONNECTIONS: o EQ0 o EQ24
[ TS13 ] Animation
C1 ENERGY= 350.9 kJ/mol Energy+ZPE= 336.2 kJ/mol ZPE= 0.0557144 CONNECTIONS: o EQ0 o DDC0
[ TS14 ] Animation
C1 ENERGY= 397.7 kJ/mol Energy+ZPE= 369.3 kJ/mol ZPE= 0.0504825 CONNECTIONS: o EQ0 o DDC1
[ TS15 ] Animation
C1 ENERGY= 407.7 kJ/mol Energy+ZPE= 379.6 kJ/mol ZPE= 0.0506058 CONNECTIONS: o EQ0 o DDC2
[ TS16 ] Animation
C1 ENERGY= 457.9 kJ/mol Energy+ZPE= 429.0 kJ/mol ZPE= 0.0502901 CONNECTIONS: o EQ0 o DDC3
[ TS17 ] Animation
C1 ENERGY= 468.4 kJ/mol Energy+ZPE= 442.5 kJ/mol ZPE= 0.0514434 CONNECTIONS: o EQ0 o DDC4
[ TS18 ] Animation
Cs ENERGY= 405.8 kJ/mol Energy+ZPE= 385.8 kJ/mol ZPE= 0.0536602 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ1
[ TS19 ] Animation
C1 ENERGY= 41.7 kJ/mol Energy+ZPE= 39.8 kJ/mol ZPE= 0.0605788 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ2
[ TS20 ] Animation
C1 ENERGY= 321.1 kJ/mol Energy+ZPE= 306.6 kJ/mol ZPE= 0.0557662 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ4
[ TS21 ] Animation
Cs ENERGY= 368.0 kJ/mol Energy+ZPE= 352.9 kJ/mol ZPE= 0.0555421 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ16
[ TS22 ] Animation
C1 ENERGY= 337.3 kJ/mol Energy+ZPE= 330.7 kJ/mol ZPE= 0.0587873 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ20
[ TS23 ] Animation
C1 ENERGY= 650.7 kJ/mol Energy+ZPE= 629.0 kJ/mol ZPE= 0.0530223 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ23
[ TS24 ] Animation
C1 ENERGY= 315.7 kJ/mol Energy+ZPE= 302.1 kJ/mol ZPE= 0.0561168 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ24
[ TS25 ] Animation
C1 ENERGY= 356.3 kJ/mol Energy+ZPE= 341.6 kJ/mol ZPE= 0.0556936 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ36
[ TS26 ] Animation
C1 ENERGY= 359.6 kJ/mol Energy+ZPE= 350.0 kJ/mol ZPE= 0.0576463 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ36
[ TS27 ] Animation
C1 ENERGY= 426.4 kJ/mol Energy+ZPE= 409.2 kJ/mol ZPE= 0.0547332 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ36
[ TS28 ] Animation
C1 ENERGY= 363.3 kJ/mol Energy+ZPE= 348.2 kJ/mol ZPE= 0.0555367 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ37
[ TS29 ] Animation
C1 ENERGY= 435.6 kJ/mol Energy+ZPE= 422.6 kJ/mol ZPE= 0.0563597 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ37
[ TS30 ] Animation
C1 ENERGY= 436.7 kJ/mol Energy+ZPE= 419.4 kJ/mol ZPE= 0.0547221 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ37
[ TS31 ] Animation
C1 ENERGY= 366.4 kJ/mol Energy+ZPE= 355.9 kJ/mol ZPE= 0.0573114 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ43
[ TS32 ] Animation
C1 ENERGY= 395.9 kJ/mol Energy+ZPE= 378.7 kJ/mol ZPE= 0.0547312 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC5
[ TS33 ] Animation
Cs ENERGY= 398.9 kJ/mol Energy+ZPE= 366.4 kJ/mol ZPE= 0.0489006 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC6
[ TS34 ] Animation
Cs ENERGY= 428.8 kJ/mol Energy+ZPE= 400.4 kJ/mol ZPE= 0.0504622 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC7
[ TS35 ] Animation
C1 ENERGY= 432.6 kJ/mol Energy+ZPE= 413.3 kJ/mol ZPE= 0.0539292 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC8
[ TS36 ] Animation
Cs ENERGY= 591.7 kJ/mol Energy+ZPE= 568.5 kJ/mol ZPE= 0.0524636 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC9
[ TS37 ] Animation
C1 ENERGY= 433.5 kJ/mol Energy+ZPE= 417.2 kJ/mol ZPE= 0.0550808 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ4
[ TS38 ] Animation
C1 ENERGY= 235.7 kJ/mol Energy+ZPE= 233.6 kJ/mol ZPE= 0.0605149 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ5
[ TS39 ] Animation
C1 ENERGY= 405.3 kJ/mol Energy+ZPE= 390.4 kJ/mol ZPE= 0.0556296 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ6
[ TS40 ] Animation
C1 ENERGY= 433.2 kJ/mol Energy+ZPE= 418.0 kJ/mol ZPE= 0.0555048 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ9
[ TS41 ] Animation
C1 ENERGY= 345.9 kJ/mol Energy+ZPE= 340.9 kJ/mol ZPE= 0.0593852 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ14
[ TS42 ] Animation
C1 ENERGY= 520.5 kJ/mol Energy+ZPE= 502.9 kJ/mol ZPE= 0.0546062 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ14
[ TS43 ] Animation
C1 ENERGY= 432.5 kJ/mol Energy+ZPE= 419.0 kJ/mol ZPE= 0.0561627 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ17
[ TS44 ] Animation
C1 ENERGY= 378.8 kJ/mol Energy+ZPE= 363.6 kJ/mol ZPE= 0.0555113 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ19
[ TS45 ] Animation
C1 ENERGY= 389.4 kJ/mol Energy+ZPE= 381.0 kJ/mol ZPE= 0.0581033 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ20
[ TS46 ] Animation
C1 ENERGY= 321.5 kJ/mol Energy+ZPE= 307.6 kJ/mol ZPE= 0.0560196 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ24
[ TS47 ] Animation
C1 ENERGY= 394.7 kJ/mol Energy+ZPE= 385.4 kJ/mol ZPE= 0.0577429 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ25
[ TS48 ] Animation
C1 ENERGY= 464.5 kJ/mol Energy+ZPE= 450.6 kJ/mol ZPE= 0.0560179 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ25
[ TS49 ] Animation
C1 ENERGY= 441.3 kJ/mol Energy+ZPE= 429.1 kJ/mol ZPE= 0.0566419 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ28
[ TS50 ] Animation
Cs ENERGY= 391.8 kJ/mol Energy+ZPE= 376.6 kJ/mol ZPE= 0.0555245 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ31
[ TS51 ] Animation
C1 ENERGY= 423.6 kJ/mol Energy+ZPE= 409.2 kJ/mol ZPE= 0.0558291 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ31
[ TS52 ] Animation
C1 ENERGY= 374.0 kJ/mol Energy+ZPE= 358.5 kJ/mol ZPE= 0.0553780 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ36
[ TS53 ] Animation
C1 ENERGY= 382.4 kJ/mol Energy+ZPE= 372.7 kJ/mol ZPE= 0.0576114 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ37
[ TS54 ] Animation
C1 ENERGY= 387.6 kJ/mol Energy+ZPE= 377.2 kJ/mol ZPE= 0.0573242 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ40
[ TS55 ] Animation
C1 ENERGY= 367.0 kJ/mol Energy+ZPE= 352.4 kJ/mol ZPE= 0.0557241 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ43
[ TS56 ] Animation
C1 ENERGY= 435.7 kJ/mol Energy+ZPE= 418.6 kJ/mol ZPE= 0.0547998 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ43
[ TS57 ] Animation
C1 ENERGY= 725.5 kJ/mol Energy+ZPE= 708.2 kJ/mol ZPE= 0.0547094 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ59
[ TS58 ] Animation
C1 ENERGY= 571.6 kJ/mol Energy+ZPE= 562.3 kJ/mol ZPE= 0.0577599 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ64
[ TS59 ] Animation
C1 ENERGY= 572.3 kJ/mol Energy+ZPE= 561.7 kJ/mol ZPE= 0.0572742 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ64
[ TS60 ] Animation
C1 ENERGY= 498.6 kJ/mol Energy+ZPE= 492.7 kJ/mol ZPE= 0.0590305 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ65
[ TS61 ] Animation
C1 ENERGY= 616.4 kJ/mol Energy+ZPE= 608.1 kJ/mol ZPE= 0.0581415 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ65
[ TS62 ] Animation
C1 ENERGY= 619.7 kJ/mol Energy+ZPE= 599.6 kJ/mol ZPE= 0.0536335 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ78
[ TS63 ] Animation
C1 ENERGY= 370.3 kJ/mol Energy+ZPE= 352.6 kJ/mol ZPE= 0.0545605 CONNECTIONS: o EQ2 o DDC10
[ TS64 ] Animation
C1 ENERGY= 394.2 kJ/mol Energy+ZPE= 373.1 kJ/mol ZPE= 0.0532778 CONNECTIONS: o EQ2 o DDC11
[ TS65 ] Animation
C1 ENERGY= 411.6 kJ/mol Energy+ZPE= 393.9 kJ/mol ZPE= 0.0545411 CONNECTIONS: o EQ2 o DDC12
[ TS66 ] Animation
Cs ENERGY= 458.9 kJ/mol Energy+ZPE= 439.6 kJ/mol ZPE= 0.0539364 CONNECTIONS: o EQ2 o DDC13
[ TS67 ] Animation
Cs ENERGY= 258.0 kJ/mol Energy+ZPE= 249.2 kJ/mol ZPE= 0.0579449 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ3
[ TS68 ] Animation
C1 ENERGY= 277.1 kJ/mol Energy+ZPE= 269.2 kJ/mol ZPE= 0.0582807 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ6
[ TS69 ] Animation
C1 ENERGY= 454.3 kJ/mol Energy+ZPE= 433.9 kJ/mol ZPE= 0.0535346 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ12
[ TS70 ] Animation
C1 ENERGY= 480.2 kJ/mol Energy+ZPE= 463.6 kJ/mol ZPE= 0.0549659 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ12
[ TS71 ] Animation
C1 ENERGY= 478.6 kJ/mol Energy+ZPE= 471.7 kJ/mol ZPE= 0.0586586 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ22
[ TS72 ] Animation
C1 ENERGY= 417.5 kJ/mol Energy+ZPE= 405.4 kJ/mol ZPE= 0.0566871 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ36
[ TS73 ] Animation
Cs ENERGY= 249.3 kJ/mol Energy+ZPE= 241.6 kJ/mol ZPE= 0.0583781 CONNECTIONS: o EQ3 o DDC14
[ TS74 ] Animation
C1 ENERGY= 363.8 kJ/mol Energy+ZPE= 353.0 kJ/mol ZPE= 0.0571900 CONNECTIONS: o EQ3 o DDC15
[ TS75 ] Animation
Cs ENERGY= 293.1 kJ/mol Energy+ZPE= 288.5 kJ/mol ZPE= 0.0595307 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ4
[ TS76 ] Animation
Cs ENERGY= 349.9 kJ/mol Energy+ZPE= 345.4 kJ/mol ZPE= 0.0595889 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ4
[ TS77 ] Animation
C1 ENERGY= 460.6 kJ/mol Energy+ZPE= 450.4 kJ/mol ZPE= 0.0574244 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ4
[ TS78 ] Animation
C1 ENERGY= 460.6 kJ/mol Energy+ZPE= 450.7 kJ/mol ZPE= 0.0575116 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ4
[ TS79 ] Animation
C1 ENERGY= 142.3 kJ/mol Energy+ZPE= 138.6 kJ/mol ZPE= 0.0598746 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ7
[ TS80 ] Animation
C1 ENERGY= 533.0 kJ/mol Energy+ZPE= 519.4 kJ/mol ZPE= 0.0561308 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ8
[ TS81 ] Animation
C1 ENERGY= 517.3 kJ/mol Energy+ZPE= 508.4 kJ/mol ZPE= 0.0579117 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ13
[ TS82 ] Animation
C1 ENERGY= 478.8 kJ/mol Energy+ZPE= 465.7 kJ/mol ZPE= 0.0563100 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ15
[ TS83 ] Animation
C1 ENERGY= 380.8 kJ/mol Energy+ZPE= 366.0 kJ/mol ZPE= 0.0556458 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ18
[ TS84 ] Animation
C1 ENERGY= 492.1 kJ/mol Energy+ZPE= 476.8 kJ/mol ZPE= 0.0554795 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ20
[ TS85 ] Animation
C1 ENERGY= 369.6 kJ/mol Energy+ZPE= 354.3 kJ/mol ZPE= 0.0554838 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ24
[ TS86 ] Animation
C1 ENERGY= 438.5 kJ/mol Energy+ZPE= 421.5 kJ/mol ZPE= 0.0548254 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ28
[ TS87 ] Animation
C1 ENERGY= 478.9 kJ/mol Energy+ZPE= 465.6 kJ/mol ZPE= 0.0562153 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ35
[ TS88 ] Animation
C1 ENERGY= 697.7 kJ/mol Energy+ZPE= 682.6 kJ/mol ZPE= 0.0555323 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ35
[ TS89 ] Animation
C1 ENERGY= 439.6 kJ/mol Energy+ZPE= 429.6 kJ/mol ZPE= 0.0574877 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ55
[ TS90 ] Animation
C1 ENERGY= 444.9 kJ/mol Energy+ZPE= 434.2 kJ/mol ZPE= 0.0572137 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ61
[ TS91 ] Animation
C1 ENERGY= 696.8 kJ/mol Energy+ZPE= 684.9 kJ/mol ZPE= 0.0567540 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ61
[ TS92 ] Animation
C1 ENERGY= 549.4 kJ/mol Energy+ZPE= 530.3 kJ/mol ZPE= 0.0540298 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ66
[ TS93 ] Animation
C1 ENERGY= 598.2 kJ/mol Energy+ZPE= 589.2 kJ/mol ZPE= 0.0578606 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ71
[ TS94 ] Animation
C1 ENERGY= 427.0 kJ/mol Energy+ZPE= 403.3 kJ/mol ZPE= 0.0522879 CONNECTIONS: o EQ4 o DDC16
[ TS95 ] Animation
C1 ENERGY= 459.4 kJ/mol Energy+ZPE= 438.1 kJ/mol ZPE= 0.0531720 CONNECTIONS: o EQ4 o DDC17
[ TS96 ] Animation
C1 ENERGY= 512.0 kJ/mol Energy+ZPE= 484.7 kJ/mol ZPE= 0.0508882 CONNECTIONS: o EQ4 o DDC18
[ TS97 ] Animation
C1 ENERGY= 649.8 kJ/mol Energy+ZPE= 629.0 kJ/mol ZPE= 0.0533766 CONNECTIONS: o EQ4 o DDC19
[ TS98 ] Animation
C1 ENERGY= 702.9 kJ/mol Energy+ZPE= 672.0 kJ/mol ZPE= 0.0495236 CONNECTIONS: o EQ4 o DDC20
[ TS99 ] Animation
C1 ENERGY= 410.8 kJ/mol Energy+ZPE= 401.5 kJ/mol ZPE= 0.0577448 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ22
[ TS100 ] Animation
C1 ENERGY= 460.0 kJ/mol Energy+ZPE= 448.0 kJ/mol ZPE= 0.0567442 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ29
[ TS101 ] Animation
C1 ENERGY= 400.2 kJ/mol Energy+ZPE= 390.0 kJ/mol ZPE= 0.0573966 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ33
[ TS102 ] Animation
C1 ENERGY= 459.6 kJ/mol Energy+ZPE= 448.9 kJ/mol ZPE= 0.0572256 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ53
[ TS103 ] Animation
C1 ENERGY= 418.3 kJ/mol Energy+ZPE= 410.2 kJ/mol ZPE= 0.0582019 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ56
[ TS104 ] Animation
C1 ENERGY= 450.6 kJ/mol Energy+ZPE= 445.0 kJ/mol ZPE= 0.0591664 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ58
[ TS105 ] Animation
C1 ENERGY= 422.6 kJ/mol Energy+ZPE= 417.1 kJ/mol ZPE= 0.0591979 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ60
[ TS106 ] Animation
C1 ENERGY= 442.8 kJ/mol Energy+ZPE= 429.2 kJ/mol ZPE= 0.0561079 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ62
[ TS107 ] Animation
C1 ENERGY= 479.1 kJ/mol Energy+ZPE= 474.1 kJ/mol ZPE= 0.0593782 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ64
[ TS108 ] Animation
C1 ENERGY= 602.8 kJ/mol Energy+ZPE= 597.3 kJ/mol ZPE= 0.0591989 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ64
[ TS109 ] Animation
C1 ENERGY= 496.3 kJ/mol Energy+ZPE= 490.0 kJ/mol ZPE= 0.0588795 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ65
[ TS110 ] Animation
C1 ENERGY= 618.5 kJ/mol Energy+ZPE= 606.0 kJ/mol ZPE= 0.0565278 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ78
[ TS111 ] Animation
C1 ENERGY= 625.3 kJ/mol Energy+ZPE= 608.9 kJ/mol ZPE= 0.0550352 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ79
[ TS112 ] Animation
C1 ENERGY= 423.6 kJ/mol Energy+ZPE= 415.1 kJ/mol ZPE= 0.0580659 CONNECTIONS: o EQ5 o DDC21
[ TS113 ] Animation
C1 ENERGY= 479.1 kJ/mol Energy+ZPE= 470.5 kJ/mol ZPE= 0.0580300 CONNECTIONS: o EQ5 o DDC22
[ TS114 ] Animation
C1 ENERGY= 672.8 kJ/mol Energy+ZPE= 639.5 kJ/mol ZPE= 0.0486034 CONNECTIONS: o EQ5 o DDC23
[ TS115 ] Animation
Cs ENERGY= 425.6 kJ/mol Energy+ZPE= 413.5 kJ/mol ZPE= 0.0566724 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ6
[ TS116 ] Animation
Cs ENERGY= 476.8 kJ/mol Energy+ZPE= 454.1 kJ/mol ZPE= 0.0526464 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ9
[ TS117 ] Animation
C1 ENERGY= 588.9 kJ/mol Energy+ZPE= 573.2 kJ/mol ZPE= 0.0553102 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ11
[ TS118 ] Animation
C1 ENERGY= 442.9 kJ/mol Energy+ZPE= 435.4 kJ/mol ZPE= 0.0584440 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ22
[ TS119 ] Animation
C1 ENERGY= 553.6 kJ/mol Energy+ZPE= 534.2 kJ/mol ZPE= 0.0539085 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ23
[ TS120 ] Animation
C1 ENERGY= 457.5 kJ/mol Energy+ZPE= 446.6 kJ/mol ZPE= 0.0571523 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ49
[ TS121 ] Animation
C1 ENERGY= 441.4 kJ/mol Energy+ZPE= 424.6 kJ/mol ZPE= 0.0549160 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ55
[ TS122 ] Animation
C1 ENERGY= 456.1 kJ/mol Energy+ZPE= 444.8 kJ/mol ZPE= 0.0570076 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ58
[ TS123 ] Animation
C1 ENERGY= 485.7 kJ/mol Energy+ZPE= 480.8 kJ/mol ZPE= 0.0594349 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ59
[ TS124 ] Animation
C1 ENERGY= 497.7 kJ/mol Energy+ZPE= 492.8 kJ/mol ZPE= 0.0594286 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ59
[ TS125 ] Animation
C1 ENERGY= 459.8 kJ/mol Energy+ZPE= 448.7 kJ/mol ZPE= 0.0570611 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ60
[ TS126 ] Animation
C1 ENERGY= 460.1 kJ/mol Energy+ZPE= 439.7 kJ/mol ZPE= 0.0535397 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ63
[ TS127 ] Animation
Cs ENERGY= 391.3 kJ/mol Energy+ZPE= 374.4 kJ/mol ZPE= 0.0548773 CONNECTIONS: o EQ6 o DDC24
[ TS128 ] Animation
C1 ENERGY= 540.4 kJ/mol Energy+ZPE= 513.3 kJ/mol ZPE= 0.0509788 CONNECTIONS: o EQ6 o DDC25
[ TS129 ] Animation
Cs ENERGY= 359.4 kJ/mol Energy+ZPE= 354.3 kJ/mol ZPE= 0.0593365 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ7
[ TS130 ] Animation
C1 ENERGY= 459.4 kJ/mol Energy+ZPE= 450.7 kJ/mol ZPE= 0.0579764 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ7
[ TS131 ] Animation
C1 ENERGY= 468.8 kJ/mol Energy+ZPE= 449.9 kJ/mol ZPE= 0.0540857 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ7
[ TS132 ] Animation
C1 ENERGY= 473.6 kJ/mol Energy+ZPE= 454.5 kJ/mol ZPE= 0.0540185 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ7
[ TS133 ] Animation
C1 ENERGY= 476.6 kJ/mol Energy+ZPE= 457.1 kJ/mol ZPE= 0.0538556 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ7
[ TS134 ] Animation
C1 ENERGY= 537.7 kJ/mol Energy+ZPE= 523.8 kJ/mol ZPE= 0.0560086 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ8
[ TS135 ] Animation
C1 ENERGY= 441.7 kJ/mol Energy+ZPE= 434.7 kJ/mol ZPE= 0.0586462 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ9
[ TS136 ] Animation
C1 ENERGY= 500.2 kJ/mol Energy+ZPE= 485.7 kJ/mol ZPE= 0.0557749 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ10
[ TS137 ] Animation
C1 ENERGY= 533.1 kJ/mol Energy+ZPE= 523.2 kJ/mol ZPE= 0.0575098 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ13
[ TS138 ] Animation
C1 ENERGY= 474.1 kJ/mol Energy+ZPE= 461.1 kJ/mol ZPE= 0.0563594 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ15
[ TS139 ] Animation
C1 ENERGY= 370.1 kJ/mol Energy+ZPE= 356.6 kJ/mol ZPE= 0.0561431 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ16
[ TS140 ] Animation
C1 ENERGY= 472.6 kJ/mol Energy+ZPE= 455.1 kJ/mol ZPE= 0.0546341 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ16
[ TS141 ] Animation
C1 ENERGY= 485.3 kJ/mol Energy+ZPE= 466.5 kJ/mol ZPE= 0.0541551 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ18
[ TS142 ] Animation
C1 ENERGY= 434.7 kJ/mol Energy+ZPE= 417.6 kJ/mol ZPE= 0.0547995 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ30
[ TS143 ] Animation
C1 ENERGY= 708.8 kJ/mol Energy+ZPE= 691.6 kJ/mol ZPE= 0.0547415 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ39
[ TS144 ] Animation
C1 ENERGY= 438.5 kJ/mol Energy+ZPE= 421.1 kJ/mol ZPE= 0.0546650 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ40
[ TS145 ] Animation
C1 ENERGY= 439.1 kJ/mol Energy+ZPE= 422.3 kJ/mol ZPE= 0.0548948 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ40
[ TS146 ] Animation
C1 ENERGY= 426.0 kJ/mol Energy+ZPE= 416.5 kJ/mol ZPE= 0.0576793 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ55
[ TS147 ] Animation
C1 ENERGY= 694.5 kJ/mol Energy+ZPE= 682.4 kJ/mol ZPE= 0.0567030 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ55
[ TS148 ] Animation
C1 ENERGY= 443.3 kJ/mol Energy+ZPE= 432.5 kJ/mol ZPE= 0.0571850 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ61
[ TS149 ] Animation
C1 ENERGY= 566.5 kJ/mol Energy+ZPE= 543.4 kJ/mol ZPE= 0.0524894 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ66
[ TS150 ] Animation
C1 ENERGY= 525.4 kJ/mol Energy+ZPE= 497.1 kJ/mol ZPE= 0.0505252 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC26
[ TS151 ] Animation
Cs ENERGY= 526.4 kJ/mol Energy+ZPE= 496.6 kJ/mol ZPE= 0.0499637 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC27
[ TS152 ] Animation
C1 ENERGY= 557.1 kJ/mol Energy+ZPE= 537.0 kJ/mol ZPE= 0.0536278 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC28
[ TS153 ] Animation
C1 ENERGY= 610.9 kJ/mol Energy+ZPE= 591.0 kJ/mol ZPE= 0.0537299 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC29
[ TS154 ] Animation
C1 ENERGY= 613.0 kJ/mol Energy+ZPE= 602.4 kJ/mol ZPE= 0.0572453 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC30
[ TS155 ] Animation
C1 ENERGY= 645.6 kJ/mol Energy+ZPE= 618.8 kJ/mol ZPE= 0.0510983 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC31
[ TS156 ] Animation
C1 ENERGY= 150.4 kJ/mol Energy+ZPE= 148.3 kJ/mol ZPE= 0.0605004 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ8
[ TS157 ] Animation
C1 ENERGY= 582.5 kJ/mol Energy+ZPE= 568.3 kJ/mol ZPE= 0.0558806 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ8
[ TS158 ] Animation
C1 ENERGY= 450.6 kJ/mol Energy+ZPE= 436.4 kJ/mol ZPE= 0.0558734 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ16
[ TS159 ] Animation
C1 ENERGY= 455.3 kJ/mol Energy+ZPE= 442.9 kJ/mol ZPE= 0.0565576 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ16
[ TS160 ] Animation
C1 ENERGY= 553.3 kJ/mol Energy+ZPE= 531.8 kJ/mol ZPE= 0.0530900 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ17
[ TS161 ] Animation
C1 ENERGY= 466.3 kJ/mol Energy+ZPE= 452.4 kJ/mol ZPE= 0.0559963 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ18
[ TS162 ] Animation
C1 ENERGY= 466.9 kJ/mol Energy+ZPE= 450.8 kJ/mol ZPE= 0.0551807 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ18
[ TS163 ] Animation
C1 ENERGY= 398.0 kJ/mol Energy+ZPE= 389.6 kJ/mol ZPE= 0.0580985 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ38
[ TS164 ] Animation
C1 ENERGY= 440.9 kJ/mol Energy+ZPE= 431.0 kJ/mol ZPE= 0.0575074 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ50
[ TS165 ] Animation
C1 ENERGY= 492.0 kJ/mol Energy+ZPE= 467.7 kJ/mol ZPE= 0.0520586 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC32
[ TS166 ] Animation
C1 ENERGY= 557.4 kJ/mol Energy+ZPE= 527.4 kJ/mol ZPE= 0.0498847 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC33
[ TS167 ] Animation
C1 ENERGY= 557.7 kJ/mol Energy+ZPE= 528.0 kJ/mol ZPE= 0.0499904 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC34
[ TS168 ] Animation
C1 ENERGY= 561.3 kJ/mol Energy+ZPE= 541.1 kJ/mol ZPE= 0.0535840 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC35
[ TS169 ] Animation
C1 ENERGY= 836.6 kJ/mol Energy+ZPE= 810.9 kJ/mol ZPE= 0.0515041 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC36
[ TS170 ] Animation
Cs ENERGY= 163.7 kJ/mol Energy+ZPE= 161.0 kJ/mol ZPE= 0.0602669 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ9
[ TS171 ] Animation
C2v ENERGY= 572.4 kJ/mol Energy+ZPE= 551.5 kJ/mol ZPE= 0.0533426 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ9
[ TS172 ] Animation
C1 ENERGY= 170.7 kJ/mol Energy+ZPE= 168.1 kJ/mol ZPE= 0.0603025 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ10
[ TS173 ] Animation
C1 ENERGY= 660.9 kJ/mol Energy+ZPE= 644.5 kJ/mol ZPE= 0.0550375 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ11
[ TS174 ] Animation
C1 ENERGY= 534.6 kJ/mol Energy+ZPE= 518.1 kJ/mol ZPE= 0.0550156 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ12
[ TS175 ] Animation
C1 ENERGY= 527.6 kJ/mol Energy+ZPE= 513.0 kJ/mol ZPE= 0.0557442 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ13
[ TS176 ] Animation
C1 ENERGY= 535.2 kJ/mol Energy+ZPE= 517.9 kJ/mol ZPE= 0.0546954 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ13
[ TS177 ] Animation
C1 ENERGY= 449.5 kJ/mol Energy+ZPE= 435.1 kJ/mol ZPE= 0.0558236 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ31
[ TS178 ] Animation
C1 ENERGY= 475.1 kJ/mol Energy+ZPE= 459.2 kJ/mol ZPE= 0.0552234 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ32
[ TS179 ] Animation
C1 ENERGY= 391.0 kJ/mol Energy+ZPE= 384.6 kJ/mol ZPE= 0.0588656 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ35
[ TS180 ] Animation
C1 ENERGY= 358.8 kJ/mol Energy+ZPE= 347.3 kJ/mol ZPE= 0.0569248 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ39
[ TS181 ] Animation
C1 ENERGY= 409.1 kJ/mol Energy+ZPE= 400.8 kJ/mol ZPE= 0.0581435 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ39
[ TS182 ] Animation
C1 ENERGY= 351.6 kJ/mol Energy+ZPE= 337.6 kJ/mol ZPE= 0.0559677 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ41
[ TS183 ] Animation
C1 ENERGY= 571.7 kJ/mol Energy+ZPE= 556.4 kJ/mol ZPE= 0.0554536 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ56
[ TS184 ] Animation
C1 ENERGY= 754.9 kJ/mol Energy+ZPE= 738.0 kJ/mol ZPE= 0.0548467 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ62
[ TS185 ] Animation
C1 ENERGY= 477.7 kJ/mol Energy+ZPE= 454.1 kJ/mol ZPE= 0.0522970 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ66
[ TS186 ] Animation
C1 ENERGY= 659.7 kJ/mol Energy+ZPE= 629.9 kJ/mol ZPE= 0.0499567 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ66
[ TS187 ] Animation
C1 ENERGY= 489.4 kJ/mol Energy+ZPE= 470.5 kJ/mol ZPE= 0.0540995 CONNECTIONS: o EQ9 o DDC37
[ TS188 ] Animation
C1 ENERGY= 525.8 kJ/mol Energy+ZPE= 496.0 kJ/mol ZPE= 0.0499491 CONNECTIONS: o EQ9 o DDC38
[ TS189 ] Animation
C1 ENERGY= 531.8 kJ/mol Energy+ZPE= 512.0 kJ/mol ZPE= 0.0537620 CONNECTIONS: o EQ9 o DDC39
[ TS190 ] Animation
C1 ENERGY= 538.0 kJ/mol Energy+ZPE= 520.7 kJ/mol ZPE= 0.0547145 CONNECTIONS: o EQ9 o DDC40
[ TS191 ] Animation
C1 ENERGY= 565.9 kJ/mol Energy+ZPE= 538.5 kJ/mol ZPE= 0.0508477 CONNECTIONS: o EQ9 o DDC41
[ TS192 ] Animation
C1 ENERGY= 698.5 kJ/mol Energy+ZPE= 672.0 kJ/mol ZPE= 0.0512089 CONNECTIONS: o EQ9 o DDC42
[ TS193 ] Animation
C1 ENERGY= 488.0 kJ/mol Energy+ZPE= 471.5 kJ/mol ZPE= 0.0550183 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ34
[ TS194 ] Animation
C1 ENERGY= 451.7 kJ/mol Energy+ZPE= 435.8 kJ/mol ZPE= 0.0552390 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ40
[ TS195 ] Animation
C1 ENERGY= 465.8 kJ/mol Energy+ZPE= 450.6 kJ/mol ZPE= 0.0555239 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ42
[ TS196 ] Animation
C1 ENERGY= 361.5 kJ/mol Energy+ZPE= 346.6 kJ/mol ZPE= 0.0556130 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ45
[ TS197 ] Animation
Cs ENERGY= 793.5 kJ/mol Energy+ZPE= 767.7 kJ/mol ZPE= 0.0514719 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ53
[ TS198 ] Animation
C1 ENERGY= 482.9 kJ/mol Energy+ZPE= 458.6 kJ/mol ZPE= 0.0520511 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ67
[ TS199 ] Animation
C1 ENERGY= 525.3 kJ/mol Energy+ZPE= 495.9 kJ/mol ZPE= 0.0500901 CONNECTIONS: o EQ10 o DDC43
[ TS200 ] Animation
C1 ENERGY= 822.4 kJ/mol Energy+ZPE= 794.5 kJ/mol ZPE= 0.0506587 CONNECTIONS: o EQ10 o DDC44
[ TS201 ] Animation
Cs ENERGY= 196.8 kJ/mol Energy+ZPE= 194.3 kJ/mol ZPE= 0.0603515 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ11
[ TS202 ] Animation
C1 ENERGY= 640.7 kJ/mol Energy+ZPE= 620.4 kJ/mol ZPE= 0.0535787 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ11
[ TS203 ] Animation
C1 ENERGY= 645.9 kJ/mol Energy+ZPE= 629.6 kJ/mol ZPE= 0.0550876 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ17
[ TS204 ] Animation
C1 ENERGY= 709.9 kJ/mol Energy+ZPE= 695.1 kJ/mol ZPE= 0.0556534 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ44
[ TS205 ] Animation
C1 ENERGY= 473.9 kJ/mol Energy+ZPE= 459.7 kJ/mol ZPE= 0.0559010 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ49
[ TS206 ] Animation
C1 ENERGY= 396.3 kJ/mol Energy+ZPE= 384.4 kJ/mol ZPE= 0.0567630 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ53
[ TS207 ] Animation
C1 ENERGY= 398.8 kJ/mol Energy+ZPE= 389.1 kJ/mol ZPE= 0.0576151 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ54
[ TS208 ] Animation
C1 ENERGY= 505.5 kJ/mol Energy+ZPE= 494.8 kJ/mol ZPE= 0.0572244 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ54
[ TS209 ] Animation
C1 ENERGY= 692.1 kJ/mol Energy+ZPE= 674.9 kJ/mol ZPE= 0.0547271 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ81
[ TS210 ] Animation
C1 ENERGY= 558.6 kJ/mol Energy+ZPE= 541.4 kJ/mol ZPE= 0.0547343 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC45
[ TS211 ] Animation
C1 ENERGY= 609.4 kJ/mol Energy+ZPE= 579.2 kJ/mol ZPE= 0.0498028 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC46
[ TS212 ] Animation
C1 ENERGY= 613.8 kJ/mol Energy+ZPE= 583.5 kJ/mol ZPE= 0.0497722 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC47
[ TS213 ] Animation
C1 ENERGY= 686.6 kJ/mol Energy+ZPE= 661.7 kJ/mol ZPE= 0.0518064 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC48
[ TS214 ] Animation
C1 ENERGY= 815.0 kJ/mol Energy+ZPE= 789.3 kJ/mol ZPE= 0.0515176 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC49
[ TS215 ] Animation
C1 ENERGY= 1041.8 kJ/mol Energy+ZPE= 1011.6 kJ/mol ZPE= 0.0497836 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC50
[ TS216 ] Animation
Cs ENERGY= 348.3 kJ/mol Energy+ZPE= 341.8 kJ/mol ZPE= 0.0588314 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ12
[ TS217 ] Animation
Cs ENERGY= 356.5 kJ/mol Energy+ZPE= 348.9 kJ/mol ZPE= 0.0584155 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ12
[ TS218 ] Animation
C1 ENERGY= 228.0 kJ/mol Energy+ZPE= 225.6 kJ/mol ZPE= 0.0603696 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ13
[ TS219 ] Animation
C1 ENERGY= 459.0 kJ/mol Energy+ZPE= 442.7 kJ/mol ZPE= 0.0550735 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ13
[ TS220 ] Animation
C1 ENERGY= 575.8 kJ/mol Energy+ZPE= 556.6 kJ/mol ZPE= 0.0539719 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ15
[ TS221 ] Animation
C1 ENERGY= 336.2 kJ/mol Energy+ZPE= 330.9 kJ/mol ZPE= 0.0592967 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ18
[ TS222 ] Animation
C1 ENERGY= 383.6 kJ/mol Energy+ZPE= 376.6 kJ/mol ZPE= 0.0586403 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ19
[ TS223 ] Animation
C1 ENERGY= 615.1 kJ/mol Energy+ZPE= 599.0 kJ/mol ZPE= 0.0551663 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ19
[ TS224 ] Animation
Cs ENERGY= 396.0 kJ/mol Energy+ZPE= 385.0 kJ/mol ZPE= 0.0571083 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ38
[ TS225 ] Animation
C1 ENERGY= 409.8 kJ/mol Energy+ZPE= 398.9 kJ/mol ZPE= 0.0571317 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ55
[ TS226 ] Animation
C1 ENERGY= 419.8 kJ/mol Energy+ZPE= 408.3 kJ/mol ZPE= 0.0569311 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ61
[ TS227 ] Animation
C1 ENERGY= 604.5 kJ/mol Energy+ZPE= 591.5 kJ/mol ZPE= 0.0563310 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ71
[ TS228 ] Animation
C1 ENERGY= 605.6 kJ/mol Energy+ZPE= 593.2 kJ/mol ZPE= 0.0565755 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ71
[ TS229 ] Animation
C1 ENERGY= 609.6 kJ/mol Energy+ZPE= 595.3 kJ/mol ZPE= 0.0558317 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ73
[ TS230 ] Animation
C1 ENERGY= 572.5 kJ/mol Energy+ZPE= 547.5 kJ/mol ZPE= 0.0517721 CONNECTIONS: o EQ12 o DDC51
[ TS231 ] Animation
Cs ENERGY= 362.3 kJ/mol Energy+ZPE= 354.3 kJ/mol ZPE= 0.0582513 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ13
[ TS232 ] Animation
Cs ENERGY= 377.0 kJ/mol Energy+ZPE= 369.4 kJ/mol ZPE= 0.0584191 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ13
[ TS233 ] Animation
Cs ENERGY= 612.7 kJ/mol Energy+ZPE= 588.3 kJ/mol ZPE= 0.0520164 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ13
[ TS234 ] Animation
C1 ENERGY= 566.3 kJ/mol Energy+ZPE= 545.3 kJ/mol ZPE= 0.0532841 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ15
[ TS235 ] Animation
C1 ENERGY= 711.0 kJ/mol Energy+ZPE= 691.2 kJ/mol ZPE= 0.0537692 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ15
[ TS236 ] Animation
C1 ENERGY= 322.0 kJ/mol Energy+ZPE= 318.5 kJ/mol ZPE= 0.0599697 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ16
[ TS237 ] Animation
C1 ENERGY= 602.6 kJ/mol Energy+ZPE= 590.5 kJ/mol ZPE= 0.0566771 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ19
[ TS238 ] Animation
C1 ENERGY= 388.1 kJ/mol Energy+ZPE= 380.2 kJ/mol ZPE= 0.0582827 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ21
[ TS239 ] Animation
Cs ENERGY= 406.3 kJ/mol Energy+ZPE= 394.2 kJ/mol ZPE= 0.0566860 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ46
[ TS240 ] Animation
C1 ENERGY= 411.8 kJ/mol Energy+ZPE= 400.7 kJ/mol ZPE= 0.0570552 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ55
[ TS241 ] Animation
C1 ENERGY= 426.8 kJ/mol Energy+ZPE= 414.5 kJ/mol ZPE= 0.0565973 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ61
[ TS242 ] Animation
C1 ENERGY= 615.5 kJ/mol Energy+ZPE= 600.5 kJ/mol ZPE= 0.0555913 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ72
[ TS243 ] Animation
C1 ENERGY= 622.9 kJ/mol Energy+ZPE= 606.5 kJ/mol ZPE= 0.0550430 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ76
[ TS244 ] Animation
C1 ENERGY= 497.5 kJ/mol Energy+ZPE= 471.7 kJ/mol ZPE= 0.0514765 CONNECTIONS: o EQ13 o DDC52
[ TS245 ] Animation
C1 ENERGY= 566.8 kJ/mol Energy+ZPE= 541.8 kJ/mol ZPE= 0.0517602 CONNECTIONS: o EQ13 o DDC53
[ TS246 ] Animation
Cs ENERGY= 441.5 kJ/mol Energy+ZPE= 432.1 kJ/mol ZPE= 0.0576982 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ14
[ TS247 ] Animation
C1 ENERGY= 651.8 kJ/mol Energy+ZPE= 637.6 kJ/mol ZPE= 0.0559025 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ14
[ TS248 ] Animation
C1 ENERGY= 213.5 kJ/mol Energy+ZPE= 210.4 kJ/mol ZPE= 0.0601185 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ15
[ TS249 ] Animation
C1 ENERGY= 436.2 kJ/mol Energy+ZPE= 419.7 kJ/mol ZPE= 0.0550008 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ18
[ TS250 ] Animation
C1 ENERGY= 329.9 kJ/mol Energy+ZPE= 324.9 kJ/mol ZPE= 0.0593929 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ28
[ TS251 ] Animation
C1 ENERGY= 354.5 kJ/mol Energy+ZPE= 349.5 kJ/mol ZPE= 0.0594046 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ31
[ TS252 ] Animation
C1 ENERGY= 330.3 kJ/mol Energy+ZPE= 325.1 kJ/mol ZPE= 0.0593210 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ32
[ TS253 ] Animation
C1 ENERGY= 388.7 kJ/mol Energy+ZPE= 377.7 kJ/mol ZPE= 0.0571186 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ35
[ TS254 ] Animation
C1 ENERGY= 463.5 kJ/mol Energy+ZPE= 449.0 kJ/mol ZPE= 0.0557864 CONNECTIONS: o EQ14 o DDC54
[ TS255 ] Animation
Cs ENERGY= 673.8 kJ/mol Energy+ZPE= 646.5 kJ/mol ZPE= 0.0509068 CONNECTIONS: o EQ14 o DDC55
[ TS256 ] Animation
Cs ENERGY= 211.7 kJ/mol Energy+ZPE= 208.7 kJ/mol ZPE= 0.0601513 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ15
[ TS257 ] Animation
Cs ENERGY= 442.7 kJ/mol Energy+ZPE= 432.4 kJ/mol ZPE= 0.0573613 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ15
[ TS258 ] Animation
C1 ENERGY= 671.1 kJ/mol Energy+ZPE= 656.9 kJ/mol ZPE= 0.0558807 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ15
[ TS259 ] Animation
C1 ENERGY= 788.9 kJ/mol Energy+ZPE= 772.9 kJ/mol ZPE= 0.0551854 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ15
[ TS260 ] Animation
C1 ENERGY= 424.9 kJ/mol Energy+ZPE= 409.7 kJ/mol ZPE= 0.0555145 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ16
[ TS261 ] Animation
C1 ENERGY= 335.0 kJ/mol Energy+ZPE= 329.8 kJ/mol ZPE= 0.0593110 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ30
[ TS262 ] Animation
C1 ENERGY= 340.3 kJ/mol Energy+ZPE= 334.3 kJ/mol ZPE= 0.0590152 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ34
[ TS263 ] Animation
C1 ENERGY= 394.4 kJ/mol Energy+ZPE= 383.1 kJ/mol ZPE= 0.0570048 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ35
[ TS264 ] Animation
C1 ENERGY= 390.9 kJ/mol Energy+ZPE= 383.9 kJ/mol ZPE= 0.0586208 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ40
[ TS265 ] Animation
C1 ENERGY= 372.4 kJ/mol Energy+ZPE= 366.7 kJ/mol ZPE= 0.0591073 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ42
[ TS266 ] Animation
C1 ENERGY= 739.5 kJ/mol Energy+ZPE= 720.4 kJ/mol ZPE= 0.0540371 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ55
[ TS267 ] Animation
C1 ENERGY= 729.4 kJ/mol Energy+ZPE= 707.7 kJ/mol ZPE= 0.0530249 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ58
[ TS268 ] Animation
C1 ENERGY= 729.9 kJ/mol Energy+ZPE= 708.7 kJ/mol ZPE= 0.0532151 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ60
[ TS269 ] Animation
C1 ENERGY= 710.0 kJ/mol Energy+ZPE= 697.2 kJ/mol ZPE= 0.0564299 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ62
[ TS270 ] Animation
C1 ENERGY= 480.4 kJ/mol Energy+ZPE= 463.5 kJ/mol ZPE= 0.0548452 CONNECTIONS: o EQ15 o DDC56
[ TS271 ] Animation
C1 ENERGY= 341.7 kJ/mol Energy+ZPE= 332.9 kJ/mol ZPE= 0.0579264 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ18
[ TS272 ] Animation
C1 ENERGY= 266.5 kJ/mol Energy+ZPE= 263.0 kJ/mol ZPE= 0.0599806 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ19
[ TS273 ] Animation
C1 ENERGY= 585.9 kJ/mol Energy+ZPE= 570.1 kJ/mol ZPE= 0.0552933 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ71
[ TS274 ] Animation
C1 ENERGY= 594.9 kJ/mol Energy+ZPE= 578.8 kJ/mol ZPE= 0.0551620 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ73
[ TS275 ] Animation
C1 ENERGY= 601.2 kJ/mol Energy+ZPE= 587.2 kJ/mol ZPE= 0.0559725 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ73
[ TS276 ] Animation
C1 ENERGY= 554.4 kJ/mol Energy+ZPE= 531.8 kJ/mol ZPE= 0.0526818 CONNECTIONS: o EQ16 o DDC57
[ TS277 ] Animation
C1 ENERGY= 247.0 kJ/mol Energy+ZPE= 244.6 kJ/mol ZPE= 0.0603817 CONNECTIONS: o EQ17 o EQ17
[ TS278 ] Animation
C1 ENERGY= 461.1 kJ/mol Energy+ZPE= 445.3 kJ/mol ZPE= 0.0552813 CONNECTIONS: o EQ17 o EQ23
[ TS279 ] Animation
C1 ENERGY= 487.8 kJ/mol Energy+ZPE= 476.7 kJ/mol ZPE= 0.0570736 CONNECTIONS: o EQ17 o EQ24
[ TS280 ] Animation
C1 ENERGY= 716.8 kJ/mol Energy+ZPE= 704.6 kJ/mol ZPE= 0.0566653 CONNECTIONS: o EQ17 o EQ54
[ TS281 ] Animation
C1 ENERGY= 547.4 kJ/mol Energy+ZPE= 532.0 kJ/mol ZPE= 0.0554176 CONNECTIONS: o EQ17 o EQ69
[ TS282 ] Animation
C1 ENERGY= 362.4 kJ/mol Energy+ZPE= 342.2 kJ/mol ZPE= 0.0536110 CONNECTIONS: o EQ17 o DDC58
[ TS283 ] Animation
C1 ENERGY= 403.1 kJ/mol Energy+ZPE= 391.4 kJ/mol ZPE= 0.0568477 CONNECTIONS: o EQ17 o DDC59
[ TS284 ] Animation
C1 ENERGY= 676.3 kJ/mol Energy+ZPE= 643.6 kJ/mol ZPE= 0.0488384 CONNECTIONS: o EQ17 o DDC60
[ TS285 ] Animation
C1 ENERGY= 731.8 kJ/mol Energy+ZPE= 707.5 kJ/mol ZPE= 0.0520330 CONNECTIONS: o EQ17 o DDC61
[ TS286 ] Animation
C1 ENERGY= 271.7 kJ/mol Energy+ZPE= 266.4 kJ/mol ZPE= 0.0592692 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ21
[ TS287 ] Animation
C1 ENERGY= 619.1 kJ/mol Energy+ZPE= 604.6 kJ/mol ZPE= 0.0557922 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ74
[ TS288 ] Animation
C1 ENERGY= 609.6 kJ/mol Energy+ZPE= 590.3 kJ/mol ZPE= 0.0539565 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ76
[ TS289 ] Animation
C1 ENERGY= 618.3 kJ/mol Energy+ZPE= 602.4 kJ/mol ZPE= 0.0552371 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ76
[ TS290 ] Animation
Cs ENERGY= 389.1 kJ/mol Energy+ZPE= 361.9 kJ/mol ZPE= 0.0509500 CONNECTIONS: o EQ18 o DDC62
[ TS291 ] Animation
Cs ENERGY= 253.6 kJ/mol Energy+ZPE= 252.7 kJ/mol ZPE= 0.0609575 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ19
[ TS292 ] Animation
C1 ENERGY= 599.1 kJ/mol Energy+ZPE= 586.0 kJ/mol ZPE= 0.0562915 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ19
[ TS293 ] Animation
C1 ENERGY= 352.3 kJ/mol Energy+ZPE= 343.9 kJ/mol ZPE= 0.0581115 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ21
[ TS294 ] Animation
C1 ENERGY= 688.4 kJ/mol Energy+ZPE= 666.2 kJ/mol ZPE= 0.0528306 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ21
[ TS295 ] Animation
C1 ENERGY= 648.8 kJ/mol Energy+ZPE= 627.4 kJ/mol ZPE= 0.0531454 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ40
[ TS296 ] Animation
C1 ENERGY= 488.1 kJ/mol Energy+ZPE= 481.7 kJ/mol ZPE= 0.0588623 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ44
[ TS297 ] Animation
C1 ENERGY= 685.8 kJ/mol Energy+ZPE= 669.7 kJ/mol ZPE= 0.0551760 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ62
[ TS298 ] Animation
C1 ENERGY= 586.0 kJ/mol Energy+ZPE= 571.6 kJ/mol ZPE= 0.0558008 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ71
[ TS299 ] Animation
C1 ENERGY= 595.0 kJ/mol Energy+ZPE= 579.9 kJ/mol ZPE= 0.0555428 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ71
[ TS300 ] Animation
C1 ENERGY= 596.9 kJ/mol Energy+ZPE= 582.4 kJ/mol ZPE= 0.0557574 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ71
[ TS301 ] Animation
C1 ENERGY= 599.9 kJ/mol Energy+ZPE= 587.2 kJ/mol ZPE= 0.0564632 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ71
[ TS302 ] Animation
C1 ENERGY= 599.5 kJ/mol Energy+ZPE= 583.9 kJ/mol ZPE= 0.0553595 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ73
[ TS303 ] Animation
C1 ENERGY= 603.0 kJ/mol Energy+ZPE= 587.5 kJ/mol ZPE= 0.0553942 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ73
[ TS304 ] Animation
C1 ENERGY= 688.7 kJ/mol Energy+ZPE= 667.8 kJ/mol ZPE= 0.0533378 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ74
[ TS305 ] Animation
C1 ENERGY= 603.0 kJ/mol Energy+ZPE= 588.1 kJ/mol ZPE= 0.0556076 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ75
[ TS306 ] Animation
C1 ENERGY= 667.4 kJ/mol Energy+ZPE= 640.1 kJ/mol ZPE= 0.0509051 CONNECTIONS: o EQ19 o DDC63
[ TS307 ] Animation
C1 ENERGY= 687.7 kJ/mol Energy+ZPE= 666.7 kJ/mol ZPE= 0.0532994 CONNECTIONS: o EQ19 o DDC64
[ TS308 ] Animation
Cs ENERGY= 721.3 kJ/mol Energy+ZPE= 693.7 kJ/mol ZPE= 0.0507904 CONNECTIONS: o EQ19 o DDC65
[ TS309 ] Animation
C1 ENERGY= 798.6 kJ/mol Energy+ZPE= 766.2 kJ/mol ZPE= 0.0489613 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ23
[ TS310 ] Animation
C1 ENERGY= 407.3 kJ/mol Energy+ZPE= 399.9 kJ/mol ZPE= 0.0584597 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ29
[ TS311 ] Animation
C1 ENERGY= 383.9 kJ/mol Energy+ZPE= 376.6 kJ/mol ZPE= 0.0585325 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ37
[ TS312 ] Animation
C1 ENERGY= 523.7 kJ/mol Energy+ZPE= 508.6 kJ/mol ZPE= 0.0555461 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ60
[ TS313 ] Animation
C1 ENERGY= 596.7 kJ/mol Energy+ZPE= 587.0 kJ/mol ZPE= 0.0575858 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ64
[ TS314 ] Animation
Cs ENERGY= 702.3 kJ/mol Energy+ZPE= 670.1 kJ/mol ZPE= 0.0490476 CONNECTIONS: o EQ20 o DDC66
[ TS315 ] Animation
Cs ENERGY= 272.7 kJ/mol Energy+ZPE= 269.0 kJ/mol ZPE= 0.0598877 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ21
[ TS316 ] Animation
C1 ENERGY= 512.8 kJ/mol Energy+ZPE= 505.5 kJ/mol ZPE= 0.0585034 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ44
[ TS317 ] Animation
C1 ENERGY= 601.4 kJ/mol Energy+ZPE= 583.2 kJ/mol ZPE= 0.0543728 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ72
[ TS318 ] Animation
C1 ENERGY= 602.7 kJ/mol Energy+ZPE= 585.2 kJ/mol ZPE= 0.0546341 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ72
[ TS319 ] Animation
C1 ENERGY= 598.3 kJ/mol Energy+ZPE= 580.8 kJ/mol ZPE= 0.0546236 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ74
[ TS320 ] Animation
C1 ENERGY= 614.2 kJ/mol Energy+ZPE= 595.6 kJ/mol ZPE= 0.0542209 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ76
[ TS321 ] Animation
Cs ENERGY= 439.3 kJ/mol Energy+ZPE= 407.9 kJ/mol ZPE= 0.0493305 CONNECTIONS: o EQ21 o DDC67
[ TS322 ] Animation
C1 ENERGY= 478.4 kJ/mol Energy+ZPE= 457.1 kJ/mol ZPE= 0.0531786 CONNECTIONS: o EQ21 o DDC68
[ TS323 ] Animation
C1 ENERGY= 577.4 kJ/mol Energy+ZPE= 557.7 kJ/mol ZPE= 0.0537955 CONNECTIONS: o EQ21 o DDC69
[ TS324 ] Animation
C1 ENERGY= 456.4 kJ/mol Energy+ZPE= 449.3 kJ/mol ZPE= 0.0585816 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ49
[ TS325 ] Animation
C1 ENERGY= 394.7 kJ/mol Energy+ZPE= 389.5 kJ/mol ZPE= 0.0593023 CONNECTIONS: o EQ22 o DDC70
[ TS326 ] Animation
Cs ENERGY= 417.8 kJ/mol Energy+ZPE= 408.8 kJ/mol ZPE= 0.0578726 CONNECTIONS: o EQ22 o DDC71
[ TS327 ] Animation
C1 ENERGY= 688.3 kJ/mol Energy+ZPE= 660.1 kJ/mol ZPE= 0.0505466 CONNECTIONS: o EQ22 o DDC72
[ TS328 ] Animation
C1 ENERGY= 703.4 kJ/mol Energy+ZPE= 674.9 kJ/mol ZPE= 0.0504563 CONNECTIONS: o EQ22 o DDC73
[ TS329 ] Animation
C1 ENERGY= 707.6 kJ/mol Energy+ZPE= 679.8 kJ/mol ZPE= 0.0507094 CONNECTIONS: o EQ22 o DDC74
[ TS330 ] Animation
Cs ENERGY= 743.8 kJ/mol Energy+ZPE= 723.3 kJ/mol ZPE= 0.0535044 CONNECTIONS: o EQ22 o DDC75
[ TS331 ] Animation
C1 ENERGY= 281.9 kJ/mol Energy+ZPE= 273.9 kJ/mol ZPE= 0.0582646 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ23
[ TS332 ] Animation
Cs ENERGY= 300.1 kJ/mol Energy+ZPE= 289.5 kJ/mol ZPE= 0.0572471 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ23
[ TS333 ] Animation
Cs ENERGY= 376.5 kJ/mol Energy+ZPE= 365.4 kJ/mol ZPE= 0.0570572 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ23
[ TS334 ] Animation
Cs ENERGY= 301.7 kJ/mol Energy+ZPE= 292.9 kJ/mol ZPE= 0.0579525 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ24
[ TS335 ] Animation
C1 ENERGY= 545.5 kJ/mol Energy+ZPE= 531.9 kJ/mol ZPE= 0.0560998 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ24
[ TS336 ] Animation
Cs ENERGY= 460.3 kJ/mol Energy+ZPE= 444.0 kJ/mol ZPE= 0.0550765 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ38
[ TS337 ] Animation
C1 ENERGY= 558.1 kJ/mol Energy+ZPE= 544.5 kJ/mol ZPE= 0.0561080 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ69
[ TS338 ] Animation
C1 ENERGY= 736.8 kJ/mol Energy+ZPE= 697.4 kJ/mol ZPE= 0.0462806 CONNECTIONS: o EQ23 o DDC76
[ TS339 ] Animation
C1 ENERGY= 288.8 kJ/mol Energy+ZPE= 280.0 kJ/mol ZPE= 0.0579528 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ24
[ TS340 ] Animation
Cs ENERGY= 298.4 kJ/mol Energy+ZPE= 290.3 kJ/mol ZPE= 0.0582235 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ24
[ TS341 ] Animation
C1 ENERGY= 594.1 kJ/mol Energy+ZPE= 584.6 kJ/mol ZPE= 0.0576631 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ53
[ TS342 ] Animation
C1 ENERGY= 554.4 kJ/mol Energy+ZPE= 538.6 kJ/mol ZPE= 0.0552818 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ70
[ TS343 ] Animation
C1 ENERGY= 458.7 kJ/mol Energy+ZPE= 431.8 kJ/mol ZPE= 0.0510633 CONNECTIONS: o EQ24 o DDC77
[ TS344 ] Animation
C1 ENERGY= 673.2 kJ/mol Energy+ZPE= 651.3 kJ/mol ZPE= 0.0529437 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ25
[ TS345 ] Animation
C1 ENERGY= 314.8 kJ/mol Energy+ZPE= 309.1 kJ/mol ZPE= 0.0591106 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ26
[ TS346 ] Animation
C1 ENERGY= 407.9 kJ/mol Energy+ZPE= 395.5 kJ/mol ZPE= 0.0565657 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ27
[ TS347 ] Animation
Cs ENERGY= 476.0 kJ/mol Energy+ZPE= 457.5 kJ/mol ZPE= 0.0542336 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ52
[ TS348 ] Animation
C1 ENERGY= 616.5 kJ/mol Energy+ZPE= 597.9 kJ/mol ZPE= 0.0542120 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ77
[ TS349 ] Animation
C1 ENERGY= 626.3 kJ/mol Energy+ZPE= 607.8 kJ/mol ZPE= 0.0542387 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ79
[ TS350 ] Animation
C1 ENERGY= 495.6 kJ/mol Energy+ZPE= 473.2 kJ/mol ZPE= 0.0527612 CONNECTIONS: o EQ25 o DDC78
[ TS351 ] Animation
Cs ENERGY= 766.1 kJ/mol Energy+ZPE= 730.8 kJ/mol ZPE= 0.0478663 CONNECTIONS: o EQ25 o DDC79
[ TS352 ] Animation
Cs ENERGY= 305.1 kJ/mol Energy+ZPE= 300.1 kJ/mol ZPE= 0.0593886 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ26
[ TS353 ] Animation
C1 ENERGY= 400.3 kJ/mol Energy+ZPE= 389.6 kJ/mol ZPE= 0.0572056 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ29
[ TS354 ] Animation
C1 ENERGY= 413.8 kJ/mol Energy+ZPE= 406.1 kJ/mol ZPE= 0.0583459 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ33
[ TS355 ] Animation
C1 ENERGY= 604.1 kJ/mol Energy+ZPE= 584.9 kJ/mol ZPE= 0.0539880 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ68
[ TS356 ] Animation
C1 ENERGY= 606.0 kJ/mol Energy+ZPE= 587.0 kJ/mol ZPE= 0.0540638 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ68
[ TS357 ] Animation
C1 ENERGY= 620.4 kJ/mol Energy+ZPE= 601.4 kJ/mol ZPE= 0.0540769 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ78
[ TS358 ] Animation
C1 ENERGY= 630.8 kJ/mol Energy+ZPE= 612.0 kJ/mol ZPE= 0.0541461 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ79
[ TS359 ] Animation
Cs ENERGY= 408.1 kJ/mol Energy+ZPE= 387.7 kJ/mol ZPE= 0.0535324 CONNECTIONS: o EQ26 o DDC80
[ TS360 ] Animation
C1 ENERGY= 323.7 kJ/mol Energy+ZPE= 317.0 kJ/mol ZPE= 0.0587462 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ29
[ TS361 ] Animation
C1 ENERGY= 608.6 kJ/mol Energy+ZPE= 588.6 kJ/mol ZPE= 0.0536947 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ69
[ TS362 ] Animation
C1 ENERGY= 630.0 kJ/mol Energy+ZPE= 608.9 kJ/mol ZPE= 0.0532766 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ80
[ TS363 ] Animation
C1 ENERGY= 643.8 kJ/mol Energy+ZPE= 622.8 kJ/mol ZPE= 0.0533111 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ82
[ TS364 ] Animation
C1 ENERGY= 690.9 kJ/mol Energy+ZPE= 666.5 kJ/mol ZPE= 0.0519912 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ82
[ TS365 ] Animation
C1 ENERGY= 489.7 kJ/mol Energy+ZPE= 468.4 kJ/mol ZPE= 0.0532014 CONNECTIONS: o EQ27 o DDC81
[ TS366 ] Animation
Cs ENERGY= 553.9 kJ/mol Energy+ZPE= 520.6 kJ/mol ZPE= 0.0486277 CONNECTIONS: o EQ27 o DDC82
[ TS367 ] Animation
C1 ENERGY= 368.4 kJ/mol Energy+ZPE= 359.0 kJ/mol ZPE= 0.0577114 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ30
[ TS368 ] Animation
C1 ENERGY= 427.3 kJ/mol Energy+ZPE= 413.0 kJ/mol ZPE= 0.0558617 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ32
[ TS369 ] Animation
Cs ENERGY= 444.1 kJ/mol Energy+ZPE= 419.1 kJ/mol ZPE= 0.0517642 CONNECTIONS: o EQ28 o DDC83
[ TS370 ] Animation
Cs ENERGY= 322.9 kJ/mol Energy+ZPE= 316.4 kJ/mol ZPE= 0.0588192 CONNECTIONS: o EQ29 o EQ29
[ TS371 ] Animation
Cs ENERGY= 443.8 kJ/mol Energy+ZPE= 410.7 kJ/mol ZPE= 0.0486986 CONNECTIONS: o EQ29 o DDC84
[ TS372 ] Animation
C1 ENERGY= 634.1 kJ/mol Energy+ZPE= 611.1 kJ/mol ZPE= 0.0525459 CONNECTIONS: o EQ29 o DDC85
[ TS373 ] Animation
C1 ENERGY= 644.9 kJ/mol Energy+ZPE= 624.6 kJ/mol ZPE= 0.0535634 CONNECTIONS: o EQ29 o DDC86
[ TS374 ] Animation
C1 ENERGY= 780.1 kJ/mol Energy+ZPE= 743.6 kJ/mol ZPE= 0.0473782 CONNECTIONS: o EQ29 o DDC87
[ TS375 ] Animation
C1 ENERGY= 428.1 kJ/mol Energy+ZPE= 412.3 kJ/mol ZPE= 0.0552744 CONNECTIONS: o EQ30 o EQ34
[ TS376 ] Animation
C1 ENERGY= 428.8 kJ/mol Energy+ZPE= 412.9 kJ/mol ZPE= 0.0552342 CONNECTIONS: o EQ30 o EQ34
[ TS377 ] Animation
C1 ENERGY= 460.8 kJ/mol Energy+ZPE= 446.7 kJ/mol ZPE= 0.0559180 CONNECTIONS: o EQ30 o EQ40
[ TS378 ] Animation
C1 ENERGY= 385.3 kJ/mol Energy+ZPE= 376.4 kJ/mol ZPE= 0.0579150 CONNECTIONS: o EQ31 o EQ42
[ TS379 ] Animation
C1 ENERGY= 387.4 kJ/mol Energy+ZPE= 378.1 kJ/mol ZPE= 0.0577627 CONNECTIONS: o EQ31 o EQ42
[ TS380 ] Animation
C1 ENERGY= 433.6 kJ/mol Energy+ZPE= 422.2 kJ/mol ZPE= 0.0569472 CONNECTIONS: o EQ31 o EQ62
[ TS381 ] Animation
C1 ENERGY= 691.4 kJ/mol Energy+ZPE= 668.8 kJ/mol ZPE= 0.0526908 CONNECTIONS: o EQ31 o EQ74
[ TS382 ] Animation
Cs ENERGY= 326.2 kJ/mol Energy+ZPE= 322.2 kJ/mol ZPE= 0.0597911 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ32
[ TS383 ] Animation
C1 ENERGY= 373.4 kJ/mol Energy+ZPE= 364.8 kJ/mol ZPE= 0.0580205 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ34
[ TS384 ] Animation
C1 ENERGY= 646.7 kJ/mol Energy+ZPE= 625.5 kJ/mol ZPE= 0.0532272 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ72
[ TS385 ] Animation
Cs ENERGY= 471.4 kJ/mol Energy+ZPE= 446.1 kJ/mol ZPE= 0.0516614 CONNECTIONS: o EQ32 o DDC88
[ TS386 ] Animation
C1 ENERGY= 662.8 kJ/mol Energy+ZPE= 626.5 kJ/mol ZPE= 0.0474889 CONNECTIONS: o EQ32 o DDC89
[ TS387 ] Animation
Cs ENERGY= 356.2 kJ/mol Energy+ZPE= 350.7 kJ/mol ZPE= 0.0591972 CONNECTIONS: o EQ33 o EQ33
[ TS388 ] Animation
C1 ENERGY= 382.8 kJ/mol Energy+ZPE= 374.1 kJ/mol ZPE= 0.0579964 CONNECTIONS: o EQ33 o EQ43
[ TS389 ] Animation
Cs ENERGY= 337.1 kJ/mol Energy+ZPE= 332.6 kJ/mol ZPE= 0.0595689 CONNECTIONS: o EQ34 o EQ34
[ TS390 ] Animation
C1 ENERGY= 632.9 kJ/mol Energy+ZPE= 613.8 kJ/mol ZPE= 0.0540095 CONNECTIONS: o EQ34 o EQ71
[ TS391 ] Animation
C1 ENERGY= 355.5 kJ/mol Energy+ZPE= 348.7 kJ/mol ZPE= 0.0587037 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ39
[ TS392 ] Animation
C1 ENERGY= 358.7 kJ/mol Energy+ZPE= 351.3 kJ/mol ZPE= 0.0584925 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ39
[ TS393 ] Animation
C1 ENERGY= 351.3 kJ/mol Energy+ZPE= 340.2 kJ/mol ZPE= 0.0570693 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ41
[ TS394 ] Animation
C1 ENERGY= 359.5 kJ/mol Energy+ZPE= 351.6 kJ/mol ZPE= 0.0582966 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ44
[ TS395 ] Animation
C1 ENERGY= 355.2 kJ/mol Energy+ZPE= 348.2 kJ/mol ZPE= 0.0586449 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ45
[ TS396 ] Animation
C1 ENERGY= 617.6 kJ/mol Energy+ZPE= 597.5 kJ/mol ZPE= 0.0536386 CONNECTIONS: o EQ35 o DDC90
[ TS397 ] Animation
C1 ENERGY= 634.5 kJ/mol Energy+ZPE= 610.8 kJ/mol ZPE= 0.0522685 CONNECTIONS: o EQ35 o DDC91
[ TS398 ] Animation
C1 ENERGY= 638.2 kJ/mol Energy+ZPE= 614.8 kJ/mol ZPE= 0.0523906 CONNECTIONS: o EQ35 o DDC92
[ TS399 ] Animation
C1 ENERGY= 708.7 kJ/mol Energy+ZPE= 688.7 kJ/mol ZPE= 0.0536776 CONNECTIONS: o EQ35 o DDC93
[ TS400 ] Animation
C1 ENERGY= 845.3 kJ/mol Energy+ZPE= 828.1 kJ/mol ZPE= 0.0547431 CONNECTIONS: o EQ35 o DDC94
[ TS401 ] Animation
Cs ENERGY= 357.7 kJ/mol Energy+ZPE= 343.1 kJ/mol ZPE= 0.0557487 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ36
[ TS402 ] Animation
C1 ENERGY= 369.6 kJ/mol Energy+ZPE= 356.0 kJ/mol ZPE= 0.0561258 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ36
[ TS403 ] Animation
C1 ENERGY= 376.0 kJ/mol Energy+ZPE= 364.4 kJ/mol ZPE= 0.0568756 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ37
[ TS404 ] Animation
C1 ENERGY= 378.5 kJ/mol Energy+ZPE= 365.6 kJ/mol ZPE= 0.0563830 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ43
[ TS405 ] Animation
Cs ENERGY= 485.6 kJ/mol Energy+ZPE= 458.4 kJ/mol ZPE= 0.0509335 CONNECTIONS: o EQ36 o DDC95
[ TS406 ] Animation
C1 ENERGY= 362.2 kJ/mol Energy+ZPE= 347.7 kJ/mol ZPE= 0.0557635 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ37
[ TS407 ] Animation
C1 ENERGY= 360.4 kJ/mol Energy+ZPE= 346.8 kJ/mol ZPE= 0.0561114 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ43
[ TS408 ] Animation
C1 ENERGY= 364.5 kJ/mol Energy+ZPE= 351.4 kJ/mol ZPE= 0.0563037 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ43
[ TS409 ] Animation
C1 ENERGY= 712.2 kJ/mol Energy+ZPE= 685.3 kJ/mol ZPE= 0.0510574 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ71
[ TS410 ] Animation
C1 ENERGY= 455.2 kJ/mol Energy+ZPE= 436.4 kJ/mol ZPE= 0.0541489 CONNECTIONS: o EQ37 o DDC96
[ TS411 ] Animation
Cs ENERGY= 495.6 kJ/mol Energy+ZPE= 470.0 kJ/mol ZPE= 0.0515562 CONNECTIONS: o EQ37 o DDC97
[ TS412 ] Animation
Cs ENERGY= 361.8 kJ/mol Energy+ZPE= 356.9 kJ/mol ZPE= 0.0594177 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ38
[ TS413 ] Animation
C1 ENERGY= 362.9 kJ/mol Energy+ZPE= 355.3 kJ/mol ZPE= 0.0584086 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ50
[ TS414 ] Animation
C1 ENERGY= 749.5 kJ/mol Energy+ZPE= 737.8 kJ/mol ZPE= 0.0568365 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ81
[ TS415 ] Animation
C1 ENERGY= 631.0 kJ/mol Energy+ZPE= 607.9 kJ/mol ZPE= 0.0524838 CONNECTIONS: o EQ38 o DDC98
[ TS416 ] Animation
C1 ENERGY= 356.4 kJ/mol Energy+ZPE= 349.4 kJ/mol ZPE= 0.0586163 CONNECTIONS: o EQ39 o EQ44
[ TS417 ] Animation
C1 ENERGY= 358.2 kJ/mol Energy+ZPE= 350.9 kJ/mol ZPE= 0.0585033 CONNECTIONS: o EQ39 o EQ45
[ TS418 ] Animation
C1 ENERGY= 422.6 kJ/mol Energy+ZPE= 408.1 kJ/mol ZPE= 0.0557857 CONNECTIONS: o EQ40 o EQ42
[ TS419 ] Animation
C1 ENERGY= 718.1 kJ/mol Energy+ZPE= 697.2 kJ/mol ZPE= 0.0533478 CONNECTIONS: o EQ40 o EQ45
[ TS420 ] Animation
C1 ENERGY= 443.8 kJ/mol Energy+ZPE= 435.3 kJ/mol ZPE= 0.0580508 CONNECTIONS: o EQ42 o EQ62
[ TS421 ] Animation
Cs ENERGY= 358.3 kJ/mol Energy+ZPE= 345.1 kJ/mol ZPE= 0.0562803 CONNECTIONS: o EQ43 o EQ43
[ TS422 ] Animation
C1 ENERGY= 708.6 kJ/mol Energy+ZPE= 688.1 kJ/mol ZPE= 0.0534971 CONNECTIONS: o EQ43 o EQ44
[ TS423 ] Animation
C1 ENERGY= 469.5 kJ/mol Energy+ZPE= 449.7 kJ/mol ZPE= 0.0537696 CONNECTIONS: o EQ43 o DDC99
[ TS424 ] Animation
Cs ENERGY= 507.1 kJ/mol Energy+ZPE= 480.9 kJ/mol ZPE= 0.0513358 CONNECTIONS: o EQ43 o DDC100
[ TS425 ] Animation
C1 ENERGY= 362.3 kJ/mol Energy+ZPE= 354.4 kJ/mol ZPE= 0.0582993 CONNECTIONS: o EQ44 o EQ47
[ TS426 ] Animation
C1 ENERGY= 697.7 kJ/mol Energy+ZPE= 671.0 kJ/mol ZPE= 0.0511185 CONNECTIONS: o EQ44 o DDC101
[ TS427 ] Animation
C1 ENERGY= 749.7 kJ/mol Energy+ZPE= 716.8 kJ/mol ZPE= 0.0487661 CONNECTIONS: o EQ44 o DDC102
[ TS428 ] Animation
Cs ENERGY= 361.3 kJ/mol Energy+ZPE= 352.7 kJ/mol ZPE= 0.0580213 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ45
[ TS429 ] Animation
C1 ENERGY= 365.8 kJ/mol Energy+ZPE= 358.0 kJ/mol ZPE= 0.0583401 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ47
[ TS430 ] Animation
C1 ENERGY= 361.2 kJ/mol Energy+ZPE= 348.8 kJ/mol ZPE= 0.0565655 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ48
[ TS431 ] Animation
C1 ENERGY= 362.8 kJ/mol Energy+ZPE= 355.5 kJ/mol ZPE= 0.0585162 CONNECTIONS: o EQ46 o EQ50
[ TS432 ] Animation
C1 ENERGY= 725.6 kJ/mol Energy+ZPE= 710.9 kJ/mol ZPE= 0.0556856 CONNECTIONS: o EQ46 o EQ81
[ TS433 ] Animation
C1 ENERGY= 642.9 kJ/mol Energy+ZPE= 618.3 kJ/mol ZPE= 0.0519166 CONNECTIONS: o EQ46 o DDC103
[ TS434 ] Animation
C1 ENERGY= 711.5 kJ/mol Energy+ZPE= 678.3 kJ/mol ZPE= 0.0486598 CONNECTIONS: o EQ47 o DDC104
[ TS435 ] Animation
C1 ENERGY= 730.4 kJ/mol Energy+ZPE= 698.5 kJ/mol ZPE= 0.0491550 CONNECTIONS: o EQ47 o DDC105
[ TS436 ] Animation
Cs ENERGY= 404.8 kJ/mol Energy+ZPE= 395.5 kJ/mol ZPE= 0.0577570 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ49
[ TS437 ] Animation
C1 ENERGY= 413.4 kJ/mol Energy+ZPE= 403.5 kJ/mol ZPE= 0.0575314 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ49
[ TS438 ] Animation
Cs ENERGY= 465.6 kJ/mol Energy+ZPE= 444.7 kJ/mol ZPE= 0.0533527 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ49
[ TS439 ] Animation
C1 ENERGY= 385.8 kJ/mol Energy+ZPE= 375.7 kJ/mol ZPE= 0.0574355 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ52
[ TS440 ] Animation
C1 ENERGY= 453.1 kJ/mol Energy+ZPE= 434.0 kJ/mol ZPE= 0.0540311 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ63
[ TS441 ] Animation
C1 ENERGY= 574.6 kJ/mol Energy+ZPE= 554.5 kJ/mol ZPE= 0.0536547 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ68
[ TS442 ] Animation
C1 ENERGY= 712.2 kJ/mol Energy+ZPE= 698.7 kJ/mol ZPE= 0.0561474 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ83
[ TS443 ] Animation
C1 ENERGY= 718.7 kJ/mol Energy+ZPE= 705.4 kJ/mol ZPE= 0.0562136 CONNECTIONS: o EQ49 o EQ83
[ TS444 ] Animation
C1 ENERGY= 620.4 kJ/mol Energy+ZPE= 598.8 kJ/mol ZPE= 0.0530649 CONNECTIONS: o EQ49 o DDC106
[ TS445 ] Animation
C1 ENERGY= 631.6 kJ/mol Energy+ZPE= 610.6 kJ/mol ZPE= 0.0533100 CONNECTIONS: o EQ49 o DDC107
[ TS446 ] Animation
C1 ENERGY= 751.9 kJ/mol Energy+ZPE= 716.3 kJ/mol ZPE= 0.0477206 CONNECTIONS: o EQ49 o DDC108
[ TS447 ] Animation
C1 ENERGY= 863.1 kJ/mol Energy+ZPE= 838.2 kJ/mol ZPE= 0.0518246 CONNECTIONS: o EQ49 o DDC109
[ TS448 ] Animation
C1 ENERGY= 372.0 kJ/mol Energy+ZPE= 365.5 kJ/mol ZPE= 0.0588367 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ50
[ TS449 ] Animation
Cs ENERGY= 627.1 kJ/mol Energy+ZPE= 614.3 kJ/mol ZPE= 0.0564354 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ50
[ TS450 ] Animation
C1 ENERGY= 816.2 kJ/mol Energy+ZPE= 801.8 kJ/mol ZPE= 0.0558022 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ81
[ TS451 ] Animation
C1 ENERGY= 657.2 kJ/mol Energy+ZPE= 629.4 kJ/mol ZPE= 0.0506891 CONNECTIONS: o EQ50 o DDC110
[ TS452 ] Animation
C1 ENERGY= 629.4 kJ/mol Energy+ZPE= 601.4 kJ/mol ZPE= 0.0506467 CONNECTIONS: o EQ51 o DDC111
[ TS453 ] Animation
Cs ENERGY= 400.4 kJ/mol Energy+ZPE= 393.4 kJ/mol ZPE= 0.0586271 CONNECTIONS: o EQ53 o EQ53
[ TS454 ] Animation
Cs ENERGY= 399.6 kJ/mol Energy+ZPE= 391.7 kJ/mol ZPE= 0.0582915 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ54
[ TS455 ] Animation
Cs ENERGY= 406.0 kJ/mol Energy+ZPE= 397.6 kJ/mol ZPE= 0.0580974 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ54
[ TS456 ] Animation
C1 ENERGY= 742.9 kJ/mol Energy+ZPE= 722.9 kJ/mol ZPE= 0.0536770 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ59
[ TS457 ] Animation
C1 ENERGY= 730.6 kJ/mol Energy+ZPE= 712.4 kJ/mol ZPE= 0.0543573 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ81
[ TS458 ] Animation
C1 ENERGY= 806.7 kJ/mol Energy+ZPE= 771.2 kJ/mol ZPE= 0.0477759 CONNECTIONS: o EQ54 o DDC112
[ TS459 ] Animation
C1 ENERGY= 807.8 kJ/mol Energy+ZPE= 772.0 kJ/mol ZPE= 0.0476558 CONNECTIONS: o EQ54 o DDC113
[ TS460 ] Animation
Cs ENERGY= 430.8 kJ/mol Energy+ZPE= 427.6 kJ/mol ZPE= 0.0600718 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ59
[ TS461 ] Animation
Cs ENERGY= 690.9 kJ/mol Energy+ZPE= 665.2 kJ/mol ZPE= 0.0514989 CONNECTIONS: o EQ56 o DDC114
[ TS462 ] Animation
Cs ENERGY= 413.4 kJ/mol Energy+ZPE= 404.7 kJ/mol ZPE= 0.0579951 CONNECTIONS: o EQ57 o EQ57
[ TS463 ] Animation
C1 ENERGY= 413.8 kJ/mol Energy+ZPE= 405.9 kJ/mol ZPE= 0.0582764 CONNECTIONS: o EQ57 o EQ57
[ TS464 ] Animation
C1 ENERGY= 404.0 kJ/mol Energy+ZPE= 394.0 kJ/mol ZPE= 0.0574890 CONNECTIONS: o EQ57 o DDC115
[ TS465 ] Animation
C1 ENERGY= 475.8 kJ/mol Energy+ZPE= 466.2 kJ/mol ZPE= 0.0576244 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ60
[ TS466 ] Animation
C1 ENERGY= 484.9 kJ/mol Energy+ZPE= 475.3 kJ/mol ZPE= 0.0576241 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ60
[ TS467 ] Animation
C1 ENERGY= 457.7 kJ/mol Energy+ZPE= 452.2 kJ/mol ZPE= 0.0592020 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ65
[ TS468 ] Animation
C1 ENERGY= 428.1 kJ/mol Energy+ZPE= 419.3 kJ/mol ZPE= 0.0579362 CONNECTIONS: o EQ58 o DDC116
[ TS469 ] Animation
C1 ENERGY= 711.3 kJ/mol Energy+ZPE= 699.5 kJ/mol ZPE= 0.0567930 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ64
[ TS470 ] Animation
C1 ENERGY= 699.5 kJ/mol Energy+ZPE= 686.3 kJ/mol ZPE= 0.0562876 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ78
[ TS471 ] Animation
C1 ENERGY= 710.9 kJ/mol Energy+ZPE= 697.0 kJ/mol ZPE= 0.0559961 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ83
[ TS472 ] Animation
C1 ENERGY= 722.9 kJ/mol Energy+ZPE= 702.5 kJ/mol ZPE= 0.0535301 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ83
[ TS473 ] Animation
C1 ENERGY= 723.4 kJ/mol Energy+ZPE= 708.8 kJ/mol ZPE= 0.0557340 CONNECTIONS: o EQ59 o DDC117
[ TS474 ] Animation
C1 ENERGY= 457.2 kJ/mol Energy+ZPE= 450.9 kJ/mol ZPE= 0.0588797 CONNECTIONS: o EQ60 o EQ64
[ TS475 ] Animation
C1 ENERGY= 455.4 kJ/mol Energy+ZPE= 444.5 kJ/mol ZPE= 0.0571463 CONNECTIONS: o EQ60 o DDC118
[ TS476 ] Animation
C1 ENERGY= 807.4 kJ/mol Energy+ZPE= 795.3 kJ/mol ZPE= 0.0566804 CONNECTIONS: o EQ61 o DDC119
[ TS477 ] Animation
Cs ENERGY= 449.4 kJ/mol Energy+ZPE= 444.2 kJ/mol ZPE= 0.0593240 CONNECTIONS: o EQ62 o EQ62
[ TS478 ] Animation
Cs ENERGY= 475.4 kJ/mol Energy+ZPE= 468.8 kJ/mol ZPE= 0.0587833 CONNECTIONS: o EQ62 o EQ62
[ TS479 ] Animation
C1 ENERGY= 769.8 kJ/mol Energy+ZPE= 751.1 kJ/mol ZPE= 0.0541625 CONNECTIONS: o EQ65 o EQ78
[ TS480 ] Animation
C1 ENERGY= 669.6 kJ/mol Energy+ZPE= 656.2 kJ/mol ZPE= 0.0562042 CONNECTIONS: o EQ65 o DDC120
[ TS481 ] Animation
C1 ENERGY= 468.3 kJ/mol Energy+ZPE= 448.3 kJ/mol ZPE= 0.0536672 CONNECTIONS: o EQ66 o EQ67
[ TS482 ] Animation
C1 ENERGY= 578.5 kJ/mol Energy+ZPE= 552.3 kJ/mol ZPE= 0.0513023 CONNECTIONS: o EQ66 o DDC121
[ TS483 ] Animation
C1 ENERGY= 471.5 kJ/mol Energy+ZPE= 447.4 kJ/mol ZPE= 0.0521235 CONNECTIONS: o EQ67 o DDC122
[ TS484 ] Animation
C1 ENERGY= 508.2 kJ/mol Energy+ZPE= 497.2 kJ/mol ZPE= 0.0571116 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ68
[ TS485 ] Animation
Cs ENERGY= 662.7 kJ/mol Energy+ZPE= 651.0 kJ/mol ZPE= 0.0568484 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ68
[ TS486 ] Animation
Cs ENERGY= 899.2 kJ/mol Energy+ZPE= 871.9 kJ/mol ZPE= 0.0508963 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ68
[ TS487 ] Animation
C1 ENERGY= 552.7 kJ/mol Energy+ZPE= 536.3 kJ/mol ZPE= 0.0550456 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ69
[ TS488 ] Animation
C1 ENERGY= 549.9 kJ/mol Energy+ZPE= 533.8 kJ/mol ZPE= 0.0551676 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ70
[ TS489 ] Animation
Cs ENERGY= 639.9 kJ/mol Energy+ZPE= 603.3 kJ/mol ZPE= 0.0473504 CONNECTIONS: o EQ68 o DDC123
[ TS490 ] Animation
C1 ENERGY= 767.4 kJ/mol Energy+ZPE= 750.9 kJ/mol ZPE= 0.0550234 CONNECTIONS: o EQ68 o DDC124
[ TS491 ] Animation
C1 ENERGY= 945.4 kJ/mol Energy+ZPE= 903.8 kJ/mol ZPE= 0.0454354 CONNECTIONS: o EQ68 o DDC125
[ TS492 ] Animation
Cs ENERGY= 543.2 kJ/mol Energy+ZPE= 528.4 kJ/mol ZPE= 0.0556744 CONNECTIONS: o EQ69 o EQ69
[ TS493 ] Animation
C1 ENERGY= 545.7 kJ/mol Energy+ZPE= 530.5 kJ/mol ZPE= 0.0555027 CONNECTIONS: o EQ69 o EQ69
[ TS494 ] Animation
Cs ENERGY= 783.7 kJ/mol Energy+ZPE= 747.6 kJ/mol ZPE= 0.0475431 CONNECTIONS: o EQ69 o DDC126
[ TS495 ] Animation
Cs ENERGY= 832.8 kJ/mol Energy+ZPE= 798.3 kJ/mol ZPE= 0.0481378 CONNECTIONS: o EQ69 o DDC127
[ TS496 ] Animation
Cs ENERGY= 552.3 kJ/mol Energy+ZPE= 536.4 kJ/mol ZPE= 0.0552345 CONNECTIONS: o EQ70 o EQ70
[ TS497 ] Animation
Cs ENERGY= 786.7 kJ/mol Energy+ZPE= 750.5 kJ/mol ZPE= 0.0475031 CONNECTIONS: o EQ70 o DDC128
[ TS498 ] Animation
C1 ENERGY= 680.7 kJ/mol Energy+ZPE= 659.2 kJ/mol ZPE= 0.0531209 CONNECTIONS: o EQ71 o EQ72
[ TS499 ] Animation
Cs ENERGY= 702.6 kJ/mol Energy+ZPE= 675.8 kJ/mol ZPE= 0.0510962 CONNECTIONS: o EQ71 o DDC129
[ TS500 ] Animation
C1 ENERGY= 610.9 kJ/mol Energy+ZPE= 593.0 kJ/mol ZPE= 0.0544753 CONNECTIONS: o EQ72 o EQ72
[ TS501 ] Animation
C1 ENERGY= 611.9 kJ/mol Energy+ZPE= 593.5 kJ/mol ZPE= 0.0543019 CONNECTIONS: o EQ72 o EQ74
[ TS502 ] Animation
C1 ENERGY= 601.6 kJ/mol Energy+ZPE= 587.4 kJ/mol ZPE= 0.0558947 CONNECTIONS: o EQ72 o DDC130
[ TS503 ] Animation
C1 ENERGY= 678.6 kJ/mol Energy+ZPE= 642.7 kJ/mol ZPE= 0.0476065 CONNECTIONS: o EQ72 o DDC131
[ TS504 ] Animation
C1 ENERGY= 601.5 kJ/mol Energy+ZPE= 586.4 kJ/mol ZPE= 0.0555267 CONNECTIONS: o EQ73 o EQ75
[ TS505 ] Animation
C1 ENERGY= 706.4 kJ/mol Energy+ZPE= 681.9 kJ/mol ZPE= 0.0519840 CONNECTIONS: o EQ73 o EQ76
[ TS506 ] Animation
C1 ENERGY= 709.1 kJ/mol Energy+ZPE= 685.3 kJ/mol ZPE= 0.0522473 CONNECTIONS: o EQ73 o EQ76
[ TS507 ] Animation
Cs ENERGY= 709.0 kJ/mol Energy+ZPE= 680.1 kJ/mol ZPE= 0.0502795 CONNECTIONS: o EQ73 o DDC132
[ TS508 ] Animation
Cs ENERGY= 605.0 kJ/mol Energy+ZPE= 586.8 kJ/mol ZPE= 0.0543667 CONNECTIONS: o EQ74 o EQ74
[ TS509 ] Animation
C1 ENERGY= 619.0 kJ/mol Energy+ZPE= 604.0 kJ/mol ZPE= 0.0555723 CONNECTIONS: o EQ74 o DDC133
[ TS510 ] Animation
C1 ENERGY= 639.3 kJ/mol Energy+ZPE= 608.3 kJ/mol ZPE= 0.0495072 CONNECTIONS: o EQ74 o DDC134
[ TS511 ] Animation
Cs ENERGY= 726.8 kJ/mol Energy+ZPE= 699.1 kJ/mol ZPE= 0.0507380 CONNECTIONS: o EQ74 o DDC135
[ TS512 ] Animation
C1 ENERGY= 619.9 kJ/mol Energy+ZPE= 601.1 kJ/mol ZPE= 0.0541468 CONNECTIONS: o EQ76 o EQ76
[ TS513 ] Animation
C1 ENERGY= 615.1 kJ/mol Energy+ZPE= 596.8 kJ/mol ZPE= 0.0543236 CONNECTIONS: o EQ76 o DDC136
[ TS514 ] Animation
C1 ENERGY= 678.3 kJ/mol Energy+ZPE= 641.9 kJ/mol ZPE= 0.0474284 CONNECTIONS: o EQ76 o DDC137
[ TS515 ] Animation
C1 ENERGY= 681.8 kJ/mol Energy+ZPE= 647.9 kJ/mol ZPE= 0.0483938 CONNECTIONS: o EQ76 o DDC138
[ TS516 ] Animation
Cs ENERGY= 621.0 kJ/mol Energy+ZPE= 603.3 kJ/mol ZPE= 0.0545709 CONNECTIONS: o EQ77 o EQ77
[ TS517 ] Animation
C1 ENERGY= 618.3 kJ/mol Energy+ZPE= 601.9 kJ/mol ZPE= 0.0550589 CONNECTIONS: o EQ77 o EQ78
[ TS518 ] Animation
C1 ENERGY= 682.5 kJ/mol Energy+ZPE= 667.1 kJ/mol ZPE= 0.0554472 CONNECTIONS: o EQ77 o EQ79
[ TS519 ] Animation
C1 ENERGY= 629.9 kJ/mol Energy+ZPE= 607.5 kJ/mol ZPE= 0.0527742 CONNECTIONS: o EQ77 o DDC139
[ TS520 ] Animation
Cs ENERGY= 617.3 kJ/mol Energy+ZPE= 600.2 kJ/mol ZPE= 0.0547955 CONNECTIONS: o EQ78 o EQ78
[ TS521 ] Animation
C1 ENERGY= 678.6 kJ/mol Energy+ZPE= 663.8 kJ/mol ZPE= 0.0556674 CONNECTIONS: o EQ78 o EQ79
[ TS522 ] Animation
C1 ENERGY= 741.3 kJ/mol Energy+ZPE= 717.8 kJ/mol ZPE= 0.0523538 CONNECTIONS: o EQ78 o EQ80
[ TS523 ] Animation
C1 ENERGY= 828.4 kJ/mol Energy+ZPE= 814.7 kJ/mol ZPE= 0.0560971 CONNECTIONS: o EQ78 o DDC140
[ TS524 ] Animation
Cs ENERGY= 626.7 kJ/mol Energy+ZPE= 609.1 kJ/mol ZPE= 0.0545919 CONNECTIONS: o EQ79 o EQ79
[ TS525 ] Animation
C1 ENERGY= 645.5 kJ/mol Energy+ZPE= 623.3 kJ/mol ZPE= 0.0528425 CONNECTIONS: o EQ79 o DDC141
[ TS526 ] Animation
Cs ENERGY= 635.8 kJ/mol Energy+ZPE= 616.0 kJ/mol ZPE= 0.0537411 CONNECTIONS: o EQ80 o EQ80
[ TS527 ] Animation
C1 ENERGY= 624.0 kJ/mol Energy+ZPE= 602.6 kJ/mol ZPE= 0.0531327 CONNECTIONS: o EQ80 o DDC142
[ TS528 ] Animation
C1 ENERGY= 637.7 kJ/mol Energy+ZPE= 618.5 kJ/mol ZPE= 0.0539820 CONNECTIONS: o EQ80 o DDC143
[ TS529 ] Animation
C1 ENERGY= 635.0 kJ/mol Energy+ZPE= 630.5 kJ/mol ZPE= 0.0596009 CONNECTIONS: o EQ81 o EQ81
[ TS530 ] Animation
Cs ENERGY= 639.6 kJ/mol Energy+ZPE= 633.4 kJ/mol ZPE= 0.0589528 CONNECTIONS: o EQ81 o EQ81
[ TS531 ] Animation
C1 ENERGY= 719.1 kJ/mol Energy+ZPE= 710.5 kJ/mol ZPE= 0.0580198 CONNECTIONS: o EQ81 o EQ81
[ TS532 ] Animation
C1 ENERGY= 727.9 kJ/mol Energy+ZPE= 704.9 kJ/mol ZPE= 0.0525520 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC144
[ TS533 ] Animation
C1 ENERGY= 814.9 kJ/mol Energy+ZPE= 792.6 kJ/mol ZPE= 0.0528189 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC145
[ TS534 ] Animation
C1 ENERGY= 817.7 kJ/mol Energy+ZPE= 802.7 kJ/mol ZPE= 0.0555770 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC146
[ TS535 ] Animation
C1 ENERGY= 886.3 kJ/mol Energy+ZPE= 851.9 kJ/mol ZPE= 0.0482132 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC147
[ TS536 ] Animation
C1 ENERGY= 1017.0 kJ/mol Energy+ZPE= 986.2 kJ/mol ZPE= 0.0495818 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC148
[ TS537 ] Animation
Cs ENERGY= 644.8 kJ/mol Energy+ZPE= 624.7 kJ/mol ZPE= 0.0536525 CONNECTIONS: o EQ82 o EQ82
[ TS538 ] Animation
C1 ENERGY= 638.6 kJ/mol Energy+ZPE= 617.0 kJ/mol ZPE= 0.0530508 CONNECTIONS: o EQ82 o DDC149
[ TS539 ] Animation
C1 ENERGY= 642.1 kJ/mol Energy+ZPE= 623.0 kJ/mol ZPE= 0.0540035 CONNECTIONS: o EQ82 o DDC150
[ TS540 ] Animation
Cs ENERGY= 717.9 kJ/mol Energy+ZPE= 705.6 kJ/mol ZPE= 0.0566186 CONNECTIONS: o EQ83 o EQ83
[ TS541 ] Animation
Cs ENERGY= 726.8 kJ/mol Energy+ZPE= 706.5 kJ/mol ZPE= 0.0535705 CONNECTIONS: o EQ83 o EQ83
[ TS542 ] Animation
C1 ENERGY= 891.6 kJ/mol Energy+ZPE= 854.5 kJ/mol ZPE= 0.0471550 CONNECTIONS: o EQ83 o DDC151
[ TS543 ] Animation
C1 ENERGY= 355.0 kJ/mol Energy+ZPE= 333.1 kJ/mol ZPE= 0.0529590 CONNECTIONS: o DDC153 o DDC152
[ TS544 ] Animation
C1 ENERGY= 356.3 kJ/mol Energy+ZPE= 334.5 kJ/mol ZPE= 0.0529754 CONNECTIONS: o DDC155 o DDC154
[ TS545 ] Animation
Cs ENERGY= 359.3 kJ/mol Energy+ZPE= 329.3 kJ/mol ZPE= 0.0498626 CONNECTIONS: o DDC157 o DDC156
[ TS546 ] Animation
Cs ENERGY= 395.4 kJ/mol Energy+ZPE= 375.2 kJ/mol ZPE= 0.0536203 CONNECTIONS: o DDC159 o DDC158
[ TS547 ] Animation
Cs ENERGY= 403.8 kJ/mol Energy+ZPE= 376.4 kJ/mol ZPE= 0.0508553 CONNECTIONS: o DDC161 o DDC160
[ TS548 ] Animation
C1 ENERGY= 408.8 kJ/mol Energy+ZPE= 378.7 kJ/mol ZPE= 0.0498498 CONNECTIONS: o DDC163 o DDC162
[ TS549 ] Animation
C1 ENERGY= 418.0 kJ/mol Energy+ZPE= 386.4 kJ/mol ZPE= 0.0492451 CONNECTIONS: o DDC165 o DDC164
[ TS550 ] Animation
Cs ENERGY= 473.3 kJ/mol Energy+ZPE= 449.9 kJ/mol ZPE= 0.0523718 CONNECTIONS: o DDC167 o DDC166
[ TS551 ] Animation
C1 ENERGY= 476.2 kJ/mol Energy+ZPE= 451.3 kJ/mol ZPE= 0.0518218 CONNECTIONS: o DDC169 o DDC168
[ TS552 ] Animation
C1 ENERGY= 476.9 kJ/mol Energy+ZPE= 451.2 kJ/mol ZPE= 0.0515010 CONNECTIONS: o DDC171 o DDC170
[ TS553 ] Animation
C1 ENERGY= 477.6 kJ/mol Energy+ZPE= 452.6 kJ/mol ZPE= 0.0517616 CONNECTIONS: o DDC173 o DDC172
[ TS554 ] Animation
C1 ENERGY= 479.4 kJ/mol Energy+ZPE= 455.0 kJ/mol ZPE= 0.0520215 CONNECTIONS: o DDC175 o DDC174
[ TS555 ] Animation
C1 ENERGY= 481.2 kJ/mol Energy+ZPE= 457.3 kJ/mol ZPE= 0.0521905 CONNECTIONS: o DDC177 o DDC176
[ TS556 ] Animation
Cs ENERGY= 489.5 kJ/mol Energy+ZPE= 449.3 kJ/mol ZPE= 0.0459988 CONNECTIONS: o DDC179 o DDC178
[ TS557 ] Animation
Cs ENERGY= 499.3 kJ/mol Energy+ZPE= 475.8 kJ/mol ZPE= 0.0523643 CONNECTIONS: o DDC181 o DDC180
[ TS558 ] Animation
Cs ENERGY= 512.4 kJ/mol Energy+ZPE= 490.1 kJ/mol ZPE= 0.0528147 CONNECTIONS: o DDC183 o DDC182
[ TS559 ] Animation
Cs ENERGY= 513.2 kJ/mol Energy+ZPE= 480.0 kJ/mol ZPE= 0.0486671 CONNECTIONS: o DDC185 o DDC184
[ TS560 ] Animation
Cs ENERGY= 520.5 kJ/mol Energy+ZPE= 485.5 kJ/mol ZPE= 0.0479646 CONNECTIONS: o DDC187 o DDC186
[ TS561 ] Animation
C1 ENERGY= 537.6 kJ/mol Energy+ZPE= 508.1 kJ/mol ZPE= 0.0500749 CONNECTIONS: o DDC189 o DDC188
[ TS562 ] Animation
Cs ENERGY= 548.3 kJ/mol Energy+ZPE= 520.8 kJ/mol ZPE= 0.0508212 CONNECTIONS: o DDC191 o DDC190
[ TS563 ] Animation
Cs ENERGY= 557.2 kJ/mol Energy+ZPE= 528.7 kJ/mol ZPE= 0.0504486 CONNECTIONS: o DDC193 o DDC192
[ TS564 ] Animation
C1 ENERGY= 562.0 kJ/mol Energy+ZPE= 530.3 kJ/mol ZPE= 0.0492416 CONNECTIONS: o DDC195 o DDC194
[ TS565 ] Animation
Cs ENERGY= 566.7 kJ/mol Energy+ZPE= 539.1 kJ/mol ZPE= 0.0508016 CONNECTIONS: o DDC197 o DDC196
[ TS566 ] Animation
Cs ENERGY= 570.1 kJ/mol Energy+ZPE= 540.3 kJ/mol ZPE= 0.0499472 CONNECTIONS: o DDC199 o DDC198
[ TS567 ] Animation
C1 ENERGY= 587.1 kJ/mol Energy+ZPE= 561.2 kJ/mol ZPE= 0.0514506 CONNECTIONS: o DDC201 o DDC200
[ TS568 ] Animation
Cs ENERGY= 603.4 kJ/mol Energy+ZPE= 563.2 kJ/mol ZPE= 0.0459986 CONNECTIONS: o DDC203 o DDC202
[ TS569 ] Animation
Cs ENERGY= 628.7 kJ/mol Energy+ZPE= 591.2 kJ/mol ZPE= 0.0470147 CONNECTIONS: o DDC205 o DDC204
[ TS570 ] Animation
C1 ENERGY= 634.0 kJ/mol Energy+ZPE= 608.9 kJ/mol ZPE= 0.0517285 CONNECTIONS: o DDC207 o DDC206
[ TS571 ] Animation
C1 ENERGY= 683.3 kJ/mol Energy+ZPE= 660.6 kJ/mol ZPE= 0.0526660 CONNECTIONS: o DDC209 o DDC208
[ TS572 ] Animation
Cs ENERGY= 689.8 kJ/mol Energy+ZPE= 652.3 kJ/mol ZPE= 0.0470193 CONNECTIONS: o DDC211 o DDC210
[ TS573 ] Animation
Cs ENERGY= 698.0 kJ/mol Energy+ZPE= 670.1 kJ/mol ZPE= 0.0506565 CONNECTIONS: o DDC213 o DDC212
[ TS574 ] Animation
C1 ENERGY= 726.5 kJ/mol Energy+ZPE= 699.8 kJ/mol ZPE= 0.0511247 CONNECTIONS: o DDC215 o DDC214
[ TS575 ] Animation
Cs ENERGY= 730.8 kJ/mol Energy+ZPE= 706.7 kJ/mol ZPE= 0.0521329 CONNECTIONS: o DDC217 o DDC216
[ TS576 ] Animation
Cs ENERGY= 732.0 kJ/mol Energy+ZPE= 710.0 kJ/mol ZPE= 0.0529237 CONNECTIONS: o DDC219 o DDC218
[ TS577 ] Animation
C1 ENERGY= 736.1 kJ/mol Energy+ZPE= 707.7 kJ/mol ZPE= 0.0504900 CONNECTIONS: o DDC221 o DDC220
[ TS578 ] Animation
C1 ENERGY= 737.0 kJ/mol Energy+ZPE= 705.9 kJ/mol ZPE= 0.0494498 CONNECTIONS: o DDC223 o DDC222
[ TS579 ] Animation
C1 ENERGY= 742.7 kJ/mol Energy+ZPE= 710.8 kJ/mol ZPE= 0.0491493 CONNECTIONS: o DDC225 o DDC224
[ TS580 ] Animation
Cs ENERGY= 742.9 kJ/mol Energy+ZPE= 720.4 kJ/mol ZPE= 0.0527304 CONNECTIONS: o DDC227 o DDC226
[ TS581 ] Animation
C1 ENERGY= 793.7 kJ/mol Energy+ZPE= 741.2 kJ/mol ZPE= 0.0412923 CONNECTIONS: o DDC229 o DDC228
[ TS582 ] Animation
Cs ENERGY= 824.2 kJ/mol Energy+ZPE= 810.7 kJ/mol ZPE= 0.0561382 CONNECTIONS: o DDC231 o DDC230
[ TS583 ] Animation
C1 ENERGY= 473.6 kJ/mol Energy+ZPE= 455.5 kJ/mol ZPE= 0.0544117 CONNECTIONS: o xx o EQ15
[ TS584 ] Animation
C1 ENERGY= 664.2 kJ/mol Energy+ZPE= 637.7 kJ/mol ZPE= 0.0512197 CONNECTIONS: o xx o DDC232
[ TS585 ] Animation
C1 ENERGY= 549.1 kJ/mol Energy+ZPE= 533.6 kJ/mol ZPE= 0.0553795 CONNECTIONS: o xx o xx
[ DDC0 ] C1 ENERGY= 55.2 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS13 o EQ0
[ DDC1 ] C1 ENERGY= 352.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS14 o EQ0
[ DDC2 ] C1 ENERGY= 348.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS15 o EQ0
[ DDC3 ] C1 ENERGY= 221.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS16 o EQ0
[ DDC4 ] C1 ENERGY= 271.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS17 o EQ0
[ DDC5 ] C1 ENERGY= 54.4 kJ/mol FRAGMENTS: CO H4C2 CONNECTIONS: o TS32 o EQ1
[ DDC6 ] Cs ENERGY= 286.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 CO H H CONNECTIONS: o TS33 o EQ1
[ DDC7 ] Cs ENERGY= 412.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS34 o EQ1
[ DDC8 ] C1 ENERGY= 232.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS35 o EQ1
[ DDC9 ] Cs ENERGY= 270.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS36 o EQ1
[ DDC10 ] C1 ENERGY= 77.0 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS63 o EQ2
[ DDC11 ] C1 ENERGY= 65.9 kJ/mol FRAGMENTS: CO H4C2 CONNECTIONS: o TS64 o EQ2
[ DDC12 ] C1 ENERGY= 392.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS65 o EQ2
[ DDC13 ] Cs ENERGY= 438.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS66 o EQ2
[ DDC14 ] Cs ENERGY= 43.3 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS73 o EQ3
[ DDC15 ] C1 ENERGY= 81.6 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS74 o EQ3
[ DDC16 ] C1 ENERGY= 263.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS94 o EQ4
[ DDC17 ] C1 ENERGY= 418.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS95 o EQ4
[ DDC18 ] C1 ENERGY= 432.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS96 o EQ4
[ DDC19 ] C1 ENERGY= 641.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS97 o EQ4
[ DDC20 ] C1 ENERGY= 499.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS98 o EQ4
[ DDC21 ] C1 ENERGY= 269.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS112 o EQ5
[ DDC22 ] C1 ENERGY= 243.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS113 o EQ5
[ DDC23 ] C1 ENERGY= 414.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS114 o EQ5
[ DDC24 ] C1 ENERGY= 388.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS127 o EQ6
[ DDC25 ] C1 ENERGY= 444.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS128 o EQ6
[ DDC26 ] C1 ENERGY= 452.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS150 o EQ7
[ DDC27 ] Cs ENERGY= 222.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS151 o EQ7
[ DDC28 ] C1 ENERGY= 483.8 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS152 o EQ7
[ DDC29 ] C1 ENERGY= 403.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS153 o EQ7
[ DDC30 ] C1 ENERGY= 103.6 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS154 o EQ7
[ DDC31 ] C1 ENERGY= 493.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 HCO CONNECTIONS: o TS155 o EQ7
[ DDC32 ] C1 ENERGY= 268.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS165 o EQ8
[ DDC33 ] C1 ENERGY= 463.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS166 o EQ8
[ DDC34 ] C1 ENERGY= 472.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS167 o EQ8
[ DDC35 ] C1 ENERGY= 428.0 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS168 o EQ8
[ DDC36 ] C1 ENERGY= 479.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS169 o EQ8
[ DDC37 ] C1 ENERGY= 236.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS187 o EQ9
[ DDC38 ] C1 ENERGY= 458.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS188 o EQ9
[ DDC39 ] C1 ENERGY= 457.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS189 o EQ9
[ DDC40 ] C1 ENERGY= 437.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS190 o EQ9
[ DDC41 ] C1 ENERGY= 247.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS191 o EQ9
[ DDC42 ] C1 ENERGY= 438.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS192 o EQ9
[ DDC43 ] C1 ENERGY= 447.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS199 o EQ10
[ DDC44 ] C1 ENERGY= 465.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS200 o EQ10
[ DDC45 ] C1 ENERGY= 314.7 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS210 o EQ11
[ DDC46 ] C1 ENERGY= 580.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS211 o EQ11
[ DDC47 ] C1 ENERGY= 589.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS212 o EQ11
[ DDC48 ] C1 ENERGY= 656.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS213 o EQ11
[ DDC49 ] C1 ENERGY= 439.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3CO HC2 CONNECTIONS: o TS214 o EQ11
[ DDC50 ] C1 ENERGY= 1024.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS215 o EQ11
[ DDC51 ] C1 ENERGY= 418.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS230 o EQ12
[ DDC52 ] C1 ENERGY= 252.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS244 o EQ13
[ DDC53 ] C1 ENERGY= 408.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS245 o EQ13
[ DDC54 ] C1 ENERGY= 459.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS254 o EQ14
[ DDC55 ] Cs ENERGY= 548.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS255 o EQ14
[ DDC56 ] C1 ENERGY= 477.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS270 o EQ15
[ DDC57 ] C1 ENERGY= 423.0 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS276 o EQ16
[ DDC58 ] C1 ENERGY= 357.6 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS282 o EQ17
[ DDC59 ] C1 ENERGY= 362.9 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS283 o EQ17
[ DDC60 ] C1 ENERGY= 422.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS284 o EQ17
[ DDC61 ] Cs ENERGY= 730.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C H2C2O CONNECTIONS: o TS285 o EQ17
[ DDC62 ] Cs ENERGY= 217.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS290 o EQ18
[ DDC63 ] C1 ENERGY= 485.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS306 o EQ19
[ DDC64 ] C1 ENERGY= 104.7 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS307 o EQ19
[ DDC65 ] Cs ENERGY= 475.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS308 o EQ19
[ DDC66 ] Cs ENERGY= 552.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS314 o EQ20
[ DDC67 ] Cs ENERGY= 295.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 CO H H CONNECTIONS: o TS321 o EQ21
[ DDC68 ] C1 ENERGY= 91.2 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS322 o EQ21
[ DDC69 ] C1 ENERGY= 109.3 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS323 o EQ21
[ DDC70 ] C1 ENERGY= 98.6 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS325 o EQ22
[ DDC71 ] Cs ENERGY= 46.1 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS326 o EQ22
[ DDC72 ] C1 ENERGY= 634.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS327 o EQ22
[ DDC73 ] C1 ENERGY= 619.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS328 o EQ22
[ DDC74 ] C1 ENERGY= 495.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS329 o EQ22
[ DDC75 ] Cs ENERGY= 730.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C H2C2O CONNECTIONS: o TS330 o EQ22
[ DDC76 ] C1 ENERGY= 607.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS338 o EQ23
[ DDC77 ] C1 ENERGY= 252.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS343 o EQ24
[ DDC78 ] C1 ENERGY= 410.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS350 o EQ25
[ DDC79 ] Cs ENERGY= 758.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS351 o EQ25
[ DDC80 ] Cs ENERGY= 231.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS359 o EQ26
[ DDC81 ] C1 ENERGY= 95.2 kJ/mol FRAGMENTS: CO H4C2 CONNECTIONS: o TS365 o EQ27
[ DDC82 ] Cs ENERGY= 446.2 kJ/mol FRAGMENTS: CO H2C2 H H CONNECTIONS: o TS366 o EQ27
[ DDC83 ] Cs ENERGY= 248.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS369 o EQ28
[ DDC84 ] Cs ENERGY= 291.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 CO H H CONNECTIONS: o TS371 o EQ29
[ DDC85 ] C1 ENERGY= 85.1 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS372 o EQ29
[ DDC86 ] C1 ENERGY= 175.4 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS373 o EQ29
[ DDC87 ] C1 ENERGY= 757.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS374 o EQ29
[ DDC88 ] Cs ENERGY= 257.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS385 o EQ32
[ DDC89 ] C1 ENERGY= 647.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS386 o EQ32
[ DDC90 ] C1 ENERGY= 402.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS396 o EQ35
[ DDC91 ] C1 ENERGY= 413.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS397 o EQ35
[ DDC92 ] C1 ENERGY= 415.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS398 o EQ35
[ DDC93 ] C1 ENERGY= 657.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS399 o EQ35
[ DDC94 ] C1 ENERGY= 340.1 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS400 o EQ35
[ DDC95 ] Cs ENERGY= 256.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS405 o EQ36
[ DDC96 ] C1 ENERGY= 233.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS410 o EQ37
[ DDC97 ] Cs ENERGY= 272.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS411 o EQ37
[ DDC98 ] C1 ENERGY= 416.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS415 o EQ38
[ DDC99 ] C1 ENERGY= 236.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS423 o EQ43
[ DDC100 ] Cs ENERGY= 274.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS424 o EQ43
[ DDC101 ] C1 ENERGY= 521.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS426 o EQ44
[ DDC102 ] C1 ENERGY= 431.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS427 o EQ44
[ DDC103 ] C1 ENERGY= 426.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS433 o EQ46
[ DDC104 ] C1 ENERGY= 631.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS434 o EQ47
[ DDC105 ] C1 ENERGY= 464.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS435 o EQ47
[ DDC106 ] C1 ENERGY= 302.2 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS444 o EQ49
[ DDC107 ] C1 ENERGY= 311.9 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS445 o EQ49
[ DDC108 ] C1 ENERGY= 658.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS446 o EQ49
[ DDC109 ] C1 ENERGY= 655.2 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS447 o EQ49
[ DDC110 ] C1 ENERGY= 448.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS451 o EQ50
[ DDC111 ] C1 ENERGY= 503.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS452 o EQ51
[ DDC112 ] C1 ENERGY= 769.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS458 o EQ54
[ DDC113 ] C1 ENERGY= 760.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS459 o EQ54
[ DDC114 ] Cs ENERGY= 592.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS461 o EQ56
[ DDC115 ] C1 ENERGY= 366.4 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS464 o EQ57
[ DDC116 ] C1 ENERGY= 232.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS468 o EQ58
[ DDC117 ] C1 ENERGY= 609.4 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS473 o EQ59
[ DDC118 ] C1 ENERGY= 245.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS475 o EQ60
[ DDC119 ] C1 ENERGY= 651.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS476 o EQ61
[ DDC120 ] C1 ENERGY= 562.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 HCO CONNECTIONS: o TS480 o EQ65
[ DDC121 ] C1 ENERGY= 247.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS482 o EQ66
[ DDC122 ] C1 ENERGY= 471.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS483 o EQ67
[ DDC123 ] Cs ENERGY= 470.3 kJ/mol FRAGMENTS: CO H2C2 H H CONNECTIONS: o TS489 o EQ68
[ DDC124 ] C1 ENERGY= 387.7 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS490 o EQ68
[ DDC125 ] C1 ENERGY= 792.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C HC2O CONNECTIONS: o TS491 o EQ68
[ DDC126 ] Cs ENERGY= 608.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS494 o EQ69
[ DDC127 ] Cs ENERGY= 643.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS495 o EQ69
[ DDC128 ] Cs ENERGY= 597.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS497 o EQ70
[ DDC129 ] Cs ENERGY= 486.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS499 o EQ71
[ DDC130 ] C1 ENERGY= 102.5 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS502 o EQ72
[ DDC131 ] C1 ENERGY= 374.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS503 o EQ72
[ DDC132 ] Cs ENERGY= 464.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS507 o EQ73
[ DDC133 ] C1 ENERGY= 108.1 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS509 o EQ74
[ DDC134 ] C1 ENERGY= 477.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 CO H CONNECTIONS: o TS510 o EQ74
[ DDC135 ] Cs ENERGY= 501.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS511 o EQ74
[ DDC136 ] C1 ENERGY= 105.2 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS513 o EQ76
[ DDC137 ] C1 ENERGY= 428.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS514 o EQ76
[ DDC138 ] C1 ENERGY= 318.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 CO H H CONNECTIONS: o TS515 o EQ76
[ DDC139 ] C1 ENERGY= 295.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS519 o EQ77
[ DDC140 ] C1 ENERGY= 626.3 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS523 o EQ78
[ DDC141 ] C1 ENERGY= 293.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 HCO CONNECTIONS: o TS525 o EQ79
[ DDC142 ] C1 ENERGY= 339.3 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS527 o EQ80
[ DDC143 ] C1 ENERGY= 573.4 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS528 o EQ80
[ DDC144 ] C1 ENERGY= 479.8 kJ/mol FRAGMENTS: H4C C2O CONNECTIONS: o TS532 o EQ81
[ DDC145 ] C1 ENERGY= 349.4 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS533 o EQ81
[ DDC146 ] C1 ENERGY= 650.7 kJ/mol FRAGMENTS: H4CO C2 CONNECTIONS: o TS534 o EQ81
[ DDC147 ] C1 ENERGY= 581.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS535 o EQ81
[ DDC148 ] C1 ENERGY= 500.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o TS536 o EQ81
[ DDC149 ] C1 ENERGY= 339.6 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS538 o EQ82
[ DDC150 ] C1 ENERGY= 171.4 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS539 o EQ82
[ DDC151 ] C1 ENERGY= 891.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C H2C CO CONNECTIONS: o TS542 o EQ83
[ DDC152 ] C1 ENERGY= 354.8 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS543 o DDC153
[ DDC153 ] C1 ENERGY= 351.2 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS543 o DDC152
[ DDC154 ] C1 ENERGY= 342.8 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS544 o DDC155
[ DDC155 ] C1 ENERGY= 356.1 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS544 o DDC154
[ DDC156 ] Cs ENERGY= 57.2 kJ/mol FRAGMENTS: CO H4C2 CONNECTIONS: o TS545 o DDC157
[ DDC157 ] Cs ENERGY= 225.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS545 o DDC156
[ DDC158 ] C1 ENERGY= 391.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS546 o DDC159
[ DDC159 ] C1 ENERGY= 391.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS546 o DDC158
[ DDC160 ] Cs ENERGY= 238.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS547 o DDC161
[ DDC161 ] Cs ENERGY= 382.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS547 o DDC160
[ DDC162 ] C1 ENERGY= 389.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS548 o DDC163
[ DDC163 ] C1 ENERGY= 215.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS548 o DDC162
[ DDC164 ] C1 ENERGY= 390.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS549 o DDC165
[ DDC165 ] C1 ENERGY= 231.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS549 o DDC164
[ DDC166 ] Cs ENERGY= 472.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS550 o DDC167
[ DDC167 ] Cs ENERGY= 472.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS550 o DDC166
[ DDC168 ] C1 ENERGY= 475.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS551 o DDC169
[ DDC169 ] C1 ENERGY= 473.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS551 o DDC168
[ DDC170 ] C1 ENERGY= 476.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS552 o DDC171
[ DDC171 ] C1 ENERGY= 475.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS552 o DDC170
[ DDC172 ] C1 ENERGY= 473.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS553 o DDC173
[ DDC173 ] C1 ENERGY= 476.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS553 o DDC172
[ DDC174 ] C1 ENERGY= 476.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS554 o DDC175
[ DDC175 ] C1 ENERGY= 477.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS554 o DDC174
[ DDC176 ] C1 ENERGY= 466.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS555 o DDC177
[ DDC177 ] C1 ENERGY= 469.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS555 o DDC176
[ DDC178 ] Cs ENERGY= 284.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 CO H H CONNECTIONS: o TS556 o DDC179
[ DDC179 ] Cs ENERGY= 245.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS556 o DDC178
[ DDC180 ] C1 ENERGY= 343.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C HC2O CONNECTIONS: o TS557 o DDC181
[ DDC181 ] C1 ENERGY= 343.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C HC2O CONNECTIONS: o TS557 o DDC180
[ DDC182 ] C1 ENERGY= 473.9 kJ/mol FRAGMENTS: HC2O H3C CONNECTIONS: o TS558 o DDC183
[ DDC183 ] C1 ENERGY= 473.9 kJ/mol FRAGMENTS: HC2O H3C CONNECTIONS: o TS558 o DDC182
[ DDC184 ] Cs ENERGY= 329.2 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H2C2 H CONNECTIONS: o TS559 o DDC185
[ DDC185 ] Cs ENERGY= 470.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS559 o DDC184
[ DDC186 ] C1 ENERGY= 356.9 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2 CO CONNECTIONS: o TS560 o DDC187
[ DDC187 ] Cs ENERGY= 299.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 CO H H CONNECTIONS: o TS560 o DDC186
[ DDC188 ] C1 ENERGY= 121.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS561 o DDC189
[ DDC189 ] C1 ENERGY= 337.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS561 o DDC188
[ DDC190 ] Cs ENERGY= 535.9 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS562 o DDC191
[ DDC191 ] Cs ENERGY= 471.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS562 o DDC190
[ DDC192 ] Cs ENERGY= 446.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS563 o DDC193
[ DDC193 ] Cs ENERGY= 540.2 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS563 o DDC192
[ DDC194 ] C1 ENERGY= 247.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS564 o DDC195
[ DDC195 ] C1 ENERGY= 251.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS564 o DDC194
[ DDC196 ] Cs ENERGY= 538.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 HCO CONNECTIONS: o TS565 o DDC197
[ DDC197 ] Cs ENERGY= 550.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 HCO CONNECTIONS: o TS565 o DDC196
[ DDC198 ] Cs ENERGY= 150.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS566 o DDC199
[ DDC199 ] Cs ENERGY= 423.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS566 o DDC198
[ DDC200 ] C1 ENERGY= 249.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS567 o DDC201
[ DDC201 ] C1 ENERGY= 471.7 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS567 o DDC200
[ DDC202 ] Cs ENERGY= 318.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 CO H H CONNECTIONS: o TS568 o DDC203
[ DDC203 ] C1 ENERGY= 495.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS568 o DDC202
[ DDC204 ] Cs ENERGY= 626.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS569 o DDC205
[ DDC205 ] Cs ENERGY= 628.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS569 o DDC204
[ DDC206 ] C1 ENERGY= 623.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS570 o DDC207
[ DDC207 ] C1 ENERGY= 628.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C2 H2CO CONNECTIONS: o TS570 o DDC206
[ DDC208 ] C1 ENERGY= 465.3 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS571 o DDC209
[ DDC209 ] C1 ENERGY= 435.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS571 o DDC208
[ DDC210 ] Cs ENERGY= 339.1 kJ/mol FRAGMENTS: CO H2C2 H H CONNECTIONS: o TS572 o DDC211
[ DDC211 ] Cs ENERGY= 605.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS572 o DDC210
[ DDC212 ] Cs ENERGY= 486.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS573 o DDC213
[ DDC213 ] C1 ENERGY= 107.0 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS573 o DDC212
[ DDC214 ] C1 ENERGY= 439.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS574 o DDC215
[ DDC215 ] C1 ENERGY= 448.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS574 o DDC214
[ DDC216 ] C1 ENERGY= 578.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C HC2O CONNECTIONS: o TS575 o DDC217
[ DDC217 ] C1 ENERGY= 578.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C HC2O CONNECTIONS: o TS575 o DDC216
[ DDC218 ] C1 ENERGY= 540.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C HC2O CONNECTIONS: o TS576 o DDC219
[ DDC219 ] C1 ENERGY= 540.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C HC2O CONNECTIONS: o TS576 o DDC218
[ DDC220 ] C1 ENERGY= 735.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2C H2C2O CONNECTIONS: o TS577 o DDC221
[ DDC221 ] C1 ENERGY= 736.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C H2C2O CONNECTIONS: o TS577 o DDC220
[ DDC222 ] C1 ENERGY= 654.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS578 o DDC223
[ DDC223 ] C1 ENERGY= 713.7 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS578 o DDC222
[ DDC224 ] C1 ENERGY= 632.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2CO H2C2 CONNECTIONS: o TS579 o DDC225
[ DDC225 ] C1 ENERGY= 707.5 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o TS579 o DDC224
[ DDC226 ] C1 ENERGY= 685.5 kJ/mol FRAGMENTS: HC2O H3C CONNECTIONS: o TS580 o DDC227
[ DDC227 ] C1 ENERGY= 685.6 kJ/mol FRAGMENTS: HC2O H3C CONNECTIONS: o TS580 o DDC226
[ DDC228 ] C1 ENERGY= 777.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS581 o DDC229
[ DDC229 ] C1 ENERGY= 592.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H H CONNECTIONS: o TS581 o DDC228
[ DDC230 ] C1 ENERGY= 615.5 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS582 o DDC231
[ DDC231 ] C1 ENERGY= 615.7 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3O CONNECTIONS: o TS582 o DDC230
[ DDC232 ] C1 ENERGY= 489.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3 H2O CONNECTIONS: o TS584 o xx
[ UDC0 ] C1 ENERGY= 520.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ0 o
[ UDC1 ] Cs ENERGY= 926.8 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3 O CONNECTIONS: o EQ0 o
[ UDC2 ] Cs ENERGY= 437.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC3 ] Cs ENERGY= 475.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 HCO CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC4 ] Cs ENERGY= 533.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC5 ] Cs ENERGY= 543.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC6 ] Cs ENERGY= 544.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC7 ] C1 ENERGY= 918.6 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3 O CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC8 ] Cs ENERGY= 433.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ2 o
[ UDC9 ] Cs ENERGY= 449.2 kJ/mol FRAGMENTS: HCO H3C2 CONNECTIONS: o EQ2 o
[ UDC10 ] Cs ENERGY= 552.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ2 o
[ UDC11 ] Cs ENERGY= 559.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ2 o
[ UDC12 ] C1 ENERGY= 573.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ3 o
[ UDC13 ] C2v ENERGY= 973.1 kJ/mol FRAGMENTS: H4C3 O CONNECTIONS: o EQ3 o
[ UDC14 ] C1 ENERGY= 587.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ5 o
[ UDC15 ] Cs ENERGY= 677.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ5 o
[ UDC16 ] Cs ENERGY= 691.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ5 o
[ UDC17 ] C1 ENERGY= 635.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ6 o
[ UDC18 ] Cs ENERGY= 678.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ6 o
[ UDC19 ] Cs ENERGY= 679.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ6 o
[ UDC20 ] C1 ENERGY= 603.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ7 o
[ UDC21 ] C1 ENERGY= 566.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ8 o
[ UDC22 ] C1 ENERGY= 595.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ8 o
[ UDC23 ] C1 ENERGY= 571.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ9 o
[ UDC24 ] C1 ENERGY= 701.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ9 o
[ UDC25 ] C1 ENERGY= 806.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ9 o
[ UDC26 ] C1 ENERGY= 552.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ10 o
[ UDC27 ] Cs ENERGY= 716.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ10 o
[ UDC28 ] C1 ENERGY= 654.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ11 o
[ UDC29 ] C1 ENERGY= 622.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ12 o
[ UDC30 ] Cs ENERGY= 743.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ12 o
[ UDC31 ] C1 ENERGY= 633.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ13 o
[ UDC32 ] C1 ENERGY= 703.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ14 o
[ UDC33 ] Cs ENERGY= 738.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ14 o
[ UDC34 ] C1 ENERGY= 640.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ15 o
[ UDC35 ] C1 ENERGY= 709.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ15 o
[ UDC36 ] Cs ENERGY= 535.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ16 o
[ UDC37 ] Cs ENERGY= 638.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C2 HCO CONNECTIONS: o EQ16 o
[ UDC38 ] Cs ENERGY= 771.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ16 o
[ UDC39 ] Cs ENERGY= 773.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ16 o
[ UDC40 ] C1 ENERGY= 692.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ17 o
[ UDC41 ] Cs ENERGY= 776.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ18 o
[ UDC42 ] Cs ENERGY= 778.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ18 o
[ UDC43 ] C1 ENERGY= 768.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ19 o
[ UDC44 ] C1 ENERGY= 780.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ19 o
[ UDC45 ] Cs ENERGY= 721.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ20 o
[ UDC46 ] C1 ENERGY= 781.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ20 o
[ UDC47 ] C1 ENERGY= 773.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ21 o
[ UDC48 ] C1 ENERGY= 736.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ22 o
[ UDC49 ] C1 ENERGY= 745.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ22 o
[ UDC50 ] Cs ENERGY= 688.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ25 o
[ UDC51 ] Cs ENERGY= 771.4 kJ/mol FRAGMENTS: HC H3C2O CONNECTIONS: o EQ25 o
[ UDC52 ] Cs ENERGY= 814.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ25 o
[ UDC53 ] Cs ENERGY= 835.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ25 o
[ UDC54 ] Cs ENERGY= 837.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ25 o
[ UDC55 ] C1 ENERGY= 694.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ26 o
[ UDC56 ] C1 ENERGY= 842.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ26 o
[ UDC57 ] C1 ENERGY= 861.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ26 o
[ UDC58 ] Cs ENERGY= 847.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ27 o
[ UDC59 ] Cs ENERGY= 745.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ28 o
[ UDC60 ] C1 ENERGY= 855.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ29 o
[ UDC61 ] Cs ENERGY= 736.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ30 o
[ UDC62 ] Cs ENERGY= 421.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H2 CONNECTIONS: o EQ31 o
[ UDC63 ] Cs ENERGY= 821.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ31 o
[ UDC64 ] C1 ENERGY= 649.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2C3O H2 CONNECTIONS: o EQ32 o
[ UDC65 ] C1 ENERGY= 768.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ33 o
[ UDC66 ] C1 ENERGY= 676.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ34 o
[ UDC67 ] C1 ENERGY= 878.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ35 o
[ UDC68 ] C1 ENERGY= 784.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ36 o
[ UDC69 ] C1 ENERGY= 764.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ37 o
[ UDC70 ] C1 ENERGY= 807.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ38 o
[ UDC71 ] C1 ENERGY= 767.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ39 o
[ UDC72 ] C1 ENERGY= 880.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ39 o
[ UDC73 ] Cs ENERGY= 713.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ40 o
[ UDC74 ] Cs ENERGY= 760.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ40 o
[ UDC75 ] Cs ENERGY= 827.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ40 o
[ UDC76 ] C1 ENERGY= 760.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ42 o
[ UDC77 ] C1 ENERGY= 792.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ42 o
[ UDC78 ] C1 ENERGY= 767.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ43 o
[ UDC79 ] C1 ENERGY= 890.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ44 o
[ UDC80 ] C1 ENERGY= 888.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ45 o
[ UDC81 ] C1 ENERGY= 794.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ46 o
[ UDC82 ] C1 ENERGY= 1174.6 kJ/mol FRAGMENTS: H4C2O C CONNECTIONS: o EQ47 o
[ UDC83 ] C1 ENERGY= 951.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ51 o
[ UDC84 ] C1 ENERGY= 820.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ55 o
[ UDC85 ] C1 ENERGY= 942.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ55 o
[ UDC86 ] C1 ENERGY= 948.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ55 o
[ UDC87 ] C1 ENERGY= 845.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ58 o
[ UDC88 ] C1 ENERGY= 850.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ60 o
[ UDC89 ] C1 ENERGY= 882.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ64 o
[ UDC90 ] C1 ENERGY= 936.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ65 o
[ UDC91 ] C1 ENERGY= 937.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ68 o
[ UDC92 ] C1 ENERGY= 888.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ73 o
[ UDC93 ] C1 ENERGY= 1056.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ77 o
[ UDC94 ] C1 ENERGY= 1053.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ79 o
[ UDC95 ] C1 ENERGY= 859.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ81 o
[ UDC96 ] C1 ENERGY= 1119.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ81 o
[ UDC97 ] C1 ENERGY= 1129.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3C3O H CONNECTIONS: o EQ81 o
xx: This is an exceptional case, which could not be assigned during the GRRM procedures. It is possibly due to a very shallow well of numerical thresholds, a minimum with negative Hessians, or artifacts associated with the computation.
to the top of this page