Reaction Routes of
H3N3O
Explored by
_
G_ R_ R_ M

at the Level of B3LYP/6-31G*

© 2009 Koichi OHNO


Explored: EQ96 TS631
[ EQ0 ]
Cs ENERGY= 0.0 kJ/mol ( -241.2046455 Hartree) Energy+ZPE= 0.0 kJ/mol ZPE= 0.0459011 CONNECTIONS:
[ EQ1 ]
C1 ENERGY= 71.8 kJ/mol ( -241.1772983 Hartree) Energy+ZPE= 84.1 kJ/mol ZPE= 0.0506015 CONNECTIONS: o TS0 ( 77.0) o EQ1 o TS1 (128.8) o EQ1 o TS2 (131.2) o EQ1 o TS3 (162.5) o EQ1 o TS4 (399.5) o EQ2 o TS5 (271.5) o EQ3 o TS6 (313.0) o EQ4 o TS7 (101.9) o EQ7 o TS8 (372.6) o EQ19 o TS9 (545.7) o EQ28 o TS10 (581.9) o EQ28 o TS11 (399.8) o EQ32 o TS12 (421.6) o EQ72 o TS13 (181.7) o DDC0 o TS14 (363.4) o DDC1 o TS15 (413.4) o DDC2 o UDC0 o o UDC1 o
[ EQ2 ]
C1 ENERGY= 87.0 kJ/mol ( -241.1715188 Hartree) Energy+ZPE= 98.6 kJ/mol ZPE= 0.0503072 CONNECTIONS: o TS4 (399.5) o EQ1 o TS16 ( 97.9) o EQ2 o TS17 (121.6) o EQ2 o TS18 (129.3) o EQ2 o TS19 (115.5) o EQ3 o TS20 (117.8) o EQ3 o TS21 (289.4) o EQ7 o TS22 (248.7) o EQ8 o TS23 (310.3) o EQ17 o TS24 (388.7) o EQ70 o TS25 (725.9) o EQ93 o TS26 (446.2) o DDC3 o UDC2 o o UDC3 o
[ EQ3 ]
C1 ENERGY= 91.1 kJ/mol ( -241.1699436 Hartree) Energy+ZPE= 102.6 kJ/mol ZPE= 0.0502869 CONNECTIONS: o TS5 (271.5) o EQ1 o TS19 (115.5) o EQ2 o TS20 (117.8) o EQ2 o TS27 (100.4) o EQ3 o TS28 (127.4) o EQ3 o TS29 (139.6) o EQ3 o TS30 (413.5) o EQ3 o TS31 (546.3) o EQ3 o TS32 (413.0) o EQ7 o TS33 (351.7) o EQ13 o TS34 (302.3) o EQ15 o TS35 (364.7) o EQ22 o TS36 (389.2) o EQ28 o TS37 (414.5) o EQ36 o TS38 (395.3) o EQ72 o TS39 (738.2) o EQ93 o UDC4 o o UDC5 o o UDC6 o
[ EQ4 ]
C1 ENERGY= 97.0 kJ/mol ( -241.1676819 Hartree) Energy+ZPE= 113.1 kJ/mol ZPE= 0.0520472 CONNECTIONS: o TS6 (313.0) o EQ1 o TS40 (103.7) o EQ4 o TS41 (145.7) o EQ4 o TS42 (153.1) o EQ4 o TS43 (166.5) o EQ12 o TS44 (327.3) o EQ13 o TS45 (344.0) o EQ13 o TS46 (290.4) o EQ16 o TS47 (450.3) o EQ37 o TS48 (401.0) o EQ38 o TS49 (430.7) o EQ51 o TS50 (374.6) o EQ55 o TS51 (317.8) o DDC4 o UDC7 o o UDC8 o
[ EQ5 ]
C1 ENERGY= 97.9 kJ/mol ( -241.1673607 Hartree) Energy+ZPE= 110.5 kJ/mol ZPE= 0.0506928 CONNECTIONS: o TS52 ( 99.0) o EQ5 o TS53 (191.3) o EQ8 o TS54 (200.8) o EQ8 o TS55 (395.4) o EQ8 o TS56 (131.2) o EQ10 o TS57 (131.6) o EQ10 o TS58 (136.5) o EQ10 o TS59 (426.3) o EQ11 o TS60 (231.7) o EQ19 o TS61 (336.2) o EQ21 o TS62 (196.0) o EQ23 o TS63 (331.1) o EQ60 o TS64 (528.1) o EQ86 o TS65 (539.3) o EQ87 o TS66 (324.9) o DDC5 o TS67 (377.2) o DDC6 o TS68 (432.3) o DDC7 o TS69 (466.6) o DDC8 o UDC9 o
[ EQ6 ]
C1 ENERGY= 98.7 kJ/mol ( -241.1670356 Hartree) Energy+ZPE= 115.5 kJ/mol ZPE= 0.0522820 CONNECTIONS: o TS70 (112.6) o EQ6 o TS71 (132.0) o EQ6 o TS72 (137.5) o EQ6 o TS73 (283.5) o EQ6 o TS74 (413.2) o EQ8 o TS75 (239.7) o EQ11 o TS76 (275.1) o EQ18 o TS77 (316.9) o EQ22 o TS78 (479.5) o EQ25 o TS79 (443.4) o EQ55 o TS80 (454.6) o EQ59 o TS81 (459.0) o EQ59 o TS82 (628.7) o EQ64 o UDC10 o o UDC11 o
[ EQ7 ]
C1 ENERGY= 100.9 kJ/mol ( -241.1662031 Hartree) Energy+ZPE= 112.2 kJ/mol ZPE= 0.0502046 CONNECTIONS: o TS7 (101.9) o EQ1 o TS21 (289.4) o EQ2 o TS32 (413.0) o EQ3 o TS83 (102.8) o EQ7 o TS84 (141.5) o DDC9 o TS85 (514.3) o DDC10
[ EQ8 ]
C1 ENERGY= 110.3 kJ/mol ( -241.1626225 Hartree) Energy+ZPE= 120.8 kJ/mol ZPE= 0.0499062 CONNECTIONS: o TS22 (248.7) o EQ2 o TS53 (191.3) o EQ5 o TS54 (200.8) o EQ5 o TS55 (395.4) o EQ5 o TS74 (413.2) o EQ6 o TS86 (133.0) o EQ9 o TS87 (139.7) o EQ9 o TS88 (377.5) o EQ13 o TS89 (363.6) o EQ34 o TS90 (345.5) o EQ45 o TS91 (498.8) o EQ87 o TS92 (323.4) o DDC11 o TS93 (469.8) o DDC12 o TS94 (596.0) o DDC13 o UDC12 o
[ EQ9 ]
Cs ENERGY= 120.9 kJ/mol ( -241.1585912 Hartree) Energy+ZPE= 131.1 kJ/mol ZPE= 0.0497900 CONNECTIONS: o TS86 (133.0) o EQ8 o TS87 (139.7) o EQ8 o TS95 (206.5) o EQ10 o TS96 (213.9) o EQ10 o TS97 (439.2) o EQ52 o TS98 (487.9) o EQ86
[ EQ10 ]
C1 ENERGY= 128.4 kJ/mol ( -241.1557479 Hartree) Energy+ZPE= 138.0 kJ/mol ZPE= 0.0495455 CONNECTIONS: o TS56 (131.2) o EQ5 o TS57 (131.6) o EQ5 o TS58 (136.5) o EQ5 o TS95 (206.5) o EQ9 o TS96 (213.9) o EQ9 o TS99 (128.4) o EQ10 o TS100 (460.5) o EQ53 o TS101 (308.7) o DDC14
[ EQ11 ]
C1 ENERGY= 128.9 kJ/mol ( -241.1555565 Hartree) Energy+ZPE= 143.8 kJ/mol ZPE= 0.0515938 CONNECTIONS: o TS59 (426.3) o EQ5 o TS75 (239.7) o EQ6 o TS102 (135.7) o EQ11 o TS103 (148.6) o EQ11 o TS104 (170.6) o EQ11 o TS105 (294.3) o EQ27 o TS106 (468.0) o EQ58 o TS107 (457.0) o EQ59 o TS108 (478.9) o EQ62 o TS109 (302.6) o DDC15 o TS110 (604.0) o DDC16 o UDC13 o
[ EQ12 ]
C1 ENERGY= 130.0 kJ/mol ( -241.1551230 Hartree) Energy+ZPE= 142.2 kJ/mol ZPE= 0.0505621 CONNECTIONS: o TS43 (166.5) o EQ4 o TS111 (140.9) o EQ12 o TS112 (393.8) o EQ12 o TS113 (332.5) o EQ14 o TS114 (391.0) o EQ14 o TS115 (195.4) o EQ15 o TS116 (206.5) o EQ15 o TS117 (417.2) o EQ16 o TS118 (210.2) o EQ17 o TS119 (213.1) o EQ17 o TS120 (340.1) o EQ23 o TS121 (371.1) o EQ32 o TS122 (392.2) o EQ40 o TS123 (507.4) o EQ77 o TS124 (507.3) o EQ84 o TS125 (305.0) o DDC17 o TS126 (306.8) o DDC18 o UDC14 o o UDC15 o
[ EQ13 ]
Cs ENERGY= 141.0 kJ/mol ( -241.1509408 Hartree) Energy+ZPE= 154.7 kJ/mol ZPE= 0.0511282 CONNECTIONS: o TS33 (351.7) o EQ3 o TS44 (327.3) o EQ4 o TS45 (344.0) o EQ4 o TS88 (377.5) o EQ8 o TS127 (173.0) o EQ13 o TS128 (184.4) o EQ13 o TS129 (246.1) o EQ34 o TS130 (432.5) o EQ45 o TS131 (450.6) o EQ46 o TS132 (352.6) o EQ55 o TS133 (372.0) o EQ59 o TS134 (606.1) o EQ86 o TS135 (604.1) o EQ87 o TS136 (344.4) o DDC19 o TS137 (368.1) o DDC20 o TS138 (520.9) o DDC21 o TS139 (543.2) o DDC22 o UDC16 o o UDC17 o
[ EQ14 ]
C1 ENERGY= 143.8 kJ/mol ( -241.1498896 Hartree) Energy+ZPE= 155.2 kJ/mol ZPE= 0.0502274 CONNECTIONS: o TS113 (332.5) o EQ12 o TS114 (391.0) o EQ12 o TS140 (491.7) o EQ14 o TS141 (473.4) o EQ15 o TS142 (169.4) o EQ16 o TS143 (178.7) o EQ16 o TS144 (187.9) o EQ16 o TS145 (373.6) o EQ19 o TS146 (193.0) o EQ20 o TS147 (216.3) o EQ20 o TS148 (223.2) o DDC23 o TS149 (297.7) o DDC24 o TS150 (307.1) o DDC25
[ EQ15 ]
C1 ENERGY= 148.2 kJ/mol ( -241.1482062 Hartree) Energy+ZPE= 159.6 kJ/mol ZPE= 0.0502270 CONNECTIONS: o TS34 (302.3) o EQ3 o TS115 (195.4) o EQ12 o TS116 (206.5) o EQ12 o TS141 (473.4) o EQ14 o TS151 (163.5) o EQ17 o TS152 (167.4) o EQ17 o TS153 (185.4) o EQ17 o TS154 (458.4) o EQ18 o TS155 (342.4) o EQ20 o TS156 (344.6) o EQ20 o TS157 (433.9) o EQ36 o TS158 (359.4) o EQ41 o TS159 (470.5) o EQ41 o TS160 (351.2) o EQ45 o TS161 (396.9) o EQ47 o TS162 (595.8) o EQ57 o TS163 (466.8) o EQ81 o TS164 (353.4) o DDC26 o TS165 (363.8) o DDC27
[ EQ16 ]
C1 ENERGY= 159.7 kJ/mol ( -241.1438343 Hartree) Energy+ZPE= 170.1 kJ/mol ZPE= 0.0498597 CONNECTIONS: o TS46 (290.4) o EQ4 o TS117 (417.2) o EQ12 o TS142 (169.4) o EQ14 o TS143 (178.7) o EQ14 o TS144 (187.9) o EQ14 o TS166 (199.2) o EQ26 o TS167 (249.8) o EQ26 o TS168 (505.8) o EQ81 o TS169 (250.4) o DDC28 o TS170 (317.4) o DDC29 o TS171 (333.8) o DDC30 o UDC18 o
[ EQ17 ]
C1 ENERGY= 159.8 kJ/mol ( -241.1437686 Hartree) Energy+ZPE= 170.2 kJ/mol ZPE= 0.0498469 CONNECTIONS: o TS23 (310.3) o EQ2 o TS118 (210.2) o EQ12 o TS119 (213.1) o EQ12 o TS151 (163.5) o EQ15 o TS152 (167.4) o EQ15 o TS153 (185.4) o EQ15 o TS172 (633.6) o EQ53 o UDC19 o
[ EQ18 ]
Cs ENERGY= 165.9 kJ/mol ( -241.1414601 Hartree) Energy+ZPE= 178.5 kJ/mol ZPE= 0.0507059 CONNECTIONS: o TS76 (275.1) o EQ6 o TS154 (458.4) o EQ15 o TS173 (484.8) o EQ20 o TS174 (561.2) o EQ24 o TS175 (269.4) o EQ27 o TS176 (200.3) o EQ33 o TS177 (260.0) o EQ35 o TS178 (462.2) o EQ56 o TS179 (575.4) o DDC31 o TS180 (579.3) o DDC32 o UDC20 o o UDC21 o
[ EQ19 ]
Cs ENERGY= 167.5 kJ/mol ( -241.1408403 Hartree) Energy+ZPE= 181.8 kJ/mol ZPE= 0.0513653 CONNECTIONS: o TS8 (372.6) o EQ1 o TS60 (231.7) o EQ5 o TS145 (373.6) o EQ14 o TS181 (367.5) o EQ28 o TS182 (373.4) o EQ28 o TS183 (285.2) o EQ32 o TS184 (389.3) o EQ38 o TS185 (541.8) o EQ42 o TS186 (440.8) o EQ50 o TS187 (426.8) o EQ53 o TS188 (440.9) o EQ56 o TS189 (436.8) o DDC33 o UDC22 o o UDC23 o
[ EQ20 ]
C1 ENERGY= 169.4 kJ/mol ( -241.1401134 Hartree) Energy+ZPE= 177.9 kJ/mol ZPE= 0.0491421 CONNECTIONS: o TS146 (193.0) o EQ14 o TS147 (216.3) o EQ14 o TS155 (342.4) o EQ15 o TS156 (344.6) o EQ15 o TS173 (484.8) o EQ18 o TS190 (183.2) o EQ26 o TS191 (188.6) o EQ26 o TS192 (209.5) o EQ26 o TS193 (431.5) o EQ28 o TS194 (364.7) o EQ46 o TS195 (424.9) o EQ49 o TS196 (461.7) o EQ77 o TS197 (486.9) o EQ84 o TS198 (262.7) o DDC34 o TS199 (368.6) o DDC35 o TS200 (376.2) o DDC36
[ EQ21 ]
Cs ENERGY= 169.9 kJ/mol ( -241.1399202 Hartree) Energy+ZPE= 180.9 kJ/mol ZPE= 0.0500754 CONNECTIONS: o TS61 (336.2) o EQ5 o TS201 (188.1) o EQ21 o TS202 (222.7) o EQ21 o TS203 (221.7) o EQ29 o TS204 (223.0) o EQ30 o TS205 (320.9) o EQ31 o TS206 (412.3) o EQ37 o TS207 (298.8) o EQ54 o TS208 (343.6) o EQ61 o TS209 (404.5) o DDC37 o TS210 (513.8) o DDC38
[ EQ22 ]
C1 ENERGY= 170.9 kJ/mol ( -241.1395714 Hartree) Energy+ZPE= 180.9 kJ/mol ZPE= 0.0497172 CONNECTIONS: o TS35 (364.7) o EQ3 o TS77 (316.9) o EQ6 o TS211 (188.7) o EQ22 o TS212 (190.9) o EQ22 o TS213 (202.9) o EQ22 o TS214 (206.6) o EQ22 o TS215 (212.8) o EQ22 o TS216 (553.9) o EQ57 o TS217 (564.8) o EQ57 o TS218 (454.9) o EQ70 o TS219 (455.6) o EQ70 o TS220 (456.1) o EQ70 o TS221 (448.5) o EQ72 o TS222 (663.9) o EQ77 o TS223 (236.8) o DDC39 o UDC24 o
[ EQ23 ]
Cs ENERGY= 172.6 kJ/mol ( -241.1389126 Hartree) Energy+ZPE= 184.9 kJ/mol ZPE= 0.0506013 CONNECTIONS: o TS62 (196.0) o EQ5 o TS120 (340.1) o EQ12 o TS224 (211.2) o EQ32 o TS225 (399.3) o EQ36 o TS226 (544.9) o EQ44 o TS227 (554.7) o EQ44 o TS228 (431.3) o EQ52 o TS229 (484.2) o EQ63 o UDC25 o o UDC26 o
[ EQ24 ]
Cs ENERGY= 175.4 kJ/mol ( -241.1378217 Hartree) Energy+ZPE= 184.0 kJ/mol ZPE= 0.0491910 CONNECTIONS: o TS174 (561.2) o EQ18 o TS230 (192.5) o EQ25 o TS231 (215.3) o EQ25 o TS232 (331.8) o EQ29 o TS233 (225.4) o EQ31 o TS234 (707.3) o EQ62 o TS235 (236.3) o DDC40 o TS236 (514.8) o DDC41 o TS237 (520.9) o DDC42
[ EQ25 ]
Cs ENERGY= 180.6 kJ/mol ( -241.1358628 Hartree) Energy+ZPE= 189.3 kJ/mol ZPE= 0.0492176 CONNECTIONS: o TS78 (479.5) o EQ6 o TS230 (192.5) o EQ24 o TS231 (215.3) o EQ24 o TS238 (334.4) o EQ30 o TS239 (316.3) o EQ47 o TS240 (218.7) o DDC43 o TS241 (242.4) o DDC44
[ EQ26 ]
C1 ENERGY= 181.0 kJ/mol ( -241.1357037 Hartree) Energy+ZPE= 188.3 kJ/mol ZPE= 0.0486974 CONNECTIONS: o TS166 (199.2) o EQ16 o TS167 (249.8) o EQ16 o TS190 (183.2) o EQ20 o TS191 (188.6) o EQ20 o TS192 (209.5) o EQ20 o TS242 (425.4) o EQ76 o TS243 (361.7) o DDC45 o TS244 (378.8) o DDC46 o TS245 (379.1) o DDC47 o UDC27 o
[ EQ27 ]
Cs ENERGY= 182.4 kJ/mol ( -241.1351576 Hartree) Energy+ZPE= 195.6 kJ/mol ZPE= 0.0509222 CONNECTIONS: o TS105 (294.3) o EQ11 o TS175 (269.4) o EQ18 o TS246 (210.8) o EQ27 o TS247 (262.2) o EQ33 o TS248 (447.3) o EQ50 o UDC28 o o UDC29 o
[ EQ28 ]
C1 ENERGY= 183.3 kJ/mol ( -241.1348157 Hartree) Energy+ZPE= 194.2 kJ/mol ZPE= 0.0500591 CONNECTIONS: o TS9 (545.7) o EQ1 o TS10 (581.9) o EQ1 o TS36 (389.2) o EQ3 o TS181 (367.5) o EQ19 o TS182 (373.4) o EQ19 o TS193 (431.5) o EQ20 o TS249 (183.4) o EQ28 o TS250 (296.0) o EQ36 o TS251 (412.9) o EQ41 o TS252 (421.9) o EQ46 o TS253 (422.0) o EQ48 o TS254 (379.9) o EQ50 o TS255 (384.9) o EQ52 o TS256 (383.7) o EQ57 o TS257 (417.9) o EQ63 o TS258 (584.2) o EQ77 o TS259 (333.8) o DDC48 o UDC30 o o UDC31 o
[ EQ29 ]
Cs ENERGY= 184.8 kJ/mol ( -241.1342600 Hartree) Energy+ZPE= 194.7 kJ/mol ZPE= 0.0496609 CONNECTIONS: o TS203 (221.7) o EQ21 o TS232 (331.8) o EQ24 o TS260 (197.4) o EQ30 o TS261 (226.5) o EQ30 o TS262 (465.9) o EQ43 o TS263 (431.2) o EQ80 o TS264 (445.5) o EQ85 o TS265 (610.6) o EQ91 o TS266 (523.5) o DDC49 o TS267 (528.4) o DDC50 o TS268 (539.4) o DDC51
[ EQ30 ]
Cs ENERGY= 185.3 kJ/mol ( -241.1340517 Hartree) Energy+ZPE= 195.7 kJ/mol ZPE= 0.0498689 CONNECTIONS: o TS204 (223.0) o EQ21 o TS238 (334.4) o EQ25 o TS260 (197.4) o EQ29 o TS261 (226.5) o EQ29 o TS269 (340.2) o EQ43 o TS270 (411.5) o EQ47 o TS271 (621.9) o EQ92 o TS272 (324.2) o DDC52 o TS273 (429.9) o DDC53 o TS274 (464.3) o DDC54
[ EQ31 ]
Cs ENERGY= 190.0 kJ/mol ( -241.1322681 Hartree) Energy+ZPE= 195.7 kJ/mol ZPE= 0.0480670 CONNECTIONS: o TS205 (320.9) o EQ21 o TS233 (225.4) o EQ24 o TS275 (190.4) o DDC55 o TS276 (223.8) o DDC56 o TS277 (355.7) o DDC57
[ EQ32 ]
Cs ENERGY= 193.8 kJ/mol ( -241.1308377 Hartree) Energy+ZPE= 207.3 kJ/mol ZPE= 0.0510602 CONNECTIONS: o TS11 (399.8) o EQ1 o TS121 (371.1) o EQ12 o TS183 (285.2) o EQ19 o TS224 (211.2) o EQ23 o TS278 (404.3) o EQ36 o TS279 (549.3) o EQ42 o TS280 (658.6) o EQ44 o TS281 (428.2) o EQ50 o TS282 (437.1) o EQ51 o TS283 (452.7) o EQ57 o UDC32 o o UDC33 o
[ EQ33 ]
C1 ENERGY= 199.6 kJ/mol ( -241.1286234 Hartree) Energy+ZPE= 210.8 kJ/mol ZPE= 0.0501739 CONNECTIONS: o TS176 (200.3) o EQ18 o TS247 (262.2) o EQ27 o TS284 (204.2) o EQ33 o TS285 (453.7) o EQ53 o TS286 (455.0) o EQ57
[ EQ34 ]
Cs ENERGY= 203.1 kJ/mol ( -241.1273001 Hartree) Energy+ZPE= 215.2 kJ/mol ZPE= 0.0505248 CONNECTIONS: o TS89 (363.6) o EQ8 o TS129 (246.1) o EQ13 o TS287 (215.3) o EQ34 o TS288 (241.6) o DDC58 o TS289 (269.2) o DDC59 o TS290 (369.3) o DDC60 o TS291 (480.3) o DDC61
[ EQ35 ]
C1 ENERGY= 203.4 kJ/mol ( -241.1271864 Hartree) Energy+ZPE= 213.3 kJ/mol ZPE= 0.0496774 CONNECTIONS: o TS177 (260.0) o EQ18 o TS292 (207.4) o EQ35 o TS293 (209.3) o EQ35 o TS294 (455.5) o EQ50 o TS295 (456.8) o EQ52 o TS296 (313.3) o DDC62 o TS297 (319.6) o DDC63 o UDC34 o
[ EQ36 ]
C1 ENERGY= 207.0 kJ/mol ( -241.1258079 Hartree) Energy+ZPE= 216.6 kJ/mol ZPE= 0.0495449 CONNECTIONS: o TS37 (414.5) o EQ3 o TS157 (433.9) o EQ15 o TS225 (399.3) o EQ23 o TS250 (296.0) o EQ28 o TS278 (404.3) o EQ32 o TS298 (253.1) o EQ36 o TS299 (438.9) o EQ45 o TS300 (375.8) o EQ50 o TS301 (404.0) o EQ52 o TS302 (399.0) o EQ53 o TS303 (396.5) o EQ56 o TS304 (606.4) o EQ81 o TS305 (337.8) o DDC64 o TS306 (410.6) o DDC65 o UDC35 o o UDC36 o
[ EQ37 ]
Cs ENERGY= 226.6 kJ/mol ( -241.1183511 Hartree) Energy+ZPE= 233.1 kJ/mol ZPE= 0.0483603 CONNECTIONS: o TS47 (450.3) o EQ4 o TS206 (412.3) o EQ21 o TS307 (252.7) o EQ39 o TS308 (260.5) o EQ39 o TS309 (272.9) o EQ43 o TS310 (376.6) o EQ69 o TS311 (597.5) o EQ82 o TS312 (605.2) o EQ91 o TS313 (286.1) o DDC66 o TS314 (295.7) o DDC67 o TS315 (308.6) o DDC68
[ EQ38 ]
C1 ENERGY= 235.0 kJ/mol ( -241.1151460 Hartree) Energy+ZPE= 247.0 kJ/mol ZPE= 0.0504534 CONNECTIONS: o TS48 (401.0) o EQ4 o TS184 (389.3) o EQ19 o TS316 (236.5) o EQ38 o TS317 (274.2) o EQ42 o TS318 (331.6) o EQ51 o TS319 (478.9) o EQ68 o TS320 (470.1) o EQ71 o TS321 (509.5) o EQ74 o TS322 (634.5) o EQ75 o TS323 (257.8) o DDC69 o TS324 (399.8) o DDC70 o TS325 (403.0) o DDC71 o TS326 (460.3) o DDC72 o UDC37 o
[ EQ39 ]
Cs ENERGY= 239.1 kJ/mol ( -241.1135785 Hartree) Energy+ZPE= 245.6 kJ/mol ZPE= 0.0483772 CONNECTIONS: o TS307 (252.7) o EQ37 o TS308 (260.5) o EQ37 o TS327 (252.7) o EQ40 o TS328 (618.6) o EQ92 o TS329 (270.3) o DDC73 o TS330 (300.3) o DDC74 o TS331 (306.3) o DDC75 o TS332 (668.1) o DDC76
[ EQ40 ]
Cs ENERGY= 241.5 kJ/mol ( -241.1126613 Hartree) Energy+ZPE= 248.8 kJ/mol ZPE= 0.0486888 CONNECTIONS: o TS122 (392.2) o EQ12 o TS327 (252.7) o EQ39 o TS333 (263.7) o EQ47 o TS334 (417.9) o EQ51 o TS335 (562.1) o EQ89 o UDC38 o
[ EQ41 ]
C1 ENERGY= 241.7 kJ/mol ( -241.1125748 Hartree) Energy+ZPE= 247.9 kJ/mol ZPE= 0.0482557 CONNECTIONS: o TS158 (359.4) o EQ15 o TS159 (470.5) o EQ15 o TS251 (412.9) o EQ28 o TS336 (267.9) o EQ44 o TS337 (276.3) o EQ44 o TS338 (279.3) o EQ48 o TS339 (289.9) o EQ48 o TS340 (302.4) o EQ48 o TS341 (561.3) o EQ77 o TS342 (557.4) o EQ81 o TS343 (269.5) o DDC77 o TS344 (486.4) o DDC78
[ EQ42 ]
C1 ENERGY= 244.7 kJ/mol ( -241.1114344 Hartree) Energy+ZPE= 251.5 kJ/mol ZPE= 0.0484825 CONNECTIONS: o TS185 (541.8) o EQ19 o TS279 (549.3) o EQ32 o TS317 (274.2) o EQ38 o TS345 (309.4) o EQ42 o TS346 (252.9) o EQ44 o TS347 (292.9) o EQ44 o TS348 (312.8) o EQ44 o TS349 (270.1) o EQ48 o TS350 (666.1) o EQ82 o TS351 (359.8) o DDC79 o TS352 (370.6) o DDC80
[ EQ43 ]
Cs ENERGY= 246.9 kJ/mol ( -241.1106164 Hartree) Energy+ZPE= 248.0 kJ/mol ZPE= 0.0463138 CONNECTIONS: o TS262 (465.9) o EQ29 o TS269 (340.2) o EQ30 o TS309 (272.9) o EQ37 o TS353 (247.1) o DDC81 o TS354 (294.1) o DDC82
[ EQ44 ]
C1 ENERGY= 252.0 kJ/mol ( -241.1086606 Hartree) Energy+ZPE= 258.0 kJ/mol ZPE= 0.0481922 CONNECTIONS: o TS226 (544.9) o EQ23 o TS227 (554.7) o EQ23 o TS280 (658.6) o EQ32 o TS336 (267.9) o EQ41 o TS337 (276.3) o EQ41 o TS346 (252.9) o EQ42 o TS347 (292.9) o EQ42 o TS348 (312.8) o EQ42 o TS355 (635.0) o EQ71 o TS356 (333.4) o DDC83 o TS357 (368.3) o DDC84 o UDC39 o
[ EQ45 ]
Cs ENERGY= 254.0 kJ/mol ( -241.1078896 Hartree) Energy+ZPE= 263.8 kJ/mol ZPE= 0.0496516 CONNECTIONS: o TS90 (345.5) o EQ8 o TS130 (432.5) o EQ13 o TS160 (351.2) o EQ15 o TS299 (438.9) o EQ36 o TS358 (310.2) o EQ46 o TS359 (443.8) o EQ47 o TS360 (367.1) o EQ66 o TS361 (571.3) o EQ66 o TS362 (477.7) o EQ71 o TS363 (470.9) o EQ85 o TS364 (584.2) o EQ86 o TS365 (609.6) o EQ87 o TS366 (308.2) o DDC85 o TS367 (371.5) o DDC86 o TS368 (613.7) o DDC87 o TS369 (788.6) o DDC88
[ EQ46 ]
Cs ENERGY= 255.9 kJ/mol ( -241.1071702 Hartree) Energy+ZPE= 266.5 kJ/mol ZPE= 0.0499452 CONNECTIONS: o TS131 (450.6) o EQ13 o TS194 (364.7) o EQ20 o TS252 (421.9) o EQ28 o TS358 (310.2) o EQ45 o TS370 (369.8) o EQ64 o TS371 (562.4) o EQ64 o TS372 (482.2) o EQ68 o TS373 (294.6) o DDC89
[ EQ47 ]
C1 ENERGY= 259.1 kJ/mol ( -241.1059509 Hartree) Energy+ZPE= 266.1 kJ/mol ZPE= 0.0485487 CONNECTIONS: o TS161 (396.9) o EQ15 o TS239 (316.3) o EQ25 o TS270 (411.5) o EQ30 o TS333 (263.7) o EQ40 o TS359 (443.8) o EQ45 o TS374 (261.3) o EQ47 o TS375 (351.1) o DDC90 o TS376 (491.7) o DDC91 o UDC40 o
[ EQ48 ]
C1 ENERGY= 260.2 kJ/mol ( -241.1055340 Hartree) Energy+ZPE= 266.8 kJ/mol ZPE= 0.0484151 CONNECTIONS: o TS253 (422.0) o EQ28 o TS338 (279.3) o EQ41 o TS339 (289.9) o EQ41 o TS340 (302.4) o EQ41 o TS349 (270.1) o EQ42 o TS377 (580.3) o EQ84 o TS378 (296.6) o DDC92 o TS379 (342.4) o DDC93 o TS380 (518.6) o DDC94
[ EQ49 ]
C1 ENERGY= 271.6 kJ/mol ( -241.1011972 Hartree) Energy+ZPE= 274.4 kJ/mol ZPE= 0.0469768 CONNECTIONS: o TS195 (424.9) o EQ20 o TS381 (271.8) o DDC95 o TS382 (300.9) o DDC96 o TS383 (306.8) o DDC97 o UDC41 o
[ EQ50 ]
C1 ENERGY= 271.7 kJ/mol ( -241.1011749 Hartree) Energy+ZPE= 283.0 kJ/mol ZPE= 0.0502089 CONNECTIONS: o TS186 (440.8) o EQ19 o TS248 (447.3) o EQ27 o TS254 (379.9) o EQ28 o TS281 (428.2) o EQ32 o TS294 (455.5) o EQ35 o TS300 (375.8) o EQ36 o TS384 (278.6) o EQ52 o TS385 (306.8) o EQ52 o TS386 (531.5) o EQ52 o TS387 (421.0) o EQ56 o TS388 (416.7) o EQ57 o TS389 (525.8) o EQ66 o TS390 (524.4) o EQ72 o TS391 (567.6) o EQ84 o TS392 (466.2) o DDC98 o UDC42 o
[ EQ51 ]
C1 ENERGY= 272.3 kJ/mol ( -241.1009238 Hartree) Energy+ZPE= 281.7 kJ/mol ZPE= 0.0494854 CONNECTIONS: o TS49 (430.7) o EQ4 o TS282 (437.1) o EQ32 o TS318 (331.6) o EQ38 o TS334 (417.9) o EQ40 o TS393 (523.3) o EQ68 o TS394 (523.6) o EQ71 o TS395 (618.0) o EQ75 o TS396 (517.5) o EQ82 o TS397 (303.7) o DDC99 o TS398 (433.3) o DDC100 o TS399 (486.4) o DDC101 o UDC43 o
[ EQ52 ]
C1 ENERGY= 277.5 kJ/mol ( -241.0989458 Hartree) Energy+ZPE= 288.2 kJ/mol ZPE= 0.0499674 CONNECTIONS: o TS97 (439.2) o EQ9 o TS228 (431.3) o EQ23 o TS255 (384.9) o EQ28 o TS295 (456.8) o EQ35 o TS301 (404.0) o EQ36 o TS384 (278.6) o EQ50 o TS385 (306.8) o EQ50 o TS386 (531.5) o EQ50 o TS400 (420.1) o EQ53 o TS401 (503.3) o EQ53 o TS402 (435.6) o EQ63 o TS403 (498.5) o EQ70 o TS404 (526.5) o EQ70 o TS405 (559.2) o EQ77 o TS406 (461.8) o DDC102 o UDC44 o
[ EQ53 ]
Cs ENERGY= 283.8 kJ/mol ( -241.0965486 Hartree) Energy+ZPE= 294.1 kJ/mol ZPE= 0.0498378 CONNECTIONS: o TS100 (460.5) o EQ10 o TS172 (633.6) o EQ17 o TS187 (426.8) o EQ19 o TS285 (453.7) o EQ33 o TS302 (399.0) o EQ36 o TS400 (420.1) o EQ52 o TS401 (503.3) o EQ52 o TS407 (299.7) o EQ56 o TS408 (544.3) o EQ57 o TS409 (535.6) o EQ81 o TS410 (444.4) o DDC103 o TS411 (665.3) o DDC104 o UDC45 o
[ EQ54 ]
C1 ENERGY= 287.1 kJ/mol ( -241.0953020 Hartree) Energy+ZPE= 296.8 kJ/mol ZPE= 0.0495808 CONNECTIONS: o TS207 (298.8) o EQ21 o TS412 (289.1) o EQ54 o TS413 (346.1) o EQ54 o TS414 (368.5) o EQ54 o TS415 (478.7) o EQ62 o TS416 (593.8) o EQ79 o TS417 (586.0) o EQ88 o UDC46 o
[ EQ55 ]
C1 ENERGY= 293.3 kJ/mol ( -241.0929516 Hartree) Energy+ZPE= 305.1 kJ/mol ZPE= 0.0503829 CONNECTIONS: o TS50 (374.6) o EQ4 o TS79 (443.4) o EQ6 o TS132 (352.6) o EQ13 o TS418 (316.3) o EQ58 o TS419 (328.1) o EQ58 o TS420 (329.0) o EQ58 o TS421 (526.3) o EQ59 o TS422 (573.3) o EQ86 o TS423 (698.2) o EQ86 o TS424 (358.4) o DDC105 o TS425 (728.1) o DDC106 o UDC47 o
[ EQ56 ]
C1 ENERGY= 294.1 kJ/mol ( -241.0926221 Hartree) Energy+ZPE= 304.1 kJ/mol ZPE= 0.0497105 CONNECTIONS: o TS178 (462.2) o EQ18 o TS188 (440.9) o EQ19 o TS303 (396.5) o EQ36 o TS387 (421.0) o EQ50 o TS407 (299.7) o EQ53 o TS426 (294.2) o EQ56 o TS427 (554.4) o EQ63 o TS428 (564.9) o EQ73 o TS429 (557.3) o EQ81 o TS430 (617.9) o EQ81 o TS431 (638.8) o EQ81 o TS432 (720.2) o EQ81 o UDC48 o
[ EQ57 ]
Cs ENERGY= 297.7 kJ/mol ( -241.0912559 Hartree) Energy+ZPE= 306.6 kJ/mol ZPE= 0.0493002 CONNECTIONS: o TS162 (595.8) o EQ15 o TS216 (553.9) o EQ22 o TS217 (564.8) o EQ22 o TS256 (383.7) o EQ28 o TS283 (452.7) o EQ32 o TS286 (455.0) o EQ33 o TS388 (416.7) o EQ50 o TS408 (544.3) o EQ53 o TS433 (342.1) o EQ63 o TS434 (535.4) o EQ64 o TS435 (461.2) o DDC107 o TS436 (472.2) o DDC108 o TS437 (509.2) o DDC109 o TS438 (529.1) o DDC110 o TS439 (627.1) o DDC111 o UDC49 o
[ EQ58 ]
C1 ENERGY= 306.2 kJ/mol ( -241.0880238 Hartree) Energy+ZPE= 316.9 kJ/mol ZPE= 0.0499600 CONNECTIONS: o TS106 (468.0) o EQ11 o TS418 (316.3) o EQ55 o TS419 (328.1) o EQ55 o TS420 (329.0) o EQ55 o TS440 (469.7) o EQ61 o TS441 (406.7) o EQ67 o TS442 (662.9) o EQ80 o TS443 (590.3) o EQ87 o TS444 (732.8) o EQ91 o TS445 (555.2) o DDC112
[ EQ59 ]
C1 ENERGY= 315.6 kJ/mol ( -241.0844575 Hartree) Energy+ZPE= 326.1 kJ/mol ZPE= 0.0498928 CONNECTIONS: o TS80 (454.6) o EQ6 o TS81 (459.0) o EQ6 o TS107 (457.0) o EQ11 o TS133 (372.0) o EQ13 o TS421 (526.3) o EQ55 o TS446 (339.0) o EQ62 o TS447 (344.0) o EQ62 o TS448 (358.2) o EQ62 o TS449 (415.7) o EQ65 o TS450 (815.5) o EQ68 o TS451 (399.7) o DDC113 o TS452 (506.5) o DDC114 o TS453 (678.8) o DDC115
[ EQ60 ]
Cs ENERGY= 324.7 kJ/mol ( -241.0809629 Hartree) Energy+ZPE= 318.7 kJ/mol ZPE= 0.0435985 CONNECTIONS: o TS63 (331.1) o EQ5 o TS454 (326.0) o DDC116 o UDC50 o
[ EQ61 ]
C1 ENERGY= 332.0 kJ/mol ( -241.0781936 Hartree) Energy+ZPE= 341.4 kJ/mol ZPE= 0.0494635 CONNECTIONS: o TS208 (343.6) o EQ21 o TS440 (469.7) o EQ58 o TS455 (345.1) o EQ61 o TS456 (356.9) o EQ61 o TS457 (369.3) o EQ61 o TS458 (504.8) o EQ67 o TS459 (507.3) o EQ67 o TS460 (575.5) o EQ75 o TS461 (604.4) o EQ88 o TS462 (608.4) o EQ90 o TS463 (367.9) o DDC117 o TS464 (536.1) o DDC118
[ EQ62 ]
C1 ENERGY= 333.9 kJ/mol ( -241.0774814 Hartree) Energy+ZPE= 343.2 kJ/mol ZPE= 0.0494517 CONNECTIONS: o TS108 (478.9) o EQ11 o TS234 (707.3) o EQ24 o TS415 (478.7) o EQ54 o TS446 (339.0) o EQ59 o TS447 (344.0) o EQ59 o TS448 (358.2) o EQ59 o TS465 (631.4) o DDC119
[ EQ63 ]
Cs ENERGY= 339.4 kJ/mol ( -241.0753568 Hartree) Energy+ZPE= 346.6 kJ/mol ZPE= 0.0486270 CONNECTIONS: o TS229 (484.2) o EQ23 o TS257 (417.9) o EQ28 o TS402 (435.6) o EQ52 o TS427 (554.4) o EQ56 o TS433 (342.1) o EQ57 o TS466 (577.5) o DDC120
[ EQ64 ]
Cs ENERGY= 345.1 kJ/mol ( -241.0732174 Hartree) Energy+ZPE= 358.7 kJ/mol ZPE= 0.0510770 CONNECTIONS: o TS82 (628.7) o EQ6 o TS370 (369.8) o EQ46 o TS371 (562.4) o EQ46 o TS434 (535.4) o EQ57 o TS467 (652.6) o EQ71 o TS468 (502.9) o EQ77 o TS469 (378.3) o DDC121 o UDC51 o
[ EQ65 ]
C1 ENERGY= 345.7 kJ/mol ( -241.0729672 Hartree) Energy+ZPE= 353.1 kJ/mol ZPE= 0.0487187 CONNECTIONS: o TS449 (415.7) o EQ59 o TS470 (357.8) o EQ65 o TS471 (360.8) o EQ65 o TS472 (367.1) o EQ65 o TS473 (447.4) o EQ67 o TS474 (632.3) o EQ85 o TS475 (766.3) o EQ95 o TS476 (382.5) o DDC122
[ EQ66 ]
C1 ENERGY= 348.7 kJ/mol ( -241.0718375 Hartree) Energy+ZPE= 361.9 kJ/mol ZPE= 0.0509151 CONNECTIONS: o TS360 (367.1) o EQ45 o TS361 (571.3) o EQ45 o TS389 (525.8) o EQ50 o TS477 (515.6) o EQ81 o TS478 (360.8) o DDC123 o TS479 (580.1) o DDC124 o UDC52 o o UDC53 o o UDC54 o
[ EQ67 ]
C1 ENERGY= 351.6 kJ/mol ( -241.0707329 Hartree) Energy+ZPE= 359.3 kJ/mol ZPE= 0.0488187 CONNECTIONS: o TS441 (406.7) o EQ58 o TS458 (504.8) o EQ61 o TS459 (507.3) o EQ61 o TS473 (447.4) o EQ65 o TS480 (362.0) o EQ67 o TS481 (369.4) o EQ67 o TS482 (381.7) o EQ67 o TS483 (404.4) o DDC125 o TS484 (776.5) o DDC126
[ EQ68 ]
Cs ENERGY= 367.5 kJ/mol ( -241.0646597 Hartree) Energy+ZPE= 384.1 kJ/mol ZPE= 0.0522392 CONNECTIONS: o TS319 (478.9) o EQ38 o TS372 (482.2) o EQ46 o TS393 (523.3) o EQ51 o TS450 (815.5) o EQ59 o TS485 (509.1) o EQ69 o TS486 (488.3) o EQ71 o TS487 (562.2) o EQ75 o TS488 (476.7) o EQ78 o TS489 (678.3) o EQ90 o TS490 (789.5) o DDC127 o UDC55 o o UDC56 o
[ EQ69 ]
Cs ENERGY= 371.7 kJ/mol ( -241.0630715 Hartree) Energy+ZPE= 379.4 kJ/mol ZPE= 0.0488483 CONNECTIONS: o TS310 (376.6) o EQ37 o TS485 (509.1) o EQ68 o TS491 (561.9) o EQ71 o TS492 (517.1) o DDC128
[ EQ70 ]
C1 ENERGY= 386.3 kJ/mol ( -241.0575028 Hartree) Energy+ZPE= 391.6 kJ/mol ZPE= 0.0479173 CONNECTIONS: o TS24 (388.7) o EQ2 o TS218 (454.9) o EQ22 o TS219 (455.6) o EQ22 o TS220 (456.1) o EQ22 o TS403 (498.5) o EQ52 o TS404 (526.5) o EQ52 o TS493 (393.1) o EQ72 o TS494 (442.8) o EQ72 o TS495 (392.5) o DDC129 o UDC57 o
[ EQ71 ]
C1 ENERGY= 387.4 kJ/mol ( -241.0570957 Hartree) Energy+ZPE= 403.3 kJ/mol ZPE= 0.0519679 CONNECTIONS: o TS320 (470.1) o EQ38 o TS355 (635.0) o EQ44 o TS362 (477.7) o EQ45 o TS394 (523.6) o EQ51 o TS467 (652.6) o EQ64 o TS486 (488.3) o EQ68 o TS491 (561.9) o EQ69 o TS496 (403.7) o EQ74 o TS497 (490.6) o EQ74 o TS498 (521.4) o EQ82 o TS499 (493.5) o DDC130 o TS500 (527.4) o DDC131 o TS501 (539.7) o DDC132 o UDC58 o o UDC59 o
[ EQ72 ]
C1 ENERGY= 387.9 kJ/mol ( -241.0569145 Hartree) Energy+ZPE= 392.3 kJ/mol ZPE= 0.0475747 CONNECTIONS: o TS12 (421.6) o EQ1 o TS38 (395.3) o EQ3 o TS221 (448.5) o EQ22 o TS390 (524.4) o EQ50 o TS493 (393.1) o EQ70 o TS494 (442.8) o EQ70 o TS502 (393.9) o DDC133 o UDC60 o
[ EQ73 ]
Cs ENERGY= 398.6 kJ/mol ( -241.0528241 Hartree) Energy+ZPE= 408.4 kJ/mol ZPE= 0.0496424 CONNECTIONS: o TS428 (564.9) o EQ56 o TS503 (401.2) o DDC134 o TS504 (615.9) o DDC135 o UDC61 o o UDC62 o
[ EQ74 ]
C1 ENERGY= 402.3 kJ/mol ( -241.0514237 Hartree) Energy+ZPE= 417.6 kJ/mol ZPE= 0.0517447 CONNECTIONS: o TS321 (509.5) o EQ38 o TS496 (403.7) o EQ71 o TS497 (490.6) o EQ71 o TS505 (537.3) o EQ75 o TS506 (542.7) o EQ78 o TS507 (580.3) o EQ79 o TS508 (542.4) o EQ80 o TS509 (676.5) o EQ88 o TS510 (536.5) o DDC136 o UDC63 o
[ EQ75 ]
C1 ENERGY= 411.4 kJ/mol ( -241.0479459 Hartree) Energy+ZPE= 417.4 kJ/mol ZPE= 0.0481991 CONNECTIONS: o TS322 (634.5) o EQ38 o TS395 (618.0) o EQ51 o TS460 (575.5) o EQ61 o TS487 (562.2) o EQ68 o TS505 (537.3) o EQ74 o TS511 (411.7) o EQ75 o TS512 (413.3) o DDC137 o TS513 (425.0) o DDC138
[ EQ76 ]
C1 ENERGY= 411.5 kJ/mol ( -241.0479032 Hartree) Energy+ZPE= 407.2 kJ/mol ZPE= 0.0442605 CONNECTIONS: o TS242 (425.4) o EQ26 o TS514 (412.3) o DDC139 o TS515 (416.6) o DDC140
[ EQ77 ]
C1 ENERGY= 420.0 kJ/mol ( -241.0446861 Hartree) Energy+ZPE= 428.1 kJ/mol ZPE= 0.0489884 CONNECTIONS: o TS123 (507.4) o EQ12 o TS196 (461.7) o EQ20 o TS222 (663.9) o EQ22 o TS258 (584.2) o EQ28 o TS341 (561.3) o EQ41 o TS405 (559.2) o EQ52 o TS468 (502.9) o EQ64 o TS516 (578.0) o EQ77 o TS517 (595.3) o EQ81 o TS518 (450.0) o EQ84 o TS519 (453.4) o EQ84 o TS520 (492.1) o DDC141 o TS521 (515.4) o DDC142 o UDC64 o
[ EQ78 ]
Cs ENERGY= 421.6 kJ/mol ( -241.0440534 Hartree) Energy+ZPE= 435.0 kJ/mol ZPE= 0.0510188 CONNECTIONS: o TS488 (476.7) o EQ68 o TS506 (542.7) o EQ74 o TS522 (558.3) o EQ79 o TS523 (437.9) o EQ82 o TS524 (576.2) o DDC143 o TS525 (590.7) o DDC144
[ EQ79 ]
Cs ENERGY= 423.2 kJ/mol ( -241.0434413 Hartree) Energy+ZPE= 430.6 kJ/mol ZPE= 0.0487228 CONNECTIONS: o TS416 (593.8) o EQ54 o TS507 (580.3) o EQ74 o TS522 (558.3) o EQ78 o TS526 (439.3) o DDC145 o TS527 (475.3) o DDC146
[ EQ80 ]
C1 ENERGY= 425.1 kJ/mol ( -241.0427253 Hartree) Energy+ZPE= 430.0 kJ/mol ZPE= 0.0477615 CONNECTIONS: o TS263 (431.2) o EQ29 o TS442 (662.9) o EQ58 o TS508 (542.4) o EQ74 o TS528 (434.0) o EQ80 o TS529 (433.2) o DDC147 o TS530 (494.4) o DDC148 o TS531 (499.3) o DDC149 o TS532 (514.7) o DDC150
[ EQ81 ]
C1 ENERGY= 425.3 kJ/mol ( -241.0426577 Hartree) Energy+ZPE= 433.1 kJ/mol ZPE= 0.0488664 CONNECTIONS: o TS163 (466.8) o EQ15 o TS168 (505.8) o EQ16 o TS304 (606.4) o EQ36 o TS342 (557.4) o EQ41 o TS409 (535.6) o EQ53 o TS429 (557.3) o EQ56 o TS430 (617.9) o EQ56 o TS431 (638.8) o EQ56 o TS432 (720.2) o EQ56 o TS477 (515.6) o EQ66 o TS517 (595.3) o EQ77 o TS533 (599.9) o EQ81 o TS534 (621.5) o EQ81 o TS535 (516.0) o DDC151 o TS536 (517.2) o DDC152 o TS537 (621.0) o DDC153 o TS538 (735.3) o DDC154 o UDC65 o
[ EQ82 ]
Cs ENERGY= 426.3 kJ/mol ( -241.0422866 Hartree) Energy+ZPE= 441.0 kJ/mol ZPE= 0.0514905 CONNECTIONS: o TS311 (597.5) o EQ37 o TS350 (666.1) o EQ42 o TS396 (517.5) o EQ51 o TS498 (521.4) o EQ71 o TS523 (437.9) o EQ78 o TS539 (523.9) o DDC155 o UDC66 o
[ EQ83 ]
Cs ENERGY= 440.7 kJ/mol ( -241.0367791 Hartree) Energy+ZPE= 437.9 kJ/mol ZPE= 0.0448253 CONNECTIONS: o TS540 (442.0) o DDC156
[ EQ84 ]
C1 ENERGY= 443.2 kJ/mol ( -241.0358426 Hartree) Energy+ZPE= 449.2 kJ/mol ZPE= 0.0481832 CONNECTIONS: o TS124 (507.3) o EQ12 o TS197 (486.9) o EQ20 o TS377 (580.3) o EQ48 o TS391 (567.6) o EQ50 o TS518 (450.0) o EQ77 o TS519 (453.4) o EQ77 o TS541 (503.0) o DDC157 o TS542 (522.6) o DDC158 o UDC67 o
[ EQ85 ]
C1 ENERGY= 444.7 kJ/mol ( -241.0352791 Hartree) Energy+ZPE= 446.1 kJ/mol ZPE= 0.0464366 CONNECTIONS: o TS264 (445.5) o EQ29 o TS363 (470.9) o EQ45 o TS474 (632.3) o EQ65 o TS543 (471.7) o EQ85 o TS544 (444.9) o DDC159 o TS545 (509.4) o DDC160
[ EQ86 ]
C1 ENERGY= 453.4 kJ/mol ( -241.0319491 Hartree) Energy+ZPE= 463.7 kJ/mol ZPE= 0.0498404 CONNECTIONS: o TS64 (528.1) o EQ5 o TS98 (487.9) o EQ9 o TS134 (606.1) o EQ13 o TS364 (584.2) o EQ45 o TS422 (573.3) o EQ55 o TS423 (698.2) o EQ55 o TS546 (466.5) o EQ87 o TS547 (490.5) o EQ87 o TS548 (500.0) o EQ87 o TS549 (588.9) o DDC161 o TS550 (598.9) o DDC162 o TS551 (626.5) o DDC163 o TS552 (647.3) o DDC164
[ EQ87 ]
C1 ENERGY= 463.8 kJ/mol ( -241.0280045 Hartree) Energy+ZPE= 473.8 kJ/mol ZPE= 0.0497241 CONNECTIONS: o TS65 (539.3) o EQ5 o TS91 (498.8) o EQ8 o TS135 (604.1) o EQ13 o TS365 (609.6) o EQ45 o TS443 (590.3) o EQ58 o TS546 (466.5) o EQ86 o TS547 (490.5) o EQ86 o TS548 (500.0) o EQ86 o TS553 (647.4) o EQ92 o TS554 (620.4) o DDC165
[ EQ88 ]
C1 ENERGY= 552.4 kJ/mol ( -240.9942478 Hartree) Energy+ZPE= 564.2 kJ/mol ZPE= 0.0504004 CONNECTIONS: o TS417 (586.0) o EQ54 o TS461 (604.4) o EQ61 o TS509 (676.5) o EQ74 o TS555 (663.6) o EQ88 o TS556 (576.2) o EQ90 o TS557 (758.3) o EQ93 o TS558 (583.3) o DDC166 o TS559 (585.2) o DDC167 o TS560 (739.3) o DDC168 o UDC68 o
[ EQ89 ]
C1 ENERGY= 562.0 kJ/mol ( -240.9905786 Hartree) Energy+ZPE= 568.3 kJ/mol ZPE= 0.0483194 CONNECTIONS: o TS335 (562.1) o EQ40 o TS561 (571.3) o DDC169 o UDC69 o
[ EQ90 ]
C1 ENERGY= 569.9 kJ/mol ( -240.9875801 Hartree) Energy+ZPE= 579.8 kJ/mol ZPE= 0.0496595 CONNECTIONS: o TS462 (608.4) o EQ61 o TS489 (678.3) o EQ68 o TS556 (576.2) o EQ88 o TS562 (671.5) o EQ90 o TS563 (592.9) o DDC170 o TS564 (713.1) o DDC171 o UDC70 o o UDC71 o
[ EQ91 ]
C1 ENERGY= 602.0 kJ/mol ( -240.9753661 Hartree) Energy+ZPE= 606.5 kJ/mol ZPE= 0.0476197 CONNECTIONS: o TS265 (610.6) o EQ29 o TS312 (605.2) o EQ37 o TS444 (732.8) o EQ58 o TS565 (608.8) o EQ92 o TS566 (627.9) o EQ92 o TS567 (777.3) o EQ92 o TS568 (802.9) o DDC172
[ EQ92 ]
C1 ENERGY= 606.4 kJ/mol ( -240.9736815 Hartree) Energy+ZPE= 611.5 kJ/mol ZPE= 0.0478620 CONNECTIONS: o TS271 (621.9) o EQ30 o TS328 (618.6) o EQ39 o TS553 (647.4) o EQ87 o TS565 (608.8) o EQ91 o TS566 (627.9) o EQ91 o TS567 (777.3) o EQ91 o TS569 (804.3) o EQ94
[ EQ93 ]
Cs ENERGY= 670.2 kJ/mol ( -240.9493871 Hartree) Energy+ZPE= 677.6 kJ/mol ZPE= 0.0487307 CONNECTIONS: o TS25 (725.9) o EQ2 o TS39 (738.2) o EQ3 o TS557 (758.3) o EQ88 o TS570 (768.5) o EQ93 o TS571 (726.1) o DDC173 o TS572 (811.0) o DDC174 o TS573 (829.2) o DDC175 o UDC72 o
[ EQ94 ]
Cs ENERGY= 697.0 kJ/mol ( -240.9391853 Hartree) Energy+ZPE= 696.8 kJ/mol ZPE= 0.0458088 CONNECTIONS: o TS569 (804.3) o EQ92 o TS574 (774.3) o EQ95 o TS575 (720.4) o DDC176 o UDC73 o
[ EQ95 ]
C1 ENERGY= 704.8 kJ/mol ( -240.9362031 Hartree) Energy+ZPE= 704.5 kJ/mol ZPE= 0.0457739 CONNECTIONS: o TS475 (766.3) o EQ65 o TS574 (774.3) o EQ94 o TS576 (705.7) o EQ95 o TS577 (716.7) o EQ95 o TS578 (781.9) o EQ95 o TS579 (840.0) o EQ95 o TS580 (748.9) o DDC177 o TS581 (779.1) o DDC178 o UDC74 o o UDC75 o
[ TS0 ] Animation
Cs ENERGY= 77.0 kJ/mol Energy+ZPE= 86.3 kJ/mol ZPE= 0.0494514 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ1
[ TS1 ] Animation
Cs ENERGY= 128.8 kJ/mol Energy+ZPE= 138.5 kJ/mol ZPE= 0.0496122 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ1
[ TS2 ] Animation
Cs ENERGY= 131.2 kJ/mol Energy+ZPE= 139.9 kJ/mol ZPE= 0.0492074 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ1
[ TS3 ] Animation
Cs ENERGY= 162.5 kJ/mol Energy+ZPE= 168.9 kJ/mol ZPE= 0.0483237 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ1
[ TS4 ] Animation
C1 ENERGY= 399.5 kJ/mol Energy+ZPE= 401.0 kJ/mol ZPE= 0.0464698 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ2
[ TS5 ] Animation
C1 ENERGY= 271.5 kJ/mol Energy+ZPE= 275.1 kJ/mol ZPE= 0.0472859 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ3
[ TS6 ] Animation
C1 ENERGY= 313.0 kJ/mol Energy+ZPE= 310.6 kJ/mol ZPE= 0.0449898 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ4
[ TS7 ] Animation
C1 ENERGY= 101.9 kJ/mol Energy+ZPE= 111.0 kJ/mol ZPE= 0.0493684 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ7
[ TS8 ] Animation
C1 ENERGY= 372.6 kJ/mol Energy+ZPE= 369.5 kJ/mol ZPE= 0.0447167 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ19
[ TS9 ] Animation
C1 ENERGY= 545.7 kJ/mol Energy+ZPE= 538.9 kJ/mol ZPE= 0.0433180 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ28
[ TS10 ] Animation
C1 ENERGY= 581.9 kJ/mol Energy+ZPE= 572.1 kJ/mol ZPE= 0.0421564 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ28
[ TS11 ] Animation
C1 ENERGY= 399.8 kJ/mol Energy+ZPE= 398.4 kJ/mol ZPE= 0.0453798 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ32
[ TS12 ] Animation
C1 ENERGY= 421.6 kJ/mol Energy+ZPE= 420.0 kJ/mol ZPE= 0.0452776 CONNECTIONS: o EQ1 o EQ72
[ TS13 ] Animation
C1 ENERGY= 181.7 kJ/mol Energy+ZPE= 176.3 kJ/mol ZPE= 0.0438322 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC0
[ TS14 ] Animation
Cs ENERGY= 363.4 kJ/mol Energy+ZPE= 351.7 kJ/mol ZPE= 0.0414350 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC1
[ TS15 ] Animation
C1 ENERGY= 413.4 kJ/mol Energy+ZPE= 395.2 kJ/mol ZPE= 0.0389592 CONNECTIONS: o EQ1 o DDC2
[ TS16 ] Animation
Cs ENERGY= 97.9 kJ/mol Energy+ZPE= 106.2 kJ/mol ZPE= 0.0490505 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ2
[ TS17 ] Animation
Cs ENERGY= 121.6 kJ/mol Energy+ZPE= 131.2 kJ/mol ZPE= 0.0495572 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ2
[ TS18 ] Animation
Cs ENERGY= 129.3 kJ/mol Energy+ZPE= 138.2 kJ/mol ZPE= 0.0493089 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ2
[ TS19 ] Animation
C1 ENERGY= 115.5 kJ/mol Energy+ZPE= 123.5 kJ/mol ZPE= 0.0489431 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ3
[ TS20 ] Animation
C1 ENERGY= 117.8 kJ/mol Energy+ZPE= 125.6 kJ/mol ZPE= 0.0488590 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ3
[ TS21 ] Animation
C1 ENERGY= 289.4 kJ/mol Energy+ZPE= 292.4 kJ/mol ZPE= 0.0470279 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ7
[ TS22 ] Animation
C1 ENERGY= 248.7 kJ/mol Energy+ZPE= 246.6 kJ/mol ZPE= 0.0451169 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ8
[ TS23 ] Animation
C1 ENERGY= 310.3 kJ/mol Energy+ZPE= 304.8 kJ/mol ZPE= 0.0438061 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ17
[ TS24 ] Animation
C1 ENERGY= 388.7 kJ/mol Energy+ZPE= 391.6 kJ/mol ZPE= 0.0470185 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ70
[ TS25 ] Animation
C1 ENERGY= 725.9 kJ/mol Energy+ZPE= 727.0 kJ/mol ZPE= 0.0463304 CONNECTIONS: o EQ2 o EQ93
[ TS26 ] Animation
C1 ENERGY= 446.2 kJ/mol Energy+ZPE= 424.6 kJ/mol ZPE= 0.0376866 CONNECTIONS: o EQ2 o DDC3
[ TS27 ] Animation
Cs ENERGY= 100.4 kJ/mol Energy+ZPE= 108.7 kJ/mol ZPE= 0.0490500 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ3
[ TS28 ] Animation
Cs ENERGY= 127.4 kJ/mol Energy+ZPE= 137.1 kJ/mol ZPE= 0.0495871 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ3
[ TS29 ] Animation
Cs ENERGY= 139.6 kJ/mol Energy+ZPE= 148.4 kJ/mol ZPE= 0.0492411 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ3
[ TS30 ] Animation
C1 ENERGY= 413.5 kJ/mol Energy+ZPE= 404.1 kJ/mol ZPE= 0.0423192 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ3
[ TS31 ] Animation
C1 ENERGY= 546.3 kJ/mol Energy+ZPE= 549.2 kJ/mol ZPE= 0.0470169 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ3
[ TS32 ] Animation
C1 ENERGY= 413.0 kJ/mol Energy+ZPE= 413.8 kJ/mol ZPE= 0.0462023 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ7
[ TS33 ] Animation
C1 ENERGY= 351.7 kJ/mol Energy+ZPE= 347.3 kJ/mol ZPE= 0.0442062 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ13
[ TS34 ] Animation
C1 ENERGY= 302.3 kJ/mol Energy+ZPE= 298.4 kJ/mol ZPE= 0.0444212 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ15
[ TS35 ] Animation
C1 ENERGY= 364.7 kJ/mol Energy+ZPE= 365.0 kJ/mol ZPE= 0.0459969 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ22
[ TS36 ] Animation
C1 ENERGY= 389.2 kJ/mol Energy+ZPE= 384.1 kJ/mol ZPE= 0.0439475 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ28
[ TS37 ] Animation
C1 ENERGY= 414.5 kJ/mol Energy+ZPE= 411.3 kJ/mol ZPE= 0.0446800 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ36
[ TS38 ] Animation
C1 ENERGY= 395.3 kJ/mol Energy+ZPE= 397.4 kJ/mol ZPE= 0.0467060 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ72
[ TS39 ] Animation
C1 ENERGY= 738.2 kJ/mol Energy+ZPE= 737.5 kJ/mol ZPE= 0.0456457 CONNECTIONS: o EQ3 o EQ93
[ TS40 ] Animation
Cs ENERGY= 103.7 kJ/mol Energy+ZPE= 116.6 kJ/mol ZPE= 0.0508124 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ4
[ TS41 ] Animation
Cs ENERGY= 145.7 kJ/mol Energy+ZPE= 158.9 kJ/mol ZPE= 0.0509180 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ4
[ TS42 ] Animation
Cs ENERGY= 153.1 kJ/mol Energy+ZPE= 166.9 kJ/mol ZPE= 0.0511673 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ4
[ TS43 ] Animation
C1 ENERGY= 166.5 kJ/mol Energy+ZPE= 166.9 kJ/mol ZPE= 0.0460702 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ12
[ TS44 ] Animation
C1 ENERGY= 327.3 kJ/mol Energy+ZPE= 337.1 kJ/mol ZPE= 0.0496237 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ13
[ TS45 ] Animation
C1 ENERGY= 344.0 kJ/mol Energy+ZPE= 351.5 kJ/mol ZPE= 0.0487389 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ13
[ TS46 ] Animation
C1 ENERGY= 290.4 kJ/mol Energy+ZPE= 288.6 kJ/mol ZPE= 0.0452133 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ16
[ TS47 ] Animation
C1 ENERGY= 450.3 kJ/mol Energy+ZPE= 452.5 kJ/mol ZPE= 0.0467460 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ37
[ TS48 ] Animation
C1 ENERGY= 401.0 kJ/mol Energy+ZPE= 400.1 kJ/mol ZPE= 0.0455538 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ38
[ TS49 ] Animation
C1 ENERGY= 430.7 kJ/mol Energy+ZPE= 430.9 kJ/mol ZPE= 0.0459825 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ51
[ TS50 ] Animation
C1 ENERGY= 374.6 kJ/mol Energy+ZPE= 382.3 kJ/mol ZPE= 0.0488269 CONNECTIONS: o EQ4 o EQ55
[ TS51 ] Animation
C1 ENERGY= 317.8 kJ/mol Energy+ZPE= 312.8 kJ/mol ZPE= 0.0439971 CONNECTIONS: o EQ4 o DDC4
[ TS52 ] Animation
Cs ENERGY= 99.0 kJ/mol Energy+ZPE= 109.9 kJ/mol ZPE= 0.0500670 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ5
[ TS53 ] Animation
C1 ENERGY= 191.3 kJ/mol Energy+ZPE= 200.5 kJ/mol ZPE= 0.0494056 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ8
[ TS54 ] Animation
C1 ENERGY= 200.8 kJ/mol Energy+ZPE= 209.5 kJ/mol ZPE= 0.0492140 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ8
[ TS55 ] Animation
C1 ENERGY= 395.4 kJ/mol Energy+ZPE= 397.9 kJ/mol ZPE= 0.0468573 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ8
[ TS56 ] Animation
C1 ENERGY= 131.2 kJ/mol Energy+ZPE= 140.7 kJ/mol ZPE= 0.0495213 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ10
[ TS57 ] Animation
C1 ENERGY= 131.6 kJ/mol Energy+ZPE= 141.2 kJ/mol ZPE= 0.0495519 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ10
[ TS58 ] Animation
Cs ENERGY= 136.5 kJ/mol Energy+ZPE= 143.4 kJ/mol ZPE= 0.0485410 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ10
[ TS59 ] Animation
C1 ENERGY= 426.3 kJ/mol Energy+ZPE= 423.2 kJ/mol ZPE= 0.0447341 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ11
[ TS60 ] Animation
C1 ENERGY= 231.7 kJ/mol Energy+ZPE= 236.5 kJ/mol ZPE= 0.0477274 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ19
[ TS61 ] Animation
C1 ENERGY= 336.2 kJ/mol Energy+ZPE= 337.7 kJ/mol ZPE= 0.0464804 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ21
[ TS62 ] Animation
C1 ENERGY= 196.0 kJ/mol Energy+ZPE= 197.5 kJ/mol ZPE= 0.0464567 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ23
[ TS63 ] Animation
C1 ENERGY= 331.1 kJ/mol Energy+ZPE= 320.8 kJ/mol ZPE= 0.0419940 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ60
[ TS64 ] Animation
C1 ENERGY= 528.1 kJ/mol Energy+ZPE= 531.9 kJ/mol ZPE= 0.0473310 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ86
[ TS65 ] Animation
C1 ENERGY= 539.3 kJ/mol Energy+ZPE= 543.0 kJ/mol ZPE= 0.0473188 CONNECTIONS: o EQ5 o EQ87
[ TS66 ] Animation
C1 ENERGY= 324.9 kJ/mol Energy+ZPE= 319.1 kJ/mol ZPE= 0.0436841 CONNECTIONS: o EQ5 o DDC5
[ TS67 ] Animation
C1 ENERGY= 377.2 kJ/mol Energy+ZPE= 369.5 kJ/mol ZPE= 0.0429545 CONNECTIONS: o EQ5 o DDC6
[ TS68 ] Animation
C1 ENERGY= 432.3 kJ/mol Energy+ZPE= 428.5 kJ/mol ZPE= 0.0444670 CONNECTIONS: o EQ5 o DDC7
[ TS69 ] Animation
C1 ENERGY= 466.6 kJ/mol Energy+ZPE= 444.9 kJ/mol ZPE= 0.0376331 CONNECTIONS: o EQ5 o DDC8
[ TS70 ] Animation
Cs ENERGY= 112.6 kJ/mol Energy+ZPE= 125.6 kJ/mol ZPE= 0.0508705 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ6
[ TS71 ] Animation
Cs ENERGY= 132.0 kJ/mol Energy+ZPE= 146.4 kJ/mol ZPE= 0.0514037 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ6
[ TS72 ] Animation
Cs ENERGY= 137.5 kJ/mol Energy+ZPE= 151.6 kJ/mol ZPE= 0.0512573 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ6
[ TS73 ] Animation
C2 ENERGY= 283.5 kJ/mol Energy+ZPE= 284.4 kJ/mol ZPE= 0.0462586 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ6
[ TS74 ] Animation
C1 ENERGY= 413.2 kJ/mol Energy+ZPE= 413.3 kJ/mol ZPE= 0.0459293 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ8
[ TS75 ] Animation
C1 ENERGY= 239.7 kJ/mol Energy+ZPE= 248.6 kJ/mol ZPE= 0.0492764 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ11
[ TS76 ] Animation
C1 ENERGY= 275.1 kJ/mol Energy+ZPE= 274.4 kJ/mol ZPE= 0.0456358 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ18
[ TS77 ] Animation
C1 ENERGY= 316.9 kJ/mol Energy+ZPE= 317.9 kJ/mol ZPE= 0.0462704 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ22
[ TS78 ] Animation
C1 ENERGY= 479.5 kJ/mol Energy+ZPE= 476.5 kJ/mol ZPE= 0.0447572 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ25
[ TS79 ] Animation
C1 ENERGY= 443.4 kJ/mol Energy+ZPE= 449.6 kJ/mol ZPE= 0.0482670 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ55
[ TS80 ] Animation
C1 ENERGY= 454.6 kJ/mol Energy+ZPE= 459.7 kJ/mol ZPE= 0.0478572 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ59
[ TS81 ] Animation
C1 ENERGY= 459.0 kJ/mol Energy+ZPE= 463.4 kJ/mol ZPE= 0.0475776 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ59
[ TS82 ] Animation
C1 ENERGY= 628.7 kJ/mol Energy+ZPE= 624.6 kJ/mol ZPE= 0.0443572 CONNECTIONS: o EQ6 o EQ64
[ TS83 ] Animation
Cs ENERGY= 102.8 kJ/mol Energy+ZPE= 113.3 kJ/mol ZPE= 0.0498864 CONNECTIONS: o EQ7 o EQ7
[ TS84 ] Animation
Cs ENERGY= 141.5 kJ/mol Energy+ZPE= 143.7 kJ/mol ZPE= 0.0467212 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC9
[ TS85 ] Animation
C1 ENERGY= 514.3 kJ/mol Energy+ZPE= 490.5 kJ/mol ZPE= 0.0368535 CONNECTIONS: o EQ7 o DDC10
[ TS86 ] Animation
Cs ENERGY= 133.0 kJ/mol Energy+ZPE= 140.4 kJ/mol ZPE= 0.0487160 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ9
[ TS87 ] Animation
C1 ENERGY= 139.7 kJ/mol Energy+ZPE= 149.1 kJ/mol ZPE= 0.0494836 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ9
[ TS88 ] Animation
C1 ENERGY= 377.5 kJ/mol Energy+ZPE= 370.4 kJ/mol ZPE= 0.0431805 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ13
[ TS89 ] Animation
C1 ENERGY= 363.6 kJ/mol Energy+ZPE= 357.1 kJ/mol ZPE= 0.0434281 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ34
[ TS90 ] Animation
C1 ENERGY= 345.5 kJ/mol Energy+ZPE= 342.8 kJ/mol ZPE= 0.0448709 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ45
[ TS91 ] Animation
C1 ENERGY= 498.8 kJ/mol Energy+ZPE= 503.0 kJ/mol ZPE= 0.0475182 CONNECTIONS: o EQ8 o EQ87
[ TS92 ] Animation
C1 ENERGY= 323.4 kJ/mol Energy+ZPE= 315.8 kJ/mol ZPE= 0.0430248 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC11
[ TS93 ] Animation
C1 ENERGY= 469.8 kJ/mol Energy+ZPE= 448.5 kJ/mol ZPE= 0.0378052 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC12
[ TS94 ] Animation
C1 ENERGY= 596.0 kJ/mol Energy+ZPE= 575.0 kJ/mol ZPE= 0.0379058 CONNECTIONS: o EQ8 o DDC13
[ TS95 ] Animation
C1 ENERGY= 206.5 kJ/mol Energy+ZPE= 214.1 kJ/mol ZPE= 0.0488147 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ10
[ TS96 ] Animation
C1 ENERGY= 213.9 kJ/mol Energy+ZPE= 221.4 kJ/mol ZPE= 0.0487676 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ10
[ TS97 ] Animation
C1 ENERGY= 439.2 kJ/mol Energy+ZPE= 435.7 kJ/mol ZPE= 0.0445650 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ52
[ TS98 ] Animation
C1 ENERGY= 487.9 kJ/mol Energy+ZPE= 493.1 kJ/mol ZPE= 0.0478793 CONNECTIONS: o EQ9 o EQ86
[ TS99 ] Animation
Cs ENERGY= 128.4 kJ/mol Energy+ZPE= 137.5 kJ/mol ZPE= 0.0493497 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ10
[ TS100 ] Animation
C1 ENERGY= 460.5 kJ/mol Energy+ZPE= 455.5 kJ/mol ZPE= 0.0439827 CONNECTIONS: o EQ10 o EQ53
[ TS101 ] Animation
C1 ENERGY= 308.7 kJ/mol Energy+ZPE= 313.6 kJ/mol ZPE= 0.0477630 CONNECTIONS: o EQ10 o DDC14
[ TS102 ] Animation
Cs ENERGY= 135.7 kJ/mol Energy+ZPE= 149.6 kJ/mol ZPE= 0.0511835 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ11
[ TS103 ] Animation
Cs ENERGY= 148.6 kJ/mol Energy+ZPE= 159.6 kJ/mol ZPE= 0.0500920 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ11
[ TS104 ] Animation
Cs ENERGY= 170.6 kJ/mol Energy+ZPE= 182.7 kJ/mol ZPE= 0.0505251 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ11
[ TS105 ] Animation
C1 ENERGY= 294.3 kJ/mol Energy+ZPE= 294.5 kJ/mol ZPE= 0.0459688 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ27
[ TS106 ] Animation
C1 ENERGY= 468.0 kJ/mol Energy+ZPE= 471.4 kJ/mol ZPE= 0.0472044 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ58
[ TS107 ] Animation
C1 ENERGY= 457.0 kJ/mol Energy+ZPE= 461.1 kJ/mol ZPE= 0.0474489 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ59
[ TS108 ] Animation
C1 ENERGY= 478.9 kJ/mol Energy+ZPE= 482.4 kJ/mol ZPE= 0.0472524 CONNECTIONS: o EQ11 o EQ62
[ TS109 ] Animation
Cs ENERGY= 302.6 kJ/mol Energy+ZPE= 297.1 kJ/mol ZPE= 0.0437972 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC15
[ TS110 ] Animation
C1 ENERGY= 604.0 kJ/mol Energy+ZPE= 603.8 kJ/mol ZPE= 0.0458256 CONNECTIONS: o EQ11 o DDC16
[ TS111 ] Animation
Cs ENERGY= 140.9 kJ/mol Energy+ZPE= 150.7 kJ/mol ZPE= 0.0496488 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ12
[ TS112 ] Animation
C1 ENERGY= 393.8 kJ/mol Energy+ZPE= 393.3 kJ/mol ZPE= 0.0457233 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ12
[ TS113 ] Animation
C1 ENERGY= 332.5 kJ/mol Energy+ZPE= 333.2 kJ/mol ZPE= 0.0461590 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ14
[ TS114 ] Animation
C1 ENERGY= 391.0 kJ/mol Energy+ZPE= 388.1 kJ/mol ZPE= 0.0448068 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ14
[ TS115 ] Animation
C1 ENERGY= 195.4 kJ/mol Energy+ZPE= 205.4 kJ/mol ZPE= 0.0496942 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ15
[ TS116 ] Animation
C1 ENERGY= 206.5 kJ/mol Energy+ZPE= 215.0 kJ/mol ZPE= 0.0491525 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ15
[ TS117 ] Animation
C1 ENERGY= 417.2 kJ/mol Energy+ZPE= 411.8 kJ/mol ZPE= 0.0438623 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ16
[ TS118 ] Animation
C1 ENERGY= 210.2 kJ/mol Energy+ZPE= 219.3 kJ/mol ZPE= 0.0493584 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ17
[ TS119 ] Animation
C1 ENERGY= 213.1 kJ/mol Energy+ZPE= 222.1 kJ/mol ZPE= 0.0493189 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ17
[ TS120 ] Animation
C1 ENERGY= 340.1 kJ/mol Energy+ZPE= 336.0 kJ/mol ZPE= 0.0443370 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ23
[ TS121 ] Animation
C1 ENERGY= 371.1 kJ/mol Energy+ZPE= 367.6 kJ/mol ZPE= 0.0445725 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ32
[ TS122 ] Animation
C1 ENERGY= 392.2 kJ/mol Energy+ZPE= 391.5 kJ/mol ZPE= 0.0456173 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ40
[ TS123 ] Animation
C1 ENERGY= 507.4 kJ/mol Energy+ZPE= 506.0 kJ/mol ZPE= 0.0453698 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ77
[ TS124 ] Animation
C1 ENERGY= 507.3 kJ/mol Energy+ZPE= 507.1 kJ/mol ZPE= 0.0458086 CONNECTIONS: o EQ12 o EQ84
[ TS125 ] Animation
C1 ENERGY= 305.0 kJ/mol Energy+ZPE= 301.4 kJ/mol ZPE= 0.0445223 CONNECTIONS: o EQ12 o DDC17
[ TS126 ] Animation
C1 ENERGY= 306.8 kJ/mol Energy+ZPE= 303.2 kJ/mol ZPE= 0.0445440 CONNECTIONS: o EQ12 o DDC18
[ TS127 ] Animation
Cs ENERGY= 173.0 kJ/mol Energy+ZPE= 181.4 kJ/mol ZPE= 0.0490880 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ13
[ TS128 ] Animation
Cs ENERGY= 184.4 kJ/mol Energy+ZPE= 194.0 kJ/mol ZPE= 0.0495706 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ13
[ TS129 ] Animation
Cs ENERGY= 246.1 kJ/mol Energy+ZPE= 247.1 kJ/mol ZPE= 0.0462984 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ34
[ TS130 ] Animation
C1 ENERGY= 432.5 kJ/mol Energy+ZPE= 430.4 kJ/mol ZPE= 0.0451147 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ45
[ TS131 ] Animation
C1 ENERGY= 450.6 kJ/mol Energy+ZPE= 446.0 kJ/mol ZPE= 0.0441614 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ46
[ TS132 ] Animation
C1 ENERGY= 352.6 kJ/mol Energy+ZPE= 357.1 kJ/mol ZPE= 0.0476119 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ55
[ TS133 ] Animation
C1 ENERGY= 372.0 kJ/mol Energy+ZPE= 377.2 kJ/mol ZPE= 0.0478748 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ59
[ TS134 ] Animation
C1 ENERGY= 606.1 kJ/mol Energy+ZPE= 610.9 kJ/mol ZPE= 0.0477283 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ86
[ TS135 ] Animation
C1 ENERGY= 604.1 kJ/mol Energy+ZPE= 607.1 kJ/mol ZPE= 0.0470345 CONNECTIONS: o EQ13 o EQ87
[ TS136 ] Animation
C1 ENERGY= 344.4 kJ/mol Energy+ZPE= 340.8 kJ/mol ZPE= 0.0445368 CONNECTIONS: o EQ13 o DDC19
[ TS137 ] Animation
C1 ENERGY= 368.1 kJ/mol Energy+ZPE= 353.1 kJ/mol ZPE= 0.0401694 CONNECTIONS: o EQ13 o DDC20
[ TS138 ] Animation
C1 ENERGY= 520.9 kJ/mol Energy+ZPE= 499.5 kJ/mol ZPE= 0.0377580 CONNECTIONS: o EQ13 o DDC21
[ TS139 ] Animation
C1 ENERGY= 543.2 kJ/mol Energy+ZPE= 537.3 kJ/mol ZPE= 0.0436646 CONNECTIONS: o EQ13 o DDC22
[ TS140 ] Animation
Cs ENERGY= 491.7 kJ/mol Energy+ZPE= 489.1 kJ/mol ZPE= 0.0448943 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ14
[ TS141 ] Animation
C1 ENERGY= 473.4 kJ/mol Energy+ZPE= 471.9 kJ/mol ZPE= 0.0453334 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ15
[ TS142 ] Animation
C1 ENERGY= 169.4 kJ/mol Energy+ZPE= 177.7 kJ/mol ZPE= 0.0490701 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ16
[ TS143 ] Animation
C1 ENERGY= 178.7 kJ/mol Energy+ZPE= 186.8 kJ/mol ZPE= 0.0489868 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ16
[ TS144 ] Animation
C1 ENERGY= 187.9 kJ/mol Energy+ZPE= 194.5 kJ/mol ZPE= 0.0484078 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ16
[ TS145 ] Animation
C1 ENERGY= 373.6 kJ/mol Energy+ZPE= 369.2 kJ/mol ZPE= 0.0442369 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ19
[ TS146 ] Animation
C1 ENERGY= 193.0 kJ/mol Energy+ZPE= 201.6 kJ/mol ZPE= 0.0491848 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ20
[ TS147 ] Animation
C1 ENERGY= 216.3 kJ/mol Energy+ZPE= 223.3 kJ/mol ZPE= 0.0485719 CONNECTIONS: o EQ14 o EQ20
[ TS148 ] Animation
C1 ENERGY= 223.2 kJ/mol Energy+ZPE= 217.6 kJ/mol ZPE= 0.0437591 CONNECTIONS: o EQ14 o DDC23
[ TS149 ] Animation
C1 ENERGY= 297.7 kJ/mol Energy+ZPE= 291.0 kJ/mol ZPE= 0.0433450 CONNECTIONS: o EQ14 o DDC24
[ TS150 ] Animation
C1 ENERGY= 307.1 kJ/mol Energy+ZPE= 302.4 kJ/mol ZPE= 0.0441061 CONNECTIONS: o EQ14 o DDC25
[ TS151 ] Animation
C1 ENERGY= 163.5 kJ/mol Energy+ZPE= 172.0 kJ/mol ZPE= 0.0491308 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ17
[ TS152 ] Animation
C1 ENERGY= 167.4 kJ/mol Energy+ZPE= 175.7 kJ/mol ZPE= 0.0490724 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ17
[ TS153 ] Animation
C1 ENERGY= 185.4 kJ/mol Energy+ZPE= 193.7 kJ/mol ZPE= 0.0490682 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ17
[ TS154 ] Animation
C1 ENERGY= 458.4 kJ/mol Energy+ZPE= 456.0 kJ/mol ZPE= 0.0449860 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ18
[ TS155 ] Animation
C1 ENERGY= 342.4 kJ/mol Energy+ZPE= 342.3 kJ/mol ZPE= 0.0458659 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ20
[ TS156 ] Animation
C1 ENERGY= 344.6 kJ/mol Energy+ZPE= 344.0 kJ/mol ZPE= 0.0456813 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ20
[ TS157 ] Animation
C1 ENERGY= 433.9 kJ/mol Energy+ZPE= 429.3 kJ/mol ZPE= 0.0441409 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ36
[ TS158 ] Animation
C1 ENERGY= 359.4 kJ/mol Energy+ZPE= 358.8 kJ/mol ZPE= 0.0456755 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ41
[ TS159 ] Animation
C1 ENERGY= 470.5 kJ/mol Energy+ZPE= 462.9 kJ/mol ZPE= 0.0429992 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ41
[ TS160 ] Animation
C1 ENERGY= 351.2 kJ/mol Energy+ZPE= 348.0 kJ/mol ZPE= 0.0446632 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ45
[ TS161 ] Animation
C1 ENERGY= 396.9 kJ/mol Energy+ZPE= 395.1 kJ/mol ZPE= 0.0452213 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ47
[ TS162 ] Animation
C1 ENERGY= 595.8 kJ/mol Energy+ZPE= 589.3 kJ/mol ZPE= 0.0434104 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ57
[ TS163 ] Animation
C1 ENERGY= 466.8 kJ/mol Energy+ZPE= 468.9 kJ/mol ZPE= 0.0466943 CONNECTIONS: o EQ15 o EQ81
[ TS164 ] Animation
C1 ENERGY= 353.4 kJ/mol Energy+ZPE= 348.0 kJ/mol ZPE= 0.0438417 CONNECTIONS: o EQ15 o DDC26
[ TS165 ] Animation
C1 ENERGY= 363.8 kJ/mol Energy+ZPE= 357.6 kJ/mol ZPE= 0.0435531 CONNECTIONS: o EQ15 o DDC27
[ TS166 ] Animation
C1 ENERGY= 199.2 kJ/mol Energy+ZPE= 207.5 kJ/mol ZPE= 0.0490756 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ26
[ TS167 ] Animation
C1 ENERGY= 249.8 kJ/mol Energy+ZPE= 254.2 kJ/mol ZPE= 0.0475955 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ26
[ TS168 ] Animation
C1 ENERGY= 505.8 kJ/mol Energy+ZPE= 507.6 kJ/mol ZPE= 0.0465936 CONNECTIONS: o EQ16 o EQ81
[ TS169 ] Animation
C1 ENERGY= 250.4 kJ/mol Energy+ZPE= 242.7 kJ/mol ZPE= 0.0429859 CONNECTIONS: o EQ16 o DDC28
[ TS170 ] Animation
C1 ENERGY= 317.4 kJ/mol Energy+ZPE= 309.5 kJ/mol ZPE= 0.0428881 CONNECTIONS: o EQ16 o DDC29
[ TS171 ] Animation
C1 ENERGY= 333.8 kJ/mol Energy+ZPE= 327.8 kJ/mol ZPE= 0.0436237 CONNECTIONS: o EQ16 o DDC30
[ TS172 ] Animation
C1 ENERGY= 633.6 kJ/mol Energy+ZPE= 627.4 kJ/mol ZPE= 0.0435509 CONNECTIONS: o EQ17 o EQ53
[ TS173 ] Animation
C1 ENERGY= 484.8 kJ/mol Energy+ZPE= 477.8 kJ/mol ZPE= 0.0432199 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ20
[ TS174 ] Animation
C1 ENERGY= 561.2 kJ/mol Energy+ZPE= 551.8 kJ/mol ZPE= 0.0423115 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ24
[ TS175 ] Animation
C1 ENERGY= 269.4 kJ/mol Energy+ZPE= 276.4 kJ/mol ZPE= 0.0485604 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ27
[ TS176 ] Animation
C1 ENERGY= 200.3 kJ/mol Energy+ZPE= 209.9 kJ/mol ZPE= 0.0495524 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ33
[ TS177 ] Animation
C1 ENERGY= 260.0 kJ/mol Energy+ZPE= 265.8 kJ/mol ZPE= 0.0481037 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ35
[ TS178 ] Animation
C1 ENERGY= 462.2 kJ/mol Energy+ZPE= 466.0 kJ/mol ZPE= 0.0473590 CONNECTIONS: o EQ18 o EQ56
[ TS179 ] Animation
C1 ENERGY= 575.4 kJ/mol Energy+ZPE= 569.1 kJ/mol ZPE= 0.0434825 CONNECTIONS: o EQ18 o DDC31
[ TS180 ] Animation
C1 ENERGY= 579.3 kJ/mol Energy+ZPE= 572.8 kJ/mol ZPE= 0.0434207 CONNECTIONS: o EQ18 o DDC32
[ TS181 ] Animation
C1 ENERGY= 367.5 kJ/mol Energy+ZPE= 372.2 kJ/mol ZPE= 0.0476891 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ28
[ TS182 ] Animation
C1 ENERGY= 373.4 kJ/mol Energy+ZPE= 378.2 kJ/mol ZPE= 0.0477410 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ28
[ TS183 ] Animation
C1 ENERGY= 285.2 kJ/mol Energy+ZPE= 292.4 kJ/mol ZPE= 0.0486255 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ32
[ TS184 ] Animation
C1 ENERGY= 389.3 kJ/mol Energy+ZPE= 389.5 kJ/mol ZPE= 0.0459955 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ38
[ TS185 ] Animation
C1 ENERGY= 541.8 kJ/mol Energy+ZPE= 540.9 kJ/mol ZPE= 0.0455712 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ42
[ TS186 ] Animation
C1 ENERGY= 440.8 kJ/mol Energy+ZPE= 443.1 kJ/mol ZPE= 0.0467866 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ50
[ TS187 ] Animation
C1 ENERGY= 426.8 kJ/mol Energy+ZPE= 431.3 kJ/mol ZPE= 0.0476000 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ53
[ TS188 ] Animation
C1 ENERGY= 440.9 kJ/mol Energy+ZPE= 445.4 kJ/mol ZPE= 0.0476030 CONNECTIONS: o EQ19 o EQ56
[ TS189 ] Animation
C1 ENERGY= 436.8 kJ/mol Energy+ZPE= 430.3 kJ/mol ZPE= 0.0434182 CONNECTIONS: o EQ19 o DDC33
[ TS190 ] Animation
C1 ENERGY= 183.2 kJ/mol Energy+ZPE= 189.0 kJ/mol ZPE= 0.0481292 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ26
[ TS191 ] Animation
C1 ENERGY= 188.6 kJ/mol Energy+ZPE= 194.3 kJ/mol ZPE= 0.0480553 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ26
[ TS192 ] Animation
C1 ENERGY= 209.5 kJ/mol Energy+ZPE= 214.8 kJ/mol ZPE= 0.0479057 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ26
[ TS193 ] Animation
C1 ENERGY= 431.5 kJ/mol Energy+ZPE= 425.9 kJ/mol ZPE= 0.0437655 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ28
[ TS194 ] Animation
C1 ENERGY= 364.7 kJ/mol Energy+ZPE= 360.1 kJ/mol ZPE= 0.0441558 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ46
[ TS195 ] Animation
C1 ENERGY= 424.9 kJ/mol Energy+ZPE= 419.9 kJ/mol ZPE= 0.0439856 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ49
[ TS196 ] Animation
C1 ENERGY= 461.7 kJ/mol Energy+ZPE= 465.5 kJ/mol ZPE= 0.0473644 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ77
[ TS197 ] Animation
C1 ENERGY= 486.9 kJ/mol Energy+ZPE= 488.8 kJ/mol ZPE= 0.0466118 CONNECTIONS: o EQ20 o EQ84
[ TS198 ] Animation
C1 ENERGY= 262.7 kJ/mol Energy+ZPE= 260.5 kJ/mol ZPE= 0.0450783 CONNECTIONS: o EQ20 o DDC34
[ TS199 ] Animation
C1 ENERGY= 368.6 kJ/mol Energy+ZPE= 351.9 kJ/mol ZPE= 0.0395390 CONNECTIONS: o EQ20 o DDC35
[ TS200 ] Animation
C1 ENERGY= 376.2 kJ/mol Energy+ZPE= 367.5 kJ/mol ZPE= 0.0425840 CONNECTIONS: o EQ20 o DDC36
[ TS201 ] Animation
Cs ENERGY= 188.1 kJ/mol Energy+ZPE= 197.1 kJ/mol ZPE= 0.0493160 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ21
[ TS202 ] Animation
Cs ENERGY= 222.7 kJ/mol Energy+ZPE= 227.7 kJ/mol ZPE= 0.0477896 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ21
[ TS203 ] Animation
C1 ENERGY= 221.7 kJ/mol Energy+ZPE= 229.6 kJ/mol ZPE= 0.0488989 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ29
[ TS204 ] Animation
C1 ENERGY= 223.0 kJ/mol Energy+ZPE= 230.9 kJ/mol ZPE= 0.0489040 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ30
[ TS205 ] Animation
Cs ENERGY= 320.9 kJ/mol Energy+ZPE= 320.0 kJ/mol ZPE= 0.0455529 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ31
[ TS206 ] Animation
Cs ENERGY= 412.3 kJ/mol Energy+ZPE= 405.1 kJ/mol ZPE= 0.0431773 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ37
[ TS207 ] Animation
C1 ENERGY= 298.8 kJ/mol Energy+ZPE= 298.7 kJ/mol ZPE= 0.0458615 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ54
[ TS208 ] Animation
C1 ENERGY= 343.6 kJ/mol Energy+ZPE= 345.9 kJ/mol ZPE= 0.0467867 CONNECTIONS: o EQ21 o EQ61
[ TS209 ] Animation
Cs ENERGY= 404.5 kJ/mol Energy+ZPE= 399.1 kJ/mol ZPE= 0.0438447 CONNECTIONS: o EQ21 o DDC37
[ TS210 ] Animation
C1 ENERGY= 513.8 kJ/mol Energy+ZPE= 500.2 kJ/mol ZPE= 0.0407200 CONNECTIONS: o EQ21 o DDC38
[ TS211 ] Animation
Cs ENERGY= 188.7 kJ/mol Energy+ZPE= 194.9 kJ/mol ZPE= 0.0482688 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ22
[ TS212 ] Animation
Cs ENERGY= 190.9 kJ/mol Energy+ZPE= 198.1 kJ/mol ZPE= 0.0486549 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ22
[ TS213 ] Animation
Cs ENERGY= 202.9 kJ/mol Energy+ZPE= 211.5 kJ/mol ZPE= 0.0491935 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ22
[ TS214 ] Animation
Cs ENERGY= 206.6 kJ/mol Energy+ZPE= 213.7 kJ/mol ZPE= 0.0486235 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ22
[ TS215 ] Animation
C1 ENERGY= 212.8 kJ/mol Energy+ZPE= 218.6 kJ/mol ZPE= 0.0481246 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ22
[ TS216 ] Animation
C1 ENERGY= 553.9 kJ/mol Energy+ZPE= 544.4 kJ/mol ZPE= 0.0422724 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ57
[ TS217 ] Animation
C1 ENERGY= 564.8 kJ/mol Energy+ZPE= 554.1 kJ/mol ZPE= 0.0418380 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ57
[ TS218 ] Animation
C1 ENERGY= 454.9 kJ/mol Energy+ZPE= 452.8 kJ/mol ZPE= 0.0450915 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ70
[ TS219 ] Animation
C1 ENERGY= 455.6 kJ/mol Energy+ZPE= 454.9 kJ/mol ZPE= 0.0456181 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ70
[ TS220 ] Animation
C1 ENERGY= 456.1 kJ/mol Energy+ZPE= 452.3 kJ/mol ZPE= 0.0444503 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ70
[ TS221 ] Animation
C1 ENERGY= 448.5 kJ/mol Energy+ZPE= 446.4 kJ/mol ZPE= 0.0451121 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ72
[ TS222 ] Animation
C1 ENERGY= 663.9 kJ/mol Energy+ZPE= 651.0 kJ/mol ZPE= 0.0409985 CONNECTIONS: o EQ22 o EQ77
[ TS223 ] Animation
C1 ENERGY= 236.8 kJ/mol Energy+ZPE= 231.8 kJ/mol ZPE= 0.0439785 CONNECTIONS: o EQ22 o DDC39
[ TS224 ] Animation
C1 ENERGY= 211.2 kJ/mol Energy+ZPE= 221.5 kJ/mol ZPE= 0.0498250 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ32
[ TS225 ] Animation
C1 ENERGY= 399.3 kJ/mol Energy+ZPE= 402.7 kJ/mol ZPE= 0.0471785 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ36
[ TS226 ] Animation
C1 ENERGY= 544.9 kJ/mol Energy+ZPE= 541.7 kJ/mol ZPE= 0.0446869 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ44
[ TS227 ] Animation
C1 ENERGY= 554.7 kJ/mol Energy+ZPE= 554.1 kJ/mol ZPE= 0.0456568 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ44
[ TS228 ] Animation
C1 ENERGY= 431.3 kJ/mol Energy+ZPE= 435.8 kJ/mol ZPE= 0.0476255 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ52
[ TS229 ] Animation
C1 ENERGY= 484.2 kJ/mol Energy+ZPE= 482.1 kJ/mol ZPE= 0.0450959 CONNECTIONS: o EQ23 o EQ63
[ TS230 ] Animation
C1 ENERGY= 192.5 kJ/mol Energy+ZPE= 200.5 kJ/mol ZPE= 0.0489310 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ25
[ TS231 ] Animation
Cs ENERGY= 215.3 kJ/mol Energy+ZPE= 219.4 kJ/mol ZPE= 0.0474666 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ25
[ TS232 ] Animation
Cs ENERGY= 331.8 kJ/mol Energy+ZPE= 330.9 kJ/mol ZPE= 0.0455750 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ29
[ TS233 ] Animation
C1 ENERGY= 225.4 kJ/mol Energy+ZPE= 230.4 kJ/mol ZPE= 0.0478220 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ31
[ TS234 ] Animation
C1 ENERGY= 707.3 kJ/mol Energy+ZPE= 703.7 kJ/mol ZPE= 0.0445160 CONNECTIONS: o EQ24 o EQ62
[ TS235 ] Animation
Cs ENERGY= 236.3 kJ/mol Energy+ZPE= 234.9 kJ/mol ZPE= 0.0453505 CONNECTIONS: o EQ24 o DDC40
[ TS236 ] Animation
C1 ENERGY= 514.8 kJ/mol Energy+ZPE= 504.8 kJ/mol ZPE= 0.0420884 CONNECTIONS: o EQ24 o DDC41
[ TS237 ] Animation
C1 ENERGY= 520.9 kJ/mol Energy+ZPE= 493.3 kJ/mol ZPE= 0.0353962 CONNECTIONS: o EQ24 o DDC42
[ TS238 ] Animation
Cs ENERGY= 334.4 kJ/mol Energy+ZPE= 334.1 kJ/mol ZPE= 0.0457865 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ30
[ TS239 ] Animation
C1 ENERGY= 316.3 kJ/mol Energy+ZPE= 315.2 kJ/mol ZPE= 0.0454776 CONNECTIONS: o EQ25 o EQ47
[ TS240 ] Animation
C1 ENERGY= 218.7 kJ/mol Energy+ZPE= 225.2 kJ/mol ZPE= 0.0483682 CONNECTIONS: o EQ25 o DDC43
[ TS241 ] Animation
Cs ENERGY= 242.4 kJ/mol Energy+ZPE= 240.7 kJ/mol ZPE= 0.0452435 CONNECTIONS: o EQ25 o DDC44
[ TS242 ] Animation
C1 ENERGY= 425.4 kJ/mol Energy+ZPE= 419.7 kJ/mol ZPE= 0.0437317 CONNECTIONS: o EQ26 o EQ76
[ TS243 ] Animation
C1 ENERGY= 361.7 kJ/mol Energy+ZPE= 357.8 kJ/mol ZPE= 0.0444046 CONNECTIONS: o EQ26 o DDC45
[ TS244 ] Animation
C1 ENERGY= 378.8 kJ/mol Energy+ZPE= 368.4 kJ/mol ZPE= 0.0419259 CONNECTIONS: o EQ26 o DDC46
[ TS245 ] Animation
C1 ENERGY= 379.1 kJ/mol Energy+ZPE= 361.3 kJ/mol ZPE= 0.0391292 CONNECTIONS: o EQ26 o DDC47
[ TS246 ] Animation
Cs ENERGY= 210.8 kJ/mol Energy+ZPE= 221.1 kJ/mol ZPE= 0.0498346 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ27
[ TS247 ] Animation
C1 ENERGY= 262.2 kJ/mol Energy+ZPE= 269.9 kJ/mol ZPE= 0.0488338 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ33
[ TS248 ] Animation
C1 ENERGY= 447.3 kJ/mol Energy+ZPE= 451.7 kJ/mol ZPE= 0.0475834 CONNECTIONS: o EQ27 o EQ50
[ TS249 ] Animation
Cs ENERGY= 183.4 kJ/mol Energy+ZPE= 193.8 kJ/mol ZPE= 0.0498434 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ28
[ TS250 ] Animation
C1 ENERGY= 296.0 kJ/mol Energy+ZPE= 300.3 kJ/mol ZPE= 0.0475501 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ36
[ TS251 ] Animation
C1 ENERGY= 412.9 kJ/mol Energy+ZPE= 408.3 kJ/mol ZPE= 0.0441643 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ41
[ TS252 ] Animation
C1 ENERGY= 421.9 kJ/mol Energy+ZPE= 419.7 kJ/mol ZPE= 0.0450705 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ46
[ TS253 ] Animation
C1 ENERGY= 422.0 kJ/mol Energy+ZPE= 416.7 kJ/mol ZPE= 0.0438898 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ48
[ TS254 ] Animation
C1 ENERGY= 379.9 kJ/mol Energy+ZPE= 387.0 kJ/mol ZPE= 0.0486033 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ50
[ TS255 ] Animation
C1 ENERGY= 384.9 kJ/mol Energy+ZPE= 390.5 kJ/mol ZPE= 0.0480228 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ52
[ TS256 ] Animation
C1 ENERGY= 383.7 kJ/mol Energy+ZPE= 389.3 kJ/mol ZPE= 0.0480389 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ57
[ TS257 ] Animation
C1 ENERGY= 417.9 kJ/mol Energy+ZPE= 420.7 kJ/mol ZPE= 0.0469824 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ63
[ TS258 ] Animation
C1 ENERGY= 584.2 kJ/mol Energy+ZPE= 585.0 kJ/mol ZPE= 0.0462225 CONNECTIONS: o EQ28 o EQ77
[ TS259 ] Animation
C1 ENERGY= 333.8 kJ/mol Energy+ZPE= 329.1 kJ/mol ZPE= 0.0441173 CONNECTIONS: o EQ28 o DDC48
[ TS260 ] Animation
C1 ENERGY= 197.4 kJ/mol Energy+ZPE= 206.8 kJ/mol ZPE= 0.0494982 CONNECTIONS: o EQ29 o EQ30
[ TS261 ] Animation
Cs ENERGY= 226.5 kJ/mol Energy+ZPE= 232.4 kJ/mol ZPE= 0.0481357 CONNECTIONS: o EQ29 o EQ30
[ TS262 ] Animation
Cs ENERGY= 465.9 kJ/mol Energy+ZPE= 456.1 kJ/mol ZPE= 0.0421831 CONNECTIONS: o EQ29 o EQ43
[ TS263 ] Animation
C1 ENERGY= 431.2 kJ/mol Energy+ZPE= 427.8 kJ/mol ZPE= 0.0446007 CONNECTIONS: o EQ29 o EQ80
[ TS264 ] Animation
C1 ENERGY= 445.5 kJ/mol Energy+ZPE= 442.5 kJ/mol ZPE= 0.0447628 CONNECTIONS: o EQ29 o EQ85
[ TS265 ] Animation
C1 ENERGY= 610.6 kJ/mol Energy+ZPE= 609.7 kJ/mol ZPE= 0.0455581 CONNECTIONS: o EQ29 o EQ91
[ TS266 ] Animation
C1 ENERGY= 523.5 kJ/mol Energy+ZPE= 516.0 kJ/mol ZPE= 0.0430333 CONNECTIONS: o EQ29 o DDC49
[ TS267 ] Animation
C1 ENERGY= 528.4 kJ/mol Energy+ZPE= 519.4 kJ/mol ZPE= 0.0424670 CONNECTIONS: o EQ29 o DDC50
[ TS268 ] Animation
C1 ENERGY= 539.4 kJ/mol Energy+ZPE= 512.7 kJ/mol ZPE= 0.0357358 CONNECTIONS: o EQ29 o DDC51
[ TS269 ] Animation
Cs ENERGY= 340.2 kJ/mol Energy+ZPE= 336.8 kJ/mol ZPE= 0.0446098 CONNECTIONS: o EQ30 o EQ43
[ TS270 ] Animation
C1 ENERGY= 411.5 kJ/mol Energy+ZPE= 412.0 kJ/mol ZPE= 0.0460961 CONNECTIONS: o EQ30 o EQ47
[ TS271 ] Animation
C1 ENERGY= 621.9 kJ/mol Energy+ZPE= 619.8 kJ/mol ZPE= 0.0451009 CONNECTIONS: o EQ30 o EQ92
[ TS272 ] Animation
C1 ENERGY= 324.2 kJ/mol Energy+ZPE= 322.6 kJ/mol ZPE= 0.0453096 CONNECTIONS: o EQ30 o DDC52
[ TS273 ] Animation
C1 ENERGY= 429.9 kJ/mol Energy+ZPE= 428.4 kJ/mol ZPE= 0.0453350 CONNECTIONS: o EQ30 o DDC53
[ TS274 ] Animation
Cs ENERGY= 464.3 kJ/mol Energy+ZPE= 455.1 kJ/mol ZPE= 0.0423953 CONNECTIONS: o EQ30 o DDC54
[ TS275 ] Animation
Cs ENERGY= 190.4 kJ/mol Energy+ZPE= 193.4 kJ/mol ZPE= 0.0470354 CONNECTIONS: o EQ31 o DDC55
[ TS276 ] Animation
C1 ENERGY= 223.8 kJ/mol Energy+ZPE= 229.2 kJ/mol ZPE= 0.0479607 CONNECTIONS: o EQ31 o DDC56
[ TS277 ] Animation
Cs ENERGY= 355.7 kJ/mol Energy+ZPE= 349.8 kJ/mol ZPE= 0.0436667 CONNECTIONS: o EQ31 o DDC57
[ TS278 ] Animation
C1 ENERGY= 404.3 kJ/mol Energy+ZPE= 406.8 kJ/mol ZPE= 0.0468611 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ36
[ TS279 ] Animation
C1 ENERGY= 549.3 kJ/mol Energy+ZPE= 545.2 kJ/mol ZPE= 0.0443422 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ42
[ TS280 ] Animation
C1 ENERGY= 658.6 kJ/mol Energy+ZPE= 655.1 kJ/mol ZPE= 0.0445524 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ44
[ TS281 ] Animation
C1 ENERGY= 428.2 kJ/mol Energy+ZPE= 433.2 kJ/mol ZPE= 0.0477866 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ50
[ TS282 ] Animation
C1 ENERGY= 437.1 kJ/mol Energy+ZPE= 436.3 kJ/mol ZPE= 0.0455891 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ51
[ TS283 ] Animation
C1 ENERGY= 452.7 kJ/mol Energy+ZPE= 453.7 kJ/mol ZPE= 0.0462820 CONNECTIONS: o EQ32 o EQ57
[ TS284 ] Animation
Cs ENERGY= 204.2 kJ/mol Energy+ZPE= 213.7 kJ/mol ZPE= 0.0495208 CONNECTIONS: o EQ33 o EQ33
[ TS285 ] Animation
C1 ENERGY= 453.7 kJ/mol Energy+ZPE= 457.4 kJ/mol ZPE= 0.0473137 CONNECTIONS: o EQ33 o EQ53
[ TS286 ] Animation
C1 ENERGY= 455.0 kJ/mol Energy+ZPE= 456.9 kJ/mol ZPE= 0.0466289 CONNECTIONS: o EQ33 o EQ57
[ TS287 ] Animation
Cs ENERGY= 215.3 kJ/mol Energy+ZPE= 226.2 kJ/mol ZPE= 0.0500588 CONNECTIONS: o EQ34 o EQ34
[ TS288 ] Animation
Cs ENERGY= 241.6 kJ/mol Energy+ZPE= 244.2 kJ/mol ZPE= 0.0468790 CONNECTIONS: o EQ34 o DDC58
[ TS289 ] Animation
Cs ENERGY= 269.2 kJ/mol Energy+ZPE= 264.4 kJ/mol ZPE= 0.0440811 CONNECTIONS: o EQ34 o DDC59
[ TS290 ] Animation
C1 ENERGY= 369.3 kJ/mol Energy+ZPE= 376.2 kJ/mol ZPE= 0.0485404 CONNECTIONS: o EQ34 o DDC60
[ TS291 ] Animation
C1 ENERGY= 480.3 kJ/mol Energy+ZPE= 463.5 kJ/mol ZPE= 0.0395099 CONNECTIONS: o EQ34 o DDC61
[ TS292 ] Animation
Cs ENERGY= 207.4 kJ/mol Energy+ZPE= 214.8 kJ/mol ZPE= 0.0487191 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ35
[ TS293 ] Animation
Cs ENERGY= 209.3 kJ/mol Energy+ZPE= 216.7 kJ/mol ZPE= 0.0487112 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ35
[ TS294 ] Animation
C1 ENERGY= 455.5 kJ/mol Energy+ZPE= 457.8 kJ/mol ZPE= 0.0467746 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ50
[ TS295 ] Animation
C1 ENERGY= 456.8 kJ/mol Energy+ZPE= 458.5 kJ/mol ZPE= 0.0465440 CONNECTIONS: o EQ35 o EQ52
[ TS296 ] Animation
C1 ENERGY= 313.3 kJ/mol Energy+ZPE= 307.1 kJ/mol ZPE= 0.0435444 CONNECTIONS: o EQ35 o DDC62
[ TS297 ] Animation
C1 ENERGY= 319.6 kJ/mol Energy+ZPE= 312.9 kJ/mol ZPE= 0.0433577 CONNECTIONS: o EQ35 o DDC63
[ TS298 ] Animation
Cs ENERGY= 253.1 kJ/mol Energy+ZPE= 259.3 kJ/mol ZPE= 0.0482640 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ36
[ TS299 ] Animation
C1 ENERGY= 438.9 kJ/mol Energy+ZPE= 435.7 kJ/mol ZPE= 0.0446787 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ45
[ TS300 ] Animation
C1 ENERGY= 375.8 kJ/mol Energy+ZPE= 381.3 kJ/mol ZPE= 0.0479918 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ50
[ TS301 ] Animation
C1 ENERGY= 404.0 kJ/mol Energy+ZPE= 407.1 kJ/mol ZPE= 0.0470819 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ52
[ TS302 ] Animation
C1 ENERGY= 399.0 kJ/mol Energy+ZPE= 402.6 kJ/mol ZPE= 0.0472862 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ53
[ TS303 ] Animation
C1 ENERGY= 396.5 kJ/mol Energy+ZPE= 401.2 kJ/mol ZPE= 0.0476852 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ56
[ TS304 ] Animation
C1 ENERGY= 606.4 kJ/mol Energy+ZPE= 604.7 kJ/mol ZPE= 0.0452650 CONNECTIONS: o EQ36 o EQ81
[ TS305 ] Animation
C1 ENERGY= 337.8 kJ/mol Energy+ZPE= 333.5 kJ/mol ZPE= 0.0442531 CONNECTIONS: o EQ36 o DDC64
[ TS306 ] Animation
C1 ENERGY= 410.6 kJ/mol Energy+ZPE= 393.7 kJ/mol ZPE= 0.0394832 CONNECTIONS: o EQ36 o DDC65
[ TS307 ] Animation
Cs ENERGY= 252.7 kJ/mol Energy+ZPE= 253.9 kJ/mol ZPE= 0.0463589 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ39
[ TS308 ] Animation
C1 ENERGY= 260.5 kJ/mol Energy+ZPE= 267.0 kJ/mol ZPE= 0.0483864 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ39
[ TS309 ] Animation
C1 ENERGY= 272.9 kJ/mol Energy+ZPE= 275.7 kJ/mol ZPE= 0.0469667 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ43
[ TS310 ] Animation
C1 ENERGY= 376.6 kJ/mol Energy+ZPE= 378.3 kJ/mol ZPE= 0.0465479 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ69
[ TS311 ] Animation
C1 ENERGY= 597.5 kJ/mol Energy+ZPE= 600.0 kJ/mol ZPE= 0.0468481 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ82
[ TS312 ] Animation
C1 ENERGY= 605.2 kJ/mol Energy+ZPE= 607.1 kJ/mol ZPE= 0.0466144 CONNECTIONS: o EQ37 o EQ91
[ TS313 ] Animation
C1 ENERGY= 286.1 kJ/mol Energy+ZPE= 278.0 kJ/mol ZPE= 0.0428221 CONNECTIONS: o EQ37 o DDC66
[ TS314 ] Animation
Cs ENERGY= 295.7 kJ/mol Energy+ZPE= 290.3 kJ/mol ZPE= 0.0438442 CONNECTIONS: o EQ37 o DDC67
[ TS315 ] Animation
Cs ENERGY= 308.6 kJ/mol Energy+ZPE= 306.4 kJ/mol ZPE= 0.0450460 CONNECTIONS: o EQ37 o DDC68
[ TS316 ] Animation
Cs ENERGY= 236.5 kJ/mol Energy+ZPE= 246.9 kJ/mol ZPE= 0.0498562 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ38
[ TS317 ] Animation
C1 ENERGY= 274.2 kJ/mol Energy+ZPE= 271.4 kJ/mol ZPE= 0.0448501 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ42
[ TS318 ] Animation
C1 ENERGY= 331.6 kJ/mol Energy+ZPE= 336.8 kJ/mol ZPE= 0.0478768 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ51
[ TS319 ] Animation
C1 ENERGY= 478.9 kJ/mol Energy+ZPE= 488.3 kJ/mol ZPE= 0.0494742 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ68
[ TS320 ] Animation
C1 ENERGY= 470.1 kJ/mol Energy+ZPE= 481.1 kJ/mol ZPE= 0.0501067 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ71
[ TS321 ] Animation
C1 ENERGY= 509.5 kJ/mol Energy+ZPE= 517.4 kJ/mol ZPE= 0.0488930 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ74
[ TS322 ] Animation
C1 ENERGY= 634.5 kJ/mol Energy+ZPE= 630.5 kJ/mol ZPE= 0.0443680 CONNECTIONS: o EQ38 o EQ75
[ TS323 ] Animation
C1 ENERGY= 257.8 kJ/mol Energy+ZPE= 261.7 kJ/mol ZPE= 0.0473995 CONNECTIONS: o EQ38 o DDC69
[ TS324 ] Animation
C1 ENERGY= 399.8 kJ/mol Energy+ZPE= 395.6 kJ/mol ZPE= 0.0442884 CONNECTIONS: o EQ38 o DDC70
[ TS325 ] Animation
C1 ENERGY= 403.0 kJ/mol Energy+ZPE= 396.3 kJ/mol ZPE= 0.0433444 CONNECTIONS: o EQ38 o DDC71
[ TS326 ] Animation
C1 ENERGY= 460.3 kJ/mol Energy+ZPE= 463.8 kJ/mol ZPE= 0.0472472 CONNECTIONS: o EQ38 o DDC72
[ TS327 ] Animation
Cs ENERGY= 252.7 kJ/mol Energy+ZPE= 254.8 kJ/mol ZPE= 0.0467053 CONNECTIONS: o EQ39 o EQ40
[ TS328 ] Animation
C1 ENERGY= 618.6 kJ/mol Energy+ZPE= 621.4 kJ/mol ZPE= 0.0469605 CONNECTIONS: o EQ39 o EQ92
[ TS329 ] Animation
C1 ENERGY= 270.3 kJ/mol Energy+ZPE= 274.4 kJ/mol ZPE= 0.0474699 CONNECTIONS: o EQ39 o DDC73
[ TS330 ] Animation
Cs ENERGY= 300.3 kJ/mol Energy+ZPE= 294.5 kJ/mol ZPE= 0.0437039 CONNECTIONS: o EQ39 o DDC74
[ TS331 ] Animation
Cs ENERGY= 306.3 kJ/mol Energy+ZPE= 306.2 kJ/mol ZPE= 0.0458600 CONNECTIONS: o EQ39 o DDC75
[ TS332 ] Animation
C1 ENERGY= 668.1 kJ/mol Energy+ZPE= 669.1 kJ/mol ZPE= 0.0462720 CONNECTIONS: o EQ39 o DDC76
[ TS333 ] Animation
C1 ENERGY= 263.7 kJ/mol Energy+ZPE= 270.2 kJ/mol ZPE= 0.0483691 CONNECTIONS: o EQ40 o EQ47
[ TS334 ] Animation
C1 ENERGY= 417.9 kJ/mol Energy+ZPE= 412.3 kJ/mol ZPE= 0.0437548 CONNECTIONS: o EQ40 o EQ51
[ TS335 ] Animation
C1 ENERGY= 562.1 kJ/mol Energy+ZPE= 567.5 kJ/mol ZPE= 0.0479642 CONNECTIONS: o EQ40 o EQ89
[ TS336 ] Animation
C1 ENERGY= 267.9 kJ/mol Energy+ZPE= 273.3 kJ/mol ZPE= 0.0479465 CONNECTIONS: o EQ41 o EQ44
[ TS337 ] Animation
C1 ENERGY= 276.3 kJ/mol Energy+ZPE= 281.0 kJ/mol ZPE= 0.0476982 CONNECTIONS: o EQ41 o EQ44
[ TS338 ] Animation
C1 ENERGY= 279.3 kJ/mol Energy+ZPE= 281.4 kJ/mol ZPE= 0.0466989 CONNECTIONS: o EQ41 o EQ48
[ TS339 ] Animation
C1 ENERGY= 289.9 kJ/mol Energy+ZPE= 293.7 kJ/mol ZPE= 0.0473574 CONNECTIONS: o EQ41 o EQ48
[ TS340 ] Animation
C1 ENERGY= 302.4 kJ/mol Energy+ZPE= 306.4 kJ/mol ZPE= 0.0474334 CONNECTIONS: o EQ41 o EQ48
[ TS341 ] Animation
C1 ENERGY= 561.3 kJ/mol Energy+ZPE= 563.8 kJ/mol ZPE= 0.0468558 CONNECTIONS: o EQ41 o EQ77
[ TS342 ] Animation
C1 ENERGY= 557.4 kJ/mol Energy+ZPE= 558.2 kJ/mol ZPE= 0.0462027 CONNECTIONS: o EQ41 o EQ81
[ TS343 ] Animation
C1 ENERGY= 269.5 kJ/mol Energy+ZPE= 262.3 kJ/mol ZPE= 0.0431497 CONNECTIONS: o EQ41 o DDC77
[ TS344 ] Animation
C1 ENERGY= 486.4 kJ/mol Energy+ZPE= 474.8 kJ/mol ZPE= 0.0414782 CONNECTIONS: o EQ41 o DDC78
[ TS345 ] Animation
Cs ENERGY= 309.4 kJ/mol Energy+ZPE= 313.9 kJ/mol ZPE= 0.0476318 CONNECTIONS: o EQ42 o EQ42
[ TS346 ] Animation
C1 ENERGY= 252.9 kJ/mol Energy+ZPE= 257.7 kJ/mol ZPE= 0.0477471 CONNECTIONS: o EQ42 o EQ44
[ TS347 ] Animation
C1 ENERGY= 292.9 kJ/mol Energy+ZPE= 295.5 kJ/mol ZPE= 0.0469051 CONNECTIONS: o EQ42 o EQ44
[ TS348 ] Animation
C1 ENERGY= 312.8 kJ/mol Energy+ZPE= 316.3 kJ/mol ZPE= 0.0472393 CONNECTIONS: o EQ42 o EQ44
[ TS349 ] Animation
C1 ENERGY= 270.1 kJ/mol Energy+ZPE= 276.6 kJ/mol ZPE= 0.0483796 CONNECTIONS: o EQ42 o EQ48
[ TS350 ] Animation
C1 ENERGY= 666.1 kJ/mol Energy+ZPE= 662.7 kJ/mol ZPE= 0.0446132 CONNECTIONS: o EQ42 o EQ82
[ TS351 ] Animation
C1 ENERGY= 359.8 kJ/mol Energy+ZPE= 351.2 kJ/mol ZPE= 0.0426192 CONNECTIONS: o EQ42 o DDC79
[ TS352 ] Animation
C1 ENERGY= 370.6 kJ/mol Energy+ZPE= 364.8 kJ/mol ZPE= 0.0436785 CONNECTIONS: o EQ42 o DDC80
[ TS353 ] Animation
Cs ENERGY= 247.1 kJ/mol Energy+ZPE= 245.6 kJ/mol ZPE= 0.0453307 CONNECTIONS: o EQ43 o DDC81
[ TS354 ] Animation
C1 ENERGY= 294.1 kJ/mol Energy+ZPE= 297.2 kJ/mol ZPE= 0.0470764 CONNECTIONS: o EQ43 o DDC82
[ TS355 ] Animation
C1 ENERGY= 635.0 kJ/mol Energy+ZPE= 633.2 kJ/mol ZPE= 0.0452070 CONNECTIONS: o EQ44 o EQ71
[ TS356 ] Animation
C1 ENERGY= 333.4 kJ/mol Energy+ZPE= 327.9 kJ/mol ZPE= 0.0438094 CONNECTIONS: o EQ44 o DDC83
[ TS357 ] Animation
C1 ENERGY= 368.3 kJ/mol Energy+ZPE= 365.9 kJ/mol ZPE= 0.0449749 CONNECTIONS: o EQ44 o DDC84
[ TS358 ] Animation
C1 ENERGY= 310.2 kJ/mol Energy+ZPE= 316.1 kJ/mol ZPE= 0.0481371 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ46
[ TS359 ] Animation
C1 ENERGY= 443.8 kJ/mol Energy+ZPE= 434.7 kJ/mol ZPE= 0.0424476 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ47
[ TS360 ] Animation
C1 ENERGY= 367.1 kJ/mol Energy+ZPE= 374.9 kJ/mol ZPE= 0.0488722 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ66
[ TS361 ] Animation
C1 ENERGY= 571.3 kJ/mol Energy+ZPE= 577.6 kJ/mol ZPE= 0.0482916 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ66
[ TS362 ] Animation
C1 ENERGY= 477.7 kJ/mol Energy+ZPE= 487.8 kJ/mol ZPE= 0.0497665 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ71
[ TS363 ] Animation
C1 ENERGY= 470.9 kJ/mol Energy+ZPE= 478.6 kJ/mol ZPE= 0.0488309 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ85
[ TS364 ] Animation
C1 ENERGY= 584.2 kJ/mol Energy+ZPE= 581.0 kJ/mol ZPE= 0.0446964 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ86
[ TS365 ] Animation
C1 ENERGY= 609.6 kJ/mol Energy+ZPE= 605.8 kJ/mol ZPE= 0.0444663 CONNECTIONS: o EQ45 o EQ87
[ TS366 ] Animation
C1 ENERGY= 308.2 kJ/mol Energy+ZPE= 310.5 kJ/mol ZPE= 0.0467823 CONNECTIONS: o EQ45 o DDC85
[ TS367 ] Animation
C1 ENERGY= 371.5 kJ/mol Energy+ZPE= 374.4 kJ/mol ZPE= 0.0470239 CONNECTIONS: o EQ45 o DDC86
[ TS368 ] Animation
C1 ENERGY= 613.7 kJ/mol Energy+ZPE= 607.3 kJ/mol ZPE= 0.0434458 CONNECTIONS: o EQ45 o DDC87
[ TS369 ] Animation
C1 ENERGY= 788.6 kJ/mol Energy+ZPE= 784.8 kJ/mol ZPE= 0.0444482 CONNECTIONS: o EQ45 o DDC88
[ TS370 ] Animation
C1 ENERGY= 369.8 kJ/mol Energy+ZPE= 376.9 kJ/mol ZPE= 0.0485905 CONNECTIONS: o EQ46 o EQ64
[ TS371 ] Animation
C1 ENERGY= 562.4 kJ/mol Energy+ZPE= 569.7 kJ/mol ZPE= 0.0486671 CONNECTIONS: o EQ46 o EQ64
[ TS372 ] Animation
C1 ENERGY= 482.2 kJ/mol Energy+ZPE= 492.8 kJ/mol ZPE= 0.0499201 CONNECTIONS: o EQ46 o EQ68
[ TS373 ] Animation
C1 ENERGY= 294.6 kJ/mol Energy+ZPE= 298.2 kJ/mol ZPE= 0.0472628 CONNECTIONS: o EQ46 o DDC89
[ TS374 ] Animation
Cs ENERGY= 261.3 kJ/mol Energy+ZPE= 267.6 kJ/mol ZPE= 0.0482843 CONNECTIONS: o EQ47 o EQ47
[ TS375 ] Animation
C1 ENERGY= 351.1 kJ/mol Energy+ZPE= 339.2 kJ/mol ZPE= 0.0413858 CONNECTIONS: o EQ47 o DDC90
[ TS376 ] Animation
C1 ENERGY= 491.7 kJ/mol Energy+ZPE= 482.7 kJ/mol ZPE= 0.0424734 CONNECTIONS: o EQ47 o DDC91
[ TS377 ] Animation
C1 ENERGY= 580.3 kJ/mol Energy+ZPE= 582.4 kJ/mol ZPE= 0.0466998 CONNECTIONS: o EQ48 o EQ84
[ TS378 ] Animation
C1 ENERGY= 296.6 kJ/mol Energy+ZPE= 287.4 kJ/mol ZPE= 0.0423887 CONNECTIONS: o EQ48 o DDC92
[ TS379 ] Animation
C1 ENERGY= 342.4 kJ/mol Energy+ZPE= 322.2 kJ/mol ZPE= 0.0382142 CONNECTIONS: o EQ48 o DDC93
[ TS380 ] Animation
C1 ENERGY= 518.6 kJ/mol Energy+ZPE= 504.6 kJ/mol ZPE= 0.0405660 CONNECTIONS: o EQ48 o DDC94
[ TS381 ] Animation
C1 ENERGY= 271.8 kJ/mol Energy+ZPE= 274.8 kJ/mol ZPE= 0.0470269 CONNECTIONS: o EQ49 o DDC95
[ TS382 ] Animation
Cs ENERGY= 300.9 kJ/mol Energy+ZPE= 296.0 kJ/mol ZPE= 0.0440345 CONNECTIONS: o EQ49 o DDC96
[ TS383 ] Animation
C1 ENERGY= 306.8 kJ/mol Energy+ZPE= 288.0 kJ/mol ZPE= 0.0387270 CONNECTIONS: o EQ49 o DDC97
[ TS384 ] Animation
C1 ENERGY= 278.6 kJ/mol Energy+ZPE= 288.1 kJ/mol ZPE= 0.0495200 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ52
[ TS385 ] Animation
C1 ENERGY= 306.8 kJ/mol Energy+ZPE= 315.3 kJ/mol ZPE= 0.0491249 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ52
[ TS386 ] Animation
C1 ENERGY= 531.5 kJ/mol Energy+ZPE= 539.3 kJ/mol ZPE= 0.0488633 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ52
[ TS387 ] Animation
C1 ENERGY= 421.0 kJ/mol Energy+ZPE= 424.9 kJ/mol ZPE= 0.0473689 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ56
[ TS388 ] Animation
C1 ENERGY= 416.7 kJ/mol Energy+ZPE= 420.6 kJ/mol ZPE= 0.0473720 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ57
[ TS389 ] Animation
C1 ENERGY= 525.8 kJ/mol Energy+ZPE= 524.0 kJ/mol ZPE= 0.0452029 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ66
[ TS390 ] Animation
C1 ENERGY= 524.4 kJ/mol Energy+ZPE= 517.6 kJ/mol ZPE= 0.0433166 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ72
[ TS391 ] Animation
C1 ENERGY= 567.6 kJ/mol Energy+ZPE= 562.3 kJ/mol ZPE= 0.0438841 CONNECTIONS: o EQ50 o EQ84
[ TS392 ] Animation
C1 ENERGY= 466.2 kJ/mol Energy+ZPE= 457.4 kJ/mol ZPE= 0.0425505 CONNECTIONS: o EQ50 o DDC98
[ TS393 ] Animation
C1 ENERGY= 523.3 kJ/mol Energy+ZPE= 528.3 kJ/mol ZPE= 0.0478068 CONNECTIONS: o EQ51 o EQ68
[ TS394 ] Animation
C1 ENERGY= 523.6 kJ/mol Energy+ZPE= 529.3 kJ/mol ZPE= 0.0480619 CONNECTIONS: o EQ51 o EQ71
[ TS395 ] Animation
Cs ENERGY= 618.0 kJ/mol Energy+ZPE= 615.7 kJ/mol ZPE= 0.0450412 CONNECTIONS: o EQ51 o EQ75
[ TS396 ] Animation
C1 ENERGY= 517.5 kJ/mol Energy+ZPE= 525.2 kJ/mol ZPE= 0.0488443 CONNECTIONS: o EQ51 o EQ82
[ TS397 ] Animation
C1 ENERGY= 303.7 kJ/mol Energy+ZPE= 306.8 kJ/mol ZPE= 0.0470643 CONNECTIONS: o EQ51 o DDC99
[ TS398 ] Animation
C1 ENERGY= 433.3 kJ/mol Energy+ZPE= 438.7 kJ/mol ZPE= 0.0479460 CONNECTIONS: o EQ51 o DDC100
[ TS399 ] Animation
C1 ENERGY= 486.4 kJ/mol Energy+ZPE= 464.6 kJ/mol ZPE= 0.0375796 CONNECTIONS: o EQ51 o DDC101
[ TS400 ] Animation
C1 ENERGY= 420.1 kJ/mol Energy+ZPE= 423.9 kJ/mol ZPE= 0.0473417 CONNECTIONS: o EQ52 o EQ53
[ TS401 ] Animation
C1 ENERGY= 503.3 kJ/mol Energy+ZPE= 504.6 kJ/mol ZPE= 0.0464113 CONNECTIONS: o EQ52 o EQ53
[ TS402 ] Animation
C1 ENERGY= 435.6 kJ/mol Energy+ZPE= 438.2 kJ/mol ZPE= 0.0468955 CONNECTIONS: o EQ52 o EQ63
[ TS403 ] Animation
C1 ENERGY= 498.5 kJ/mol Energy+ZPE= 492.1 kJ/mol ZPE= 0.0434484 CONNECTIONS: o EQ52 o EQ70
[ TS404 ] Animation
C1 ENERGY= 526.5 kJ/mol Energy+ZPE= 519.4 kJ/mol ZPE= 0.0431828 CONNECTIONS: o EQ52 o EQ70
[ TS405 ] Animation
C1 ENERGY= 559.2 kJ/mol Energy+ZPE= 554.4 kJ/mol ZPE= 0.0440869 CONNECTIONS: o EQ52 o EQ77
[ TS406 ] Animation
C1 ENERGY= 461.8 kJ/mol Energy+ZPE= 453.4 kJ/mol ZPE= 0.0427156 CONNECTIONS: o EQ52 o DDC102
[ TS407 ] Animation
C1 ENERGY= 299.7 kJ/mol Energy+ZPE= 308.6 kJ/mol ZPE= 0.0492969 CONNECTIONS: o EQ53 o EQ56
[ TS408 ] Animation
Cs ENERGY= 544.3 kJ/mol Energy+ZPE= 550.3 kJ/mol ZPE= 0.0482008 CONNECTIONS: o EQ53 o EQ57
[ TS409 ] Animation
C1 ENERGY= 535.6 kJ/mol Energy+ZPE= 531.1 kJ/mol ZPE= 0.0442036 CONNECTIONS: o EQ53 o EQ81
[ TS410 ] Animation
C1 ENERGY= 444.4 kJ/mol Energy+ZPE= 440.4 kJ/mol ZPE= 0.0443754 CONNECTIONS: o EQ53 o DDC103
[ TS411 ] Animation
C1 ENERGY= 665.3 kJ/mol Energy+ZPE= 656.2 kJ/mol ZPE= 0.0424346 CONNECTIONS: o EQ53 o DDC104
[ TS412 ] Animation
Cs ENERGY= 289.1 kJ/mol Energy+ZPE= 295.9 kJ/mol ZPE= 0.0484983 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ54
[ TS413 ] Animation
Cs ENERGY= 346.1 kJ/mol Energy+ZPE= 352.5 kJ/mol ZPE= 0.0483221 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ54
[ TS414 ] Animation
Cs ENERGY= 368.5 kJ/mol Energy+ZPE= 375.6 kJ/mol ZPE= 0.0486038 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ54
[ TS415 ] Animation
C1 ENERGY= 478.7 kJ/mol Energy+ZPE= 479.4 kJ/mol ZPE= 0.0461728 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ62
[ TS416 ] Animation
C1 ENERGY= 593.8 kJ/mol Energy+ZPE= 589.8 kJ/mol ZPE= 0.0443908 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ79
[ TS417 ] Animation
C1 ENERGY= 586.0 kJ/mol Energy+ZPE= 591.2 kJ/mol ZPE= 0.0478828 CONNECTIONS: o EQ54 o EQ88
[ TS418 ] Animation
C1 ENERGY= 316.3 kJ/mol Energy+ZPE= 323.7 kJ/mol ZPE= 0.0487058 CONNECTIONS: o EQ55 o EQ58
[ TS419 ] Animation
C1 ENERGY= 328.1 kJ/mol Energy+ZPE= 337.7 kJ/mol ZPE= 0.0495558 CONNECTIONS: o EQ55 o EQ58
[ TS420 ] Animation
C1 ENERGY= 329.0 kJ/mol Energy+ZPE= 338.0 kJ/mol ZPE= 0.0493303 CONNECTIONS: o EQ55 o EQ58
[ TS421 ] Animation
C1 ENERGY= 526.3 kJ/mol Energy+ZPE= 534.0 kJ/mol ZPE= 0.0488192 CONNECTIONS: o EQ55 o EQ59
[ TS422 ] Animation
C1 ENERGY= 573.3 kJ/mol Energy+ZPE= 569.6 kJ/mol ZPE= 0.0444797 CONNECTIONS: o EQ55 o EQ86
[ TS423 ] Animation
C1 ENERGY= 698.2 kJ/mol Energy+ZPE= 694.9 kJ/mol ZPE= 0.0446521 CONNECTIONS: o EQ55 o EQ86
[ TS424 ] Animation
C1 ENERGY= 358.4 kJ/mol Energy+ZPE= 360.9 kJ/mol ZPE= 0.0468441 CONNECTIONS: o EQ55 o DDC105
[ TS425 ] Animation
C1 ENERGY= 728.1 kJ/mol Energy+ZPE= 706.4 kJ/mol ZPE= 0.0376201 CONNECTIONS: o EQ55 o DDC106
[ TS426 ] Animation
Cs ENERGY= 294.2 kJ/mol Energy+ZPE= 303.5 kJ/mol ZPE= 0.0494280 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ56
[ TS427 ] Animation
Cs ENERGY= 554.4 kJ/mol Energy+ZPE= 559.5 kJ/mol ZPE= 0.0478515 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ63
[ TS428 ] Animation
Cs ENERGY= 564.9 kJ/mol Energy+ZPE= 561.2 kJ/mol ZPE= 0.0445055 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ73
[ TS429 ] Animation
C1 ENERGY= 557.3 kJ/mol Energy+ZPE= 551.3 kJ/mol ZPE= 0.0436260 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ81
[ TS430 ] Animation
C1 ENERGY= 617.9 kJ/mol Energy+ZPE= 614.4 kJ/mol ZPE= 0.0445833 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ81
[ TS431 ] Animation
C1 ENERGY= 638.8 kJ/mol Energy+ZPE= 632.4 kJ/mol ZPE= 0.0434450 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ81
[ TS432 ] Animation
C1 ENERGY= 720.2 kJ/mol Energy+ZPE= 712.5 kJ/mol ZPE= 0.0429610 CONNECTIONS: o EQ56 o EQ81
[ TS433 ] Animation
C1 ENERGY= 342.1 kJ/mol Energy+ZPE= 347.8 kJ/mol ZPE= 0.0480707 CONNECTIONS: o EQ57 o EQ63
[ TS434 ] Animation
Cs ENERGY= 535.4 kJ/mol Energy+ZPE= 532.7 kJ/mol ZPE= 0.0448613 CONNECTIONS: o EQ57 o EQ64
[ TS435 ] Animation
C1 ENERGY= 461.2 kJ/mol Energy+ZPE= 450.9 kJ/mol ZPE= 0.0419767 CONNECTIONS: o EQ57 o DDC107
[ TS436 ] Animation
C1 ENERGY= 472.2 kJ/mol Energy+ZPE= 469.5 kJ/mol ZPE= 0.0448699 CONNECTIONS: o EQ57 o DDC108
[ TS437 ] Animation
C1 ENERGY= 509.2 kJ/mol Energy+ZPE= 498.3 kJ/mol ZPE= 0.0417562 CONNECTIONS: o EQ57 o DDC109
[ TS438 ] Animation
C1 ENERGY= 529.1 kJ/mol Energy+ZPE= 517.7 kJ/mol ZPE= 0.0415429 CONNECTIONS: o EQ57 o DDC110
[ TS439 ] Animation
Cs ENERGY= 627.1 kJ/mol Energy+ZPE= 617.5 kJ/mol ZPE= 0.0422566 CONNECTIONS: o EQ57 o DDC111
[ TS440 ] Animation
C1 ENERGY= 469.7 kJ/mol Energy+ZPE= 471.4 kJ/mol ZPE= 0.0465404 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ61
[ TS441 ] Animation
C1 ENERGY= 406.7 kJ/mol Energy+ZPE= 409.9 kJ/mol ZPE= 0.0471365 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ67
[ TS442 ] Animation
C1 ENERGY= 662.9 kJ/mol Energy+ZPE= 656.5 kJ/mol ZPE= 0.0434681 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ80
[ TS443 ] Animation
C1 ENERGY= 590.3 kJ/mol Energy+ZPE= 585.7 kJ/mol ZPE= 0.0441570 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ87
[ TS444 ] Animation
C1 ENERGY= 732.8 kJ/mol Energy+ZPE= 727.1 kJ/mol ZPE= 0.0437191 CONNECTIONS: o EQ58 o EQ91
[ TS445 ] Animation
C1 ENERGY= 555.2 kJ/mol Energy+ZPE= 545.4 kJ/mol ZPE= 0.0421780 CONNECTIONS: o EQ58 o DDC112
[ TS446 ] Animation
C1 ENERGY= 339.0 kJ/mol Energy+ZPE= 347.0 kJ/mol ZPE= 0.0489636 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ62
[ TS447 ] Animation
C1 ENERGY= 344.0 kJ/mol Energy+ZPE= 349.6 kJ/mol ZPE= 0.0480294 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ62
[ TS448 ] Animation
C1 ENERGY= 358.2 kJ/mol Energy+ZPE= 365.6 kJ/mol ZPE= 0.0487252 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ62
[ TS449 ] Animation
C1 ENERGY= 415.7 kJ/mol Energy+ZPE= 419.6 kJ/mol ZPE= 0.0473955 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ65
[ TS450 ] Animation
Cs ENERGY= 815.5 kJ/mol Energy+ZPE= 809.1 kJ/mol ZPE= 0.0434505 CONNECTIONS: o EQ59 o EQ68
[ TS451 ] Animation
C1 ENERGY= 399.7 kJ/mol Energy+ZPE= 400.9 kJ/mol ZPE= 0.0463751 CONNECTIONS: o EQ59 o DDC113
[ TS452 ] Animation
C1 ENERGY= 506.5 kJ/mol Energy+ZPE= 499.4 kJ/mol ZPE= 0.0431801 CONNECTIONS: o EQ59 o DDC114
[ TS453 ] Animation
C1 ENERGY= 678.8 kJ/mol Energy+ZPE= 657.8 kJ/mol ZPE= 0.0378846 CONNECTIONS: o EQ59 o DDC115
[ TS454 ] Animation
C1 ENERGY= 326.0 kJ/mol Energy+ZPE= 319.4 kJ/mol ZPE= 0.0433838 CONNECTIONS: o EQ60 o DDC116
[ TS455 ] Animation
Cs ENERGY= 345.1 kJ/mol Energy+ZPE= 352.4 kJ/mol ZPE= 0.0486666 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ61
[ TS456 ] Animation
C1 ENERGY= 356.9 kJ/mol Energy+ZPE= 360.1 kJ/mol ZPE= 0.0471189 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ61
[ TS457 ] Animation
Cs ENERGY= 369.3 kJ/mol Energy+ZPE= 372.5 kJ/mol ZPE= 0.0471068 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ61
[ TS458 ] Animation
C1 ENERGY= 504.8 kJ/mol Energy+ZPE= 502.9 kJ/mol ZPE= 0.0451954 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ67
[ TS459 ] Animation
C1 ENERGY= 507.3 kJ/mol Energy+ZPE= 505.6 kJ/mol ZPE= 0.0452495 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ67
[ TS460 ] Animation
C1 ENERGY= 575.5 kJ/mol Energy+ZPE= 570.4 kJ/mol ZPE= 0.0439712 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ75
[ TS461 ] Animation
C1 ENERGY= 604.4 kJ/mol Energy+ZPE= 608.9 kJ/mol ZPE= 0.0475977 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ88
[ TS462 ] Animation
C1 ENERGY= 608.4 kJ/mol Energy+ZPE= 612.9 kJ/mol ZPE= 0.0476100 CONNECTIONS: o EQ61 o EQ90
[ TS463 ] Animation
Cs ENERGY= 367.9 kJ/mol Energy+ZPE= 368.0 kJ/mol ZPE= 0.0459336 CONNECTIONS: o EQ61 o DDC117
[ TS464 ] Animation
Cs ENERGY= 536.1 kJ/mol Energy+ZPE= 536.4 kJ/mol ZPE= 0.0460144 CONNECTIONS: o EQ61 o DDC118
[ TS465 ] Animation
C1 ENERGY= 631.4 kJ/mol Energy+ZPE= 614.6 kJ/mol ZPE= 0.0394901 CONNECTIONS: o EQ62 o DDC119
[ TS466 ] Animation
C1 ENERGY= 577.5 kJ/mol Energy+ZPE= 561.5 kJ/mol ZPE= 0.0398161 CONNECTIONS: o EQ63 o DDC120
[ TS467 ] Animation
C1 ENERGY= 652.6 kJ/mol Energy+ZPE= 653.9 kJ/mol ZPE= 0.0463934 CONNECTIONS: o EQ64 o EQ71
[ TS468 ] Animation
C1 ENERGY= 502.9 kJ/mol Energy+ZPE= 503.1 kJ/mol ZPE= 0.0459774 CONNECTIONS: o EQ64 o EQ77
[ TS469 ] Animation
C1 ENERGY= 378.3 kJ/mol Energy+ZPE= 381.6 kJ/mol ZPE= 0.0471472 CONNECTIONS: o EQ64 o DDC121
[ TS470 ] Animation
Cs ENERGY= 357.8 kJ/mol Energy+ZPE= 361.5 kJ/mol ZPE= 0.0473060 CONNECTIONS: o EQ65 o EQ65
[ TS471 ] Animation
Cs ENERGY= 360.8 kJ/mol Energy+ZPE= 367.2 kJ/mol ZPE= 0.0483489 CONNECTIONS: o EQ65 o EQ65
[ TS472 ] Animation
Cs ENERGY= 367.1 kJ/mol Energy+ZPE= 371.8 kJ/mol ZPE= 0.0477037 CONNECTIONS: o EQ65 o EQ65
[ TS473 ] Animation
C1 ENERGY= 447.4 kJ/mol Energy+ZPE= 447.0 kJ/mol ZPE= 0.0457653 CONNECTIONS: o EQ65 o EQ67
[ TS474 ] Animation
C1 ENERGY= 632.3 kJ/mol Energy+ZPE= 624.1 kJ/mol ZPE= 0.0427916 CONNECTIONS: o EQ65 o EQ85
[ TS475 ] Animation
C1 ENERGY= 766.3 kJ/mol Energy+ZPE= 758.6 kJ/mol ZPE= 0.0429827 CONNECTIONS: o EQ65 o EQ95
[ TS476 ] Animation
Cs ENERGY= 382.5 kJ/mol Energy+ZPE= 381.0 kJ/mol ZPE= 0.0453255 CONNECTIONS: o EQ65 o DDC122
[ TS477 ] Animation
C1 ENERGY= 515.6 kJ/mol Energy+ZPE= 514.7 kJ/mol ZPE= 0.0455584 CONNECTIONS: o EQ66 o EQ81
[ TS478 ] Animation
C1 ENERGY= 360.8 kJ/mol Energy+ZPE= 370.2 kJ/mol ZPE= 0.0494845 CONNECTIONS: o EQ66 o DDC123
[ TS479 ] Animation
C1 ENERGY= 580.1 kJ/mol Energy+ZPE= 585.7 kJ/mol ZPE= 0.0480409 CONNECTIONS: o EQ66 o DDC124
[ TS480 ] Animation
Cs ENERGY= 362.0 kJ/mol Energy+ZPE= 366.1 kJ/mol ZPE= 0.0474506 CONNECTIONS: o EQ67 o EQ67
[ TS481 ] Animation
Cs ENERGY= 369.4 kJ/mol Energy+ZPE= 376.5 kJ/mol ZPE= 0.0486108 CONNECTIONS: o EQ67 o EQ67
[ TS482 ] Animation
Cs ENERGY= 381.7 kJ/mol Energy+ZPE= 386.8 kJ/mol ZPE= 0.0478457 CONNECTIONS: o EQ67 o EQ67
[ TS483 ] Animation
C1 ENERGY= 404.4 kJ/mol Energy+ZPE= 403.1 kJ/mol ZPE= 0.0454206 CONNECTIONS: o EQ67 o DDC125
[ TS484 ] Animation
Cs ENERGY= 776.5 kJ/mol Energy+ZPE= 771.0 kJ/mol ZPE= 0.0438184 CONNECTIONS: o EQ67 o DDC126
[ TS485 ] Animation
C1 ENERGY= 509.1 kJ/mol Energy+ZPE= 517.2 kJ/mol ZPE= 0.0489717 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ69
[ TS486 ] Animation
C1 ENERGY= 488.3 kJ/mol Energy+ZPE= 499.8 kJ/mol ZPE= 0.0502901 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ71
[ TS487 ] Animation
C1 ENERGY= 562.2 kJ/mol Energy+ZPE= 566.0 kJ/mol ZPE= 0.0473387 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ75
[ TS488 ] Animation
Cs ENERGY= 476.7 kJ/mol Energy+ZPE= 486.3 kJ/mol ZPE= 0.0495739 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ78
[ TS489 ] Animation
C1 ENERGY= 678.3 kJ/mol Energy+ZPE= 677.0 kJ/mol ZPE= 0.0454175 CONNECTIONS: o EQ68 o EQ90
[ TS490 ] Animation
C1 ENERGY= 789.5 kJ/mol Energy+ZPE= 788.2 kJ/mol ZPE= 0.0453933 CONNECTIONS: o EQ68 o DDC127
[ TS491 ] Animation
C1 ENERGY= 561.9 kJ/mol Energy+ZPE= 565.4 kJ/mol ZPE= 0.0472248 CONNECTIONS: o EQ69 o EQ71
[ TS492 ] Animation
C1 ENERGY= 517.1 kJ/mol Energy+ZPE= 518.7 kJ/mol ZPE= 0.0465227 CONNECTIONS: o EQ69 o DDC128
[ TS493 ] Animation
C1 ENERGY= 393.1 kJ/mol Energy+ZPE= 396.7 kJ/mol ZPE= 0.0472804 CONNECTIONS: o EQ70 o EQ72
[ TS494 ] Animation
C1 ENERGY= 442.8 kJ/mol Energy+ZPE= 444.1 kJ/mol ZPE= 0.0464067 CONNECTIONS: o EQ70 o EQ72
[ TS495 ] Animation
C1 ENERGY= 392.5 kJ/mol Energy+ZPE= 393.3 kJ/mol ZPE= 0.0461967 CONNECTIONS: o EQ70 o DDC129
[ TS496 ] Animation
C1 ENERGY= 403.7 kJ/mol Energy+ZPE= 418.3 kJ/mol ZPE= 0.0514463 CONNECTIONS: o EQ71 o EQ74
[ TS497 ] Animation
C1 ENERGY= 490.6 kJ/mol Energy+ZPE= 500.8 kJ/mol ZPE= 0.0497690 CONNECTIONS: o EQ71 o EQ74
[ TS498 ] Animation
C1 ENERGY= 521.4 kJ/mol Energy+ZPE= 531.7 kJ/mol ZPE= 0.0498066 CONNECTIONS: o EQ71 o EQ82
[ TS499 ] Animation
C1 ENERGY= 493.5 kJ/mol Energy+ZPE= 500.9 kJ/mol ZPE= 0.0487304 CONNECTIONS: o EQ71 o DDC130
[ TS500 ] Animation
C1 ENERGY= 527.4 kJ/mol Energy+ZPE= 533.4 kJ/mol ZPE= 0.0482002 CONNECTIONS: o EQ71 o DDC131
[ TS501 ] Animation
C1 ENERGY= 539.7 kJ/mol Energy+ZPE= 547.4 kJ/mol ZPE= 0.0488200 CONNECTIONS: o EQ71 o DDC132
[ TS502 ] Animation
C1 ENERGY= 393.9 kJ/mol Energy+ZPE= 394.0 kJ/mol ZPE= 0.0459577 CONNECTIONS: o EQ72 o DDC133
[ TS503 ] Animation
C1 ENERGY= 401.2 kJ/mol Energy+ZPE= 408.8 kJ/mol ZPE= 0.0487888 CONNECTIONS: o EQ73 o DDC134
[ TS504 ] Animation
C1 ENERGY= 615.9 kJ/mol Energy+ZPE= 619.2 kJ/mol ZPE= 0.0471583 CONNECTIONS: o EQ73 o DDC135
[ TS505 ] Animation
C1 ENERGY= 537.3 kJ/mol Energy+ZPE= 543.9 kJ/mol ZPE= 0.0484162 CONNECTIONS: o EQ74 o EQ75
[ TS506 ] Animation
C1 ENERGY= 542.7 kJ/mol Energy+ZPE= 551.7 kJ/mol ZPE= 0.0493409 CONNECTIONS: o EQ74 o EQ78
[ TS507 ] Animation
C1 ENERGY= 580.3 kJ/mol Energy+ZPE= 581.1 kJ/mol ZPE= 0.0462221 CONNECTIONS: o EQ74 o EQ79
[ TS508 ] Animation
C1 ENERGY= 542.4 kJ/mol Energy+ZPE= 547.3 kJ/mol ZPE= 0.0477726 CONNECTIONS: o EQ74 o EQ80
[ TS509 ] Animation
C1 ENERGY= 676.5 kJ/mol Energy+ZPE= 675.0 kJ/mol ZPE= 0.0453350 CONNECTIONS: o EQ74 o EQ88
[ TS510 ] Animation
C1 ENERGY= 536.5 kJ/mol Energy+ZPE= 541.1 kJ/mol ZPE= 0.0476662 CONNECTIONS: o EQ74 o DDC136
[ TS511 ] Animation
Cs ENERGY= 411.7 kJ/mol Energy+ZPE= 416.7 kJ/mol ZPE= 0.0478193 CONNECTIONS: o EQ75 o EQ75
[ TS512 ] Animation
C1 ENERGY= 413.3 kJ/mol Energy+ZPE= 416.6 kJ/mol ZPE= 0.0471687 CONNECTIONS: o EQ75 o DDC137
[ TS513 ] Animation
C1 ENERGY= 425.0 kJ/mol Energy+ZPE= 427.1 kJ/mol ZPE= 0.0466903 CONNECTIONS: o EQ75 o DDC138
[ TS514 ] Animation
C1 ENERGY= 412.3 kJ/mol Energy+ZPE= 402.6 kJ/mol ZPE= 0.0422161 CONNECTIONS: o EQ76 o DDC139
[ TS515 ] Animation
C1 ENERGY= 416.6 kJ/mol Energy+ZPE= 412.5 kJ/mol ZPE= 0.0443442 CONNECTIONS: o EQ76 o DDC140
[ TS516 ] Animation
Cs ENERGY= 578.0 kJ/mol Energy+ZPE= 574.2 kJ/mol ZPE= 0.0444422 CONNECTIONS: o EQ77 o EQ77
[ TS517 ] Animation
C1 ENERGY= 595.3 kJ/mol Energy+ZPE= 598.6 kJ/mol ZPE= 0.0471670 CONNECTIONS: o EQ77 o EQ81
[ TS518 ] Animation
C1 ENERGY= 450.0 kJ/mol Energy+ZPE= 454.7 kJ/mol ZPE= 0.0476861 CONNECTIONS: o EQ77 o EQ84
[ TS519 ] Animation
C1 ENERGY= 453.4 kJ/mol Energy+ZPE= 457.5 kJ/mol ZPE= 0.0474627 CONNECTIONS: o EQ77 o EQ84
[ TS520 ] Animation
C1 ENERGY= 492.1 kJ/mol Energy+ZPE= 488.9 kJ/mol ZPE= 0.0446685 CONNECTIONS: o EQ77 o DDC141
[ TS521 ] Animation
C1 ENERGY= 515.4 kJ/mol Energy+ZPE= 509.6 kJ/mol ZPE= 0.0437000 CONNECTIONS: o EQ77 o DDC142
[ TS522 ] Animation
C1 ENERGY= 558.3 kJ/mol Energy+ZPE= 561.9 kJ/mol ZPE= 0.0472645 CONNECTIONS: o EQ78 o EQ79
[ TS523 ] Animation
Cs ENERGY= 437.9 kJ/mol Energy+ZPE= 450.3 kJ/mol ZPE= 0.0506148 CONNECTIONS: o EQ78 o EQ82
[ TS524 ] Animation
C1 ENERGY= 576.2 kJ/mol Energy+ZPE= 579.8 kJ/mol ZPE= 0.0472851 CONNECTIONS: o EQ78 o DDC143
[ TS525 ] Animation
Cs ENERGY= 590.7 kJ/mol Energy+ZPE= 581.3 kJ/mol ZPE= 0.0423111 CONNECTIONS: o EQ78 o DDC144
[ TS526 ] Animation
C1 ENERGY= 439.3 kJ/mol Energy+ZPE= 442.1 kJ/mol ZPE= 0.0469534 CONNECTIONS: o EQ79 o DDC145
[ TS527 ] Animation
C1 ENERGY= 475.3 kJ/mol Energy+ZPE= 475.6 kJ/mol ZPE= 0.0460102 CONNECTIONS: o EQ79 o DDC146
[ TS528 ] Animation
Cs ENERGY= 434.0 kJ/mol Energy+ZPE= 438.9 kJ/mol ZPE= 0.0477566 CONNECTIONS: o EQ80 o EQ80
[ TS529 ] Animation
C1 ENERGY= 433.2 kJ/mol Energy+ZPE= 433.5 kJ/mol ZPE= 0.0460251 CONNECTIONS: o EQ80 o DDC147
[ TS530 ] Animation
C1 ENERGY= 494.4 kJ/mol Energy+ZPE= 492.3 kJ/mol ZPE= 0.0451066 CONNECTIONS: o EQ80 o DDC148
[ TS531 ] Animation
C1 ENERGY= 499.3 kJ/mol Energy+ZPE= 505.5 kJ/mol ZPE= 0.0482454 CONNECTIONS: o EQ80 o DDC149
[ TS532 ] Animation
C1 ENERGY= 514.7 kJ/mol Energy+ZPE= 517.7 kJ/mol ZPE= 0.0470279 CONNECTIONS: o EQ80 o DDC150
[ TS533 ] Animation
Cs ENERGY= 599.9 kJ/mol Energy+ZPE= 595.9 kJ/mol ZPE= 0.0443688 CONNECTIONS: o EQ81 o EQ81
[ TS534 ] Animation
C1 ENERGY= 621.5 kJ/mol Energy+ZPE= 616.9 kJ/mol ZPE= 0.0441396 CONNECTIONS: o EQ81 o EQ81
[ TS535 ] Animation
C1 ENERGY= 516.0 kJ/mol Energy+ZPE= 511.8 kJ/mol ZPE= 0.0442963 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC151
[ TS536 ] Animation
C1 ENERGY= 517.2 kJ/mol Energy+ZPE= 512.7 kJ/mol ZPE= 0.0441883 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC152
[ TS537 ] Animation
C1 ENERGY= 621.0 kJ/mol Energy+ZPE= 599.2 kJ/mol ZPE= 0.0376035 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC153
[ TS538 ] Animation
C1 ENERGY= 735.3 kJ/mol Energy+ZPE= 713.7 kJ/mol ZPE= 0.0376818 CONNECTIONS: o EQ81 o DDC154
[ TS539 ] Animation
C1 ENERGY= 523.9 kJ/mol Energy+ZPE= 530.3 kJ/mol ZPE= 0.0483217 CONNECTIONS: o EQ82 o DDC155
[ TS540 ] Animation
C1 ENERGY= 442.0 kJ/mol Energy+ZPE= 433.5 kJ/mol ZPE= 0.0426754 CONNECTIONS: o EQ83 o DDC156
[ TS541 ] Animation
C1 ENERGY= 503.0 kJ/mol Energy+ZPE= 499.6 kJ/mol ZPE= 0.0445949 CONNECTIONS: o EQ84 o DDC157
[ TS542 ] Animation
C1 ENERGY= 522.6 kJ/mol Energy+ZPE= 516.1 kJ/mol ZPE= 0.0434176 CONNECTIONS: o EQ84 o DDC158
[ TS543 ] Animation
Cs ENERGY= 471.7 kJ/mol Energy+ZPE= 472.9 kJ/mol ZPE= 0.0463515 CONNECTIONS: o EQ85 o EQ85
[ TS544 ] Animation
C1 ENERGY= 444.9 kJ/mol Energy+ZPE= 444.5 kJ/mol ZPE= 0.0457304 CONNECTIONS: o EQ85 o DDC159
[ TS545 ] Animation
C1 ENERGY= 509.4 kJ/mol Energy+ZPE= 505.5 kJ/mol ZPE= 0.0444055 CONNECTIONS: o EQ85 o DDC160
[ TS546 ] Animation
C1 ENERGY= 466.5 kJ/mol Energy+ZPE= 475.2 kJ/mol ZPE= 0.0492261 CONNECTIONS: o EQ86 o EQ87
[ TS547 ] Animation
C1 ENERGY= 490.5 kJ/mol Energy+ZPE= 495.8 kJ/mol ZPE= 0.0479193 CONNECTIONS: o EQ86 o EQ87
[ TS548 ] Animation
C1 ENERGY= 500.0 kJ/mol Energy+ZPE= 506.9 kJ/mol ZPE= 0.0485373 CONNECTIONS: o EQ86 o EQ87
[ TS549 ] Animation
C1 ENERGY= 588.9 kJ/mol Energy+ZPE= 592.7 kJ/mol ZPE= 0.0473487 CONNECTIONS: o EQ86 o DDC161
[ TS550 ] Animation
C1 ENERGY= 598.9 kJ/mol Energy+ZPE= 602.2 kJ/mol ZPE= 0.0471392 CONNECTIONS: o EQ86 o DDC162
[ TS551 ] Animation
C1 ENERGY= 626.5 kJ/mol Energy+ZPE= 616.9 kJ/mol ZPE= 0.0422441 CONNECTIONS: o EQ86 o DDC163
[ TS552 ] Animation
C1 ENERGY= 647.3 kJ/mol Energy+ZPE= 641.7 kJ/mol ZPE= 0.0437771 CONNECTIONS: o EQ86 o DDC164
[ TS553 ] Animation
C1 ENERGY= 647.4 kJ/mol Energy+ZPE= 642.7 kJ/mol ZPE= 0.0441105 CONNECTIONS: o EQ87 o EQ92
[ TS554 ] Animation
C1 ENERGY= 620.4 kJ/mol Energy+ZPE= 623.6 kJ/mol ZPE= 0.0471359 CONNECTIONS: o EQ87 o DDC165
[ TS555 ] Animation
Cs ENERGY= 663.6 kJ/mol Energy+ZPE= 663.0 kJ/mol ZPE= 0.0456656 CONNECTIONS: o EQ88 o EQ88
[ TS556 ] Animation
C1 ENERGY= 576.2 kJ/mol Energy+ZPE= 585.2 kJ/mol ZPE= 0.0493455 CONNECTIONS: o EQ88 o EQ90
[ TS557 ] Animation
C1 ENERGY= 758.3 kJ/mol Energy+ZPE= 754.0 kJ/mol ZPE= 0.0442788 CONNECTIONS: o EQ88 o EQ93
[ TS558 ] Animation
C1 ENERGY= 583.3 kJ/mol Energy+ZPE= 588.0 kJ/mol ZPE= 0.0476733 CONNECTIONS: o EQ88 o DDC166
[ TS559 ] Animation
C1 ENERGY= 585.2 kJ/mol Energy+ZPE= 589.9 kJ/mol ZPE= 0.0476997 CONNECTIONS: o EQ88 o DDC167
[ TS560 ] Animation
C1 ENERGY= 739.3 kJ/mol Energy+ZPE= 729.0 kJ/mol ZPE= 0.0419755 CONNECTIONS: o EQ88 o DDC168
[ TS561 ] Animation
C1 ENERGY= 571.3 kJ/mol Energy+ZPE= 578.6 kJ/mol ZPE= 0.0486902 CONNECTIONS: o EQ89 o DDC169
[ TS562 ] Animation
Cs ENERGY= 671.5 kJ/mol Energy+ZPE= 676.3 kJ/mol ZPE= 0.0477390 CONNECTIONS: o EQ90 o EQ90
[ TS563 ] Animation
C1 ENERGY= 592.9 kJ/mol Energy+ZPE= 596.8 kJ/mol ZPE= 0.0473929 CONNECTIONS: o EQ90 o DDC170
[ TS564 ] Animation
C1 ENERGY= 713.1 kJ/mol Energy+ZPE= 704.0 kJ/mol ZPE= 0.0424465 CONNECTIONS: o EQ90 o DDC171
[ TS565 ] Animation
C1 ENERGY= 608.8 kJ/mol Energy+ZPE= 612.4 kJ/mol ZPE= 0.0472727 CONNECTIONS: o EQ91 o EQ92
[ TS566 ] Animation
C1 ENERGY= 627.9 kJ/mol Energy+ZPE= 625.9 kJ/mol ZPE= 0.0451418 CONNECTIONS: o EQ91 o EQ92
[ TS567 ] Animation
C1 ENERGY= 777.3 kJ/mol Energy+ZPE= 770.7 kJ/mol ZPE= 0.0433838 CONNECTIONS: o EQ91 o EQ92
[ TS568 ] Animation
C1 ENERGY= 802.9 kJ/mol Energy+ZPE= 790.6 kJ/mol ZPE= 0.0412123 CONNECTIONS: o EQ91 o DDC172
[ TS569 ] Animation
C1 ENERGY= 804.3 kJ/mol Energy+ZPE= 793.5 kJ/mol ZPE= 0.0417730 CONNECTIONS: o EQ92 o EQ94
[ TS570 ] Animation
Cs ENERGY= 768.5 kJ/mol Energy+ZPE= 769.9 kJ/mol ZPE= 0.0464226 CONNECTIONS: o EQ93 o EQ93
[ TS571 ] Animation
C1 ENERGY= 726.1 kJ/mol Energy+ZPE= 726.5 kJ/mol ZPE= 0.0460531 CONNECTIONS: o EQ93 o DDC173
[ TS572 ] Animation
C1 ENERGY= 811.0 kJ/mol Energy+ZPE= 808.0 kJ/mol ZPE= 0.0447541 CONNECTIONS: o EQ93 o DDC174
[ TS573 ] Animation
Cs ENERGY= 829.2 kJ/mol Energy+ZPE= 813.2 kJ/mol ZPE= 0.0397975 CONNECTIONS: o EQ93 o DDC175
[ TS574 ] Animation
C1 ENERGY= 774.3 kJ/mol Energy+ZPE= 766.7 kJ/mol ZPE= 0.0429966 CONNECTIONS: o EQ94 o EQ95
[ TS575 ] Animation
C1 ENERGY= 720.4 kJ/mol Energy+ZPE= 716.6 kJ/mol ZPE= 0.0444509 CONNECTIONS: o EQ94 o DDC176
[ TS576 ] Animation
Cs ENERGY= 705.7 kJ/mol Energy+ZPE= 704.0 kJ/mol ZPE= 0.0452625 CONNECTIONS: o EQ95 o EQ95
[ TS577 ] Animation
Cs ENERGY= 716.7 kJ/mol Energy+ZPE= 716.0 kJ/mol ZPE= 0.0456353 CONNECTIONS: o EQ95 o EQ95
[ TS578 ] Animation
Cs ENERGY= 781.9 kJ/mol Energy+ZPE= 779.0 kJ/mol ZPE= 0.0448099 CONNECTIONS: o EQ95 o EQ95
[ TS579 ] Animation
Cs ENERGY= 840.0 kJ/mol Energy+ZPE= 824.3 kJ/mol ZPE= 0.0399119 CONNECTIONS: o EQ95 o EQ95
[ TS580 ] Animation
C1 ENERGY= 748.9 kJ/mol Energy+ZPE= 740.5 kJ/mol ZPE= 0.0427175 CONNECTIONS: o EQ95 o DDC177
[ TS581 ] Animation
C1 ENERGY= 779.1 kJ/mol Energy+ZPE= 770.8 kJ/mol ZPE= 0.0427426 CONNECTIONS: o EQ95 o DDC178
[ TS582 ] Animation
C1 ENERGY= 152.8 kJ/mol Energy+ZPE= 143.4 kJ/mol ZPE= 0.0423200 CONNECTIONS: o DDC180 o DDC179
[ TS583 ] Animation
Cs ENERGY= 178.9 kJ/mol Energy+ZPE= 170.3 kJ/mol ZPE= 0.0426072 CONNECTIONS: o DDC182 o DDC181
[ TS584 ] Animation
C1 ENERGY= 213.5 kJ/mol Energy+ZPE= 200.5 kJ/mol ZPE= 0.0409683 CONNECTIONS: o DDC184 o DDC183
[ TS585 ] Animation
Cs ENERGY= 217.8 kJ/mol Energy+ZPE= 210.1 kJ/mol ZPE= 0.0429506 CONNECTIONS: o DDC186 o DDC185
[ TS586 ] Animation
C1 ENERGY= 219.1 kJ/mol Energy+ZPE= 204.5 kJ/mol ZPE= 0.0403513 CONNECTIONS: o DDC188 o DDC187
[ TS587 ] Animation
Cs ENERGY= 239.5 kJ/mol Energy+ZPE= 231.7 kJ/mol ZPE= 0.0429405 CONNECTIONS: o DDC190 o DDC189
[ TS588 ] Animation
C1 ENERGY= 262.6 kJ/mol Energy+ZPE= 242.7 kJ/mol ZPE= 0.0383078 CONNECTIONS: o DDC192 o DDC191
[ TS589 ] Animation
Cs ENERGY= 275.6 kJ/mol Energy+ZPE= 258.0 kJ/mol ZPE= 0.0391961 CONNECTIONS: o DDC194 o DDC193
[ TS590 ] Animation
C1 ENERGY= 294.2 kJ/mol Energy+ZPE= 287.9 kJ/mol ZPE= 0.0435031 CONNECTIONS: o DDC196 o DDC195
[ TS591 ] Animation
C1 ENERGY= 296.3 kJ/mol Energy+ZPE= 284.3 kJ/mol ZPE= 0.0413222 CONNECTIONS: o DDC198 o DDC197
[ TS592 ] Animation
C1 ENERGY= 303.8 kJ/mol Energy+ZPE= 288.8 kJ/mol ZPE= 0.0401849 CONNECTIONS: o DDC200 o DDC199
[ TS593 ] Animation
C1 ENERGY= 307.4 kJ/mol Energy+ZPE= 312.5 kJ/mol ZPE= 0.0478467 CONNECTIONS: o DDC202 o DDC201
[ TS594 ] Animation
C1 ENERGY= 307.4 kJ/mol Energy+ZPE= 294.6 kJ/mol ZPE= 0.0410365 CONNECTIONS: o DDC204 o DDC203
[ TS595 ] Animation
C1 ENERGY= 307.8 kJ/mol Energy+ZPE= 312.7 kJ/mol ZPE= 0.0477491 CONNECTIONS: o DDC206 o DDC205
[ TS596 ] Animation
Cs ENERGY= 316.9 kJ/mol Energy+ZPE= 308.8 kJ/mol ZPE= 0.0428245 CONNECTIONS: o DDC208 o DDC207
[ TS597 ] Animation
Cs ENERGY= 320.8 kJ/mol Energy+ZPE= 318.1 kJ/mol ZPE= 0.0448612 CONNECTIONS: o DDC210 o DDC209
[ TS598 ] Animation
C1 ENERGY= 325.3 kJ/mol Energy+ZPE= 317.7 kJ/mol ZPE= 0.0429906 CONNECTIONS: o DDC212 o DDC211
[ TS599 ] Animation
C1 ENERGY= 333.1 kJ/mol Energy+ZPE= 336.7 kJ/mol ZPE= 0.0472822 CONNECTIONS: o DDC214 o DDC213
[ TS600 ] Animation
C1 ENERGY= 337.6 kJ/mol Energy+ZPE= 331.3 kJ/mol ZPE= 0.0434853 CONNECTIONS: o DDC216 o DDC215
[ TS601 ] Animation
C1 ENERGY= 342.4 kJ/mol Energy+ZPE= 337.6 kJ/mol ZPE= 0.0440574 CONNECTIONS: o DDC218 o DDC217
[ TS602 ] Animation
C1 ENERGY= 342.5 kJ/mol Energy+ZPE= 345.5 kJ/mol ZPE= 0.0470332 CONNECTIONS: o DDC220 o DDC219
[ TS603 ] Animation
Cs ENERGY= 344.8 kJ/mol Energy+ZPE= 330.4 kJ/mol ZPE= 0.0404180 CONNECTIONS: o DDC222 o DDC221
[ TS604 ] Animation
Cs ENERGY= 353.0 kJ/mol Energy+ZPE= 344.9 kJ/mol ZPE= 0.0428261 CONNECTIONS: o DDC224 o DDC223
[ TS605 ] Animation
C1 ENERGY= 355.5 kJ/mol Energy+ZPE= 358.4 kJ/mol ZPE= 0.0469889 CONNECTIONS: o DDC226 o DDC225
[ TS606 ] Animation
C1 ENERGY= 361.7 kJ/mol Energy+ZPE= 358.6 kJ/mol ZPE= 0.0447350 CONNECTIONS: o DDC228 o DDC227
[ TS607 ] Animation
C1 ENERGY= 382.8 kJ/mol Energy+ZPE= 371.0 kJ/mol ZPE= 0.0414055 CONNECTIONS: o DDC230 o DDC229
[ TS608 ] Animation
C1 ENERGY= 387.9 kJ/mol Energy+ZPE= 387.0 kJ/mol ZPE= 0.0455477 CONNECTIONS: o DDC232 o DDC231
[ TS609 ] Animation
C1 ENERGY= 389.6 kJ/mol Energy+ZPE= 385.8 kJ/mol ZPE= 0.0444660 CONNECTIONS: o DDC234 o DDC233
[ TS610 ] Animation
Cs ENERGY= 393.0 kJ/mol Energy+ZPE= 392.7 kJ/mol ZPE= 0.0457870 CONNECTIONS: o DDC236 o DDC235
[ TS611 ] Animation
C1 ENERGY= 394.1 kJ/mol Energy+ZPE= 394.1 kJ/mol ZPE= 0.0458945 CONNECTIONS: o DDC238 o DDC237
[ TS612 ] Animation
C1 ENERGY= 399.5 kJ/mol Energy+ZPE= 386.4 kJ/mol ZPE= 0.0409224 CONNECTIONS: o DDC240 o DDC239
[ TS613 ] Animation
C1 ENERGY= 403.6 kJ/mol Energy+ZPE= 375.9 kJ/mol ZPE= 0.0353424 CONNECTIONS: o DDC242 o DDC241
[ TS614 ] Animation
C1 ENERGY= 411.0 kJ/mol Energy+ZPE= 405.6 kJ/mol ZPE= 0.0438328 CONNECTIONS: o DDC244 o DDC243
[ TS615 ] Animation
C1 ENERGY= 421.7 kJ/mol Energy+ZPE= 415.4 kJ/mol ZPE= 0.0435001 CONNECTIONS: o DDC246 o DDC245
[ TS616 ] Animation
C1 ENERGY= 423.3 kJ/mol Energy+ZPE= 418.0 kJ/mol ZPE= 0.0438963 CONNECTIONS: o DDC248 o DDC247
[ TS617 ] Animation
C1 ENERGY= 423.7 kJ/mol Energy+ZPE= 399.5 kJ/mol ZPE= 0.0366696 CONNECTIONS: o DDC250 o DDC249
[ TS618 ] Animation
C1 ENERGY= 423.7 kJ/mol Energy+ZPE= 418.7 kJ/mol ZPE= 0.0440020 CONNECTIONS: o DDC252 o DDC251
[ TS619 ] Animation
C1 ENERGY= 426.5 kJ/mol Energy+ZPE= 410.1 kJ/mol ZPE= 0.0396446 CONNECTIONS: o DDC254 o DDC253
[ TS620 ] Animation
C1 ENERGY= 442.4 kJ/mol Energy+ZPE= 416.6 kJ/mol ZPE= 0.0360656 CONNECTIONS: o DDC256 o DDC255
[ TS621 ] Animation
C1 ENERGY= 447.2 kJ/mol Energy+ZPE= 421.5 kJ/mol ZPE= 0.0361300 CONNECTIONS: o DDC258 o DDC257
[ TS622 ] Animation
C1 ENERGY= 459.6 kJ/mol Energy+ZPE= 466.9 kJ/mol ZPE= 0.0486731 CONNECTIONS: o DDC260 o DDC259
[ TS623 ] Animation
C1 ENERGY= 463.1 kJ/mol Energy+ZPE= 453.0 kJ/mol ZPE= 0.0420491 CONNECTIONS: o DDC262 o DDC261
[ TS624 ] Animation
C1 ENERGY= 488.0 kJ/mol Energy+ZPE= 480.1 kJ/mol ZPE= 0.0428929 CONNECTIONS: o DDC264 o DDC263
[ TS625 ] Animation
C1 ENERGY= 510.7 kJ/mol Energy+ZPE= 508.4 kJ/mol ZPE= 0.0450127 CONNECTIONS: o DDC266 o DDC265
[ TS626 ] Animation
Cs ENERGY= 691.1 kJ/mol Energy+ZPE= 689.6 kJ/mol ZPE= 0.0453188 CONNECTIONS: o DDC268 o DDC267
[ TS627 ] Animation
Cs ENERGY= 733.0 kJ/mol Energy+ZPE= 722.9 kJ/mol ZPE= 0.0420646 CONNECTIONS: o DDC270 o DDC269
[ TS628 ] Animation
C1 ENERGY= 749.3 kJ/mol Energy+ZPE= 740.2 kJ/mol ZPE= 0.0424221 CONNECTIONS: o DDC272 o DDC271
[ TS629 ] Animation
C1 ENERGY= 762.4 kJ/mol Energy+ZPE= 754.0 kJ/mol ZPE= 0.0426871 CONNECTIONS: o DDC274 o DDC273
[ TS630 ] Animation
Cs ENERGY= 273.7 kJ/mol Energy+ZPE= 276.1 kJ/mol ZPE= 0.0468185 CONNECTIONS: o xx o xx
[ DDC0 ] C1 ENERGY= 32.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS13 o EQ1
[ DDC1 ] Cs ENERGY= -11.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS14 o EQ1
[ DDC2 ] C1 ENERGY= 290.8 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS15 o EQ1
[ DDC3 ] C1 ENERGY= 284.3 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS26 o EQ2
[ DDC4 ] Cs ENERGY= 315.4 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS51 o EQ4
[ DDC5 ] C1 ENERGY= 104.7 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS66 o EQ5
[ DDC6 ] C1 ENERGY= 22.8 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS67 o EQ5
[ DDC7 ] C1 ENERGY= 280.8 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS68 o EQ5
[ DDC8 ] C1 ENERGY= 323.5 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS69 o EQ5
[ DDC9 ] Cs ENERGY= 35.6 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS84 o EQ7
[ DDC10 ] C1 ENERGY= 313.3 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS85 o EQ7
[ DDC11 ] C1 ENERGY= 252.2 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS92 o EQ8
[ DDC12 ] C1 ENERGY= 330.4 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS93 o EQ8
[ DDC13 ] C1 ENERGY= 298.0 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS94 o EQ8
[ DDC14 ] C1 ENERGY= 283.0 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS101 o EQ10
[ DDC15 ] Cs ENERGY= -11.1 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS109 o EQ11
[ DDC16 ] C1 ENERGY= -47.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS110 o EQ11
[ DDC17 ] C1 ENERGY= 46.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS125 o EQ12
[ DDC18 ] C1 ENERGY= 39.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS126 o EQ12
[ DDC19 ] C1 ENERGY= 324.4 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS136 o EQ13
[ DDC20 ] C1 ENERGY= 316.5 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS137 o EQ13
[ DDC21 ] C1 ENERGY= 167.6 kJ/mol FRAGMENTS: HNO N2 H H CONNECTIONS: o TS138 o EQ13
[ DDC22 ] C1 ENERGY= 293.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS139 o EQ13
[ DDC23 ] C1 ENERGY= 203.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS148 o EQ14
[ DDC24 ] C1 ENERGY= 27.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS149 o EQ14
[ DDC25 ] C1 ENERGY= 28.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS150 o EQ14
[ DDC26 ] C1 ENERGY= 46.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS164 o EQ15
[ DDC27 ] C1 ENERGY= 65.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS165 o EQ15
[ DDC28 ] C1 ENERGY= 225.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS169 o EQ16
[ DDC29 ] C1 ENERGY= 46.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS170 o EQ16
[ DDC30 ] C1 ENERGY= 38.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS171 o EQ16
[ DDC31 ] C1 ENERGY= 406.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS179 o EQ18
[ DDC32 ] C1 ENERGY= 406.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS180 o EQ18
[ DDC33 ] C1 ENERGY= 53.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS189 o EQ19
[ DDC34 ] C1 ENERGY= -27.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS198 o EQ20
[ DDC35 ] C1 ENERGY= 257.3 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS199 o EQ20
[ DDC36 ] C1 ENERGY= 73.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS200 o EQ20
[ DDC37 ] Cs ENERGY= 244.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS209 o EQ21
[ DDC38 ] C1 ENERGY= 295.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS210 o EQ21
[ DDC39 ] C1 ENERGY= 28.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS223 o EQ22
[ DDC40 ] Cs ENERGY= -42.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS235 o EQ24
[ DDC41 ] C1 ENERGY= 389.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS236 o EQ24
[ DDC42 ] C1 ENERGY= 383.4 kJ/mol FRAGMENTS: NO HN2 H H CONNECTIONS: o TS237 o EQ24
[ DDC43 ] C1 ENERGY= 44.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS240 o EQ25
[ DDC44 ] Cs ENERGY= -14.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS241 o EQ25
[ DDC45 ] C1 ENERGY= 262.6 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS243 o EQ26
[ DDC46 ] C1 ENERGY= 129.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS244 o EQ26
[ DDC47 ] C1 ENERGY= 262.4 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS245 o EQ26
[ DDC48 ] C1 ENERGY= 85.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS259 o EQ28
[ DDC49 ] C1 ENERGY= 406.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS266 o EQ29
[ DDC50 ] C1 ENERGY= 428.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS267 o EQ29
[ DDC51 ] C1 ENERGY= 396.2 kJ/mol FRAGMENTS: NO HN2 H H CONNECTIONS: o TS268 o EQ29
[ DDC52 ] C1 ENERGY= -46.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS272 o EQ30
[ DDC53 ] C1 ENERGY= 325.6 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS273 o EQ30
[ DDC54 ] Cs ENERGY= 61.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS274 o EQ30
[ DDC55 ] C1 ENERGY= 40.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS275 o EQ31
[ DDC56 ] C1 ENERGY= 43.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS276 o EQ31
[ DDC57 ] C1 ENERGY= 11.8 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS277 o EQ31
[ DDC58 ] Cs ENERGY= -4.0 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS288 o EQ34
[ DDC59 ] Cs ENERGY= 262.1 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS289 o EQ34
[ DDC60 ] C1 ENERGY= 83.9 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS290 o EQ34
[ DDC61 ] C1 ENERGY= 284.0 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS291 o EQ34
[ DDC62 ] C1 ENERGY= 22.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS296 o EQ35
[ DDC63 ] C1 ENERGY= 25.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS297 o EQ35
[ DDC64 ] C1 ENERGY= 70.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS305 o EQ36
[ DDC65 ] C1 ENERGY= 317.7 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS306 o EQ36
[ DDC66 ] C1 ENERGY= 251.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS313 o EQ37
[ DDC67 ] Cs ENERGY= -41.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS314 o EQ37
[ DDC68 ] Cs ENERGY= -31.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS315 o EQ37
[ DDC69 ] C1 ENERGY= 236.2 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS323 o EQ38
[ DDC70 ] C1 ENERGY= -19.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS324 o EQ38
[ DDC71 ] C1 ENERGY= -50.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS325 o EQ38
[ DDC72 ] C1 ENERGY= 312.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS326 o EQ38
[ DDC73 ] C1 ENERGY= 69.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS329 o EQ39
[ DDC74 ] Cs ENERGY= -20.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS330 o EQ39
[ DDC75 ] Cs ENERGY= -52.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS331 o EQ39
[ DDC76 ] C1 ENERGY= 595.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS332 o EQ39
[ DDC77 ] C1 ENERGY= 200.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS343 o EQ41
[ DDC78 ] C1 ENERGY= 393.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS344 o EQ41
[ DDC79 ] C1 ENERGY= 1.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS351 o EQ42
[ DDC80 ] C1 ENERGY= -23.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS352 o EQ42
[ DDC81 ] C1 ENERGY= 57.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS353 o EQ43
[ DDC82 ] C1 ENERGY= 63.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS354 o EQ43
[ DDC83 ] C1 ENERGY= -27.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS356 o EQ44
[ DDC84 ] C1 ENERGY= -49.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS357 o EQ44
[ DDC85 ] C1 ENERGY= 272.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS366 o EQ45
[ DDC86 ] C1 ENERGY= 261.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS367 o EQ45
[ DDC87 ] C1 ENERGY= 613.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N2O HN CONNECTIONS: o TS368 o EQ45
[ DDC88 ] C1 ENERGY= 355.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS369 o EQ45
[ DDC89 ] C1 ENERGY= 248.9 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS373 o EQ46
[ DDC90 ] C1 ENERGY= 314.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS375 o EQ47
[ DDC91 ] C1 ENERGY= 297.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS376 o EQ47
[ DDC92 ] C1 ENERGY= 224.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS378 o EQ48
[ DDC93 ] C1 ENERGY= 120.6 kJ/mol FRAGMENTS: HNO N2 H H CONNECTIONS: o TS379 o EQ48
[ DDC94 ] C1 ENERGY= 413.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS380 o EQ48
[ DDC95 ] C1 ENERGY= -46.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS381 o EQ49
[ DDC96 ] Cs ENERGY= 95.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS382 o EQ49
[ DDC97 ] C1 ENERGY= 117.5 kJ/mol FRAGMENTS: HNO N2 H H CONNECTIONS: o TS383 o EQ49
[ DDC98 ] C1 ENERGY= 219.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS392 o EQ50
[ DDC99 ] C1 ENERGY= 274.8 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS397 o EQ51
[ DDC100 ] C1 ENERGY= 298.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS398 o EQ51
[ DDC101 ] C1 ENERGY= 290.4 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS399 o EQ51
[ DDC102 ] C1 ENERGY= 209.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS406 o EQ52
[ DDC103 ] C1 ENERGY= 427.5 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS410 o EQ53
[ DDC104 ] C1 ENERGY= 575.0 kJ/mol FRAGMENTS: HO H2N3 CONNECTIONS: o TS411 o EQ53
[ DDC105 ] C1 ENERGY= 318.8 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS424 o EQ55
[ DDC106 ] C1 ENERGY= 513.0 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS425 o EQ55
[ DDC107 ] C1 ENERGY= 202.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS435 o EQ57
[ DDC108 ] C1 ENERGY= 457.7 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS436 o EQ57
[ DDC109 ] C1 ENERGY= 412.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS437 o EQ57
[ DDC110 ] C1 ENERGY= 427.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS438 o EQ57
[ DDC111 ] C1 ENERGY= 504.8 kJ/mol FRAGMENTS: HO H2N3 CONNECTIONS: o TS439 o EQ57
[ DDC112 ] C1 ENERGY= 395.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS445 o EQ58
[ DDC113 ] C1 ENERGY= 346.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS451 o EQ59
[ DDC114 ] C1 ENERGY= 277.6 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS452 o EQ59
[ DDC115 ] C1 ENERGY= 496.5 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS453 o EQ59
[ DDC116 ] C1 ENERGY= 316.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS454 o EQ60
[ DDC117 ] Cs ENERGY= 354.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS463 o EQ61
[ DDC118 ] Cs ENERGY= 457.4 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS464 o EQ61
[ DDC119 ] C1 ENERGY= 498.0 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS465 o EQ62
[ DDC120 ] C1 ENERGY= 419.7 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS466 o EQ63
[ DDC121 ] C1 ENERGY= 282.2 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS469 o EQ64
[ DDC122 ] Cs ENERGY= 338.1 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS476 o EQ65
[ DDC123 ] C1 ENERGY= 271.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS478 o EQ66
[ DDC124 ] C1 ENERGY= 287.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS479 o EQ66
[ DDC125 ] C1 ENERGY= 349.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS483 o EQ67
[ DDC126 ] Cs ENERGY= 703.8 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS484 o EQ67
[ DDC127 ] C1 ENERGY= 317.5 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS490 o EQ68
[ DDC128 ] C1 ENERGY= 323.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS492 o EQ69
[ DDC129 ] C1 ENERGY= 208.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS495 o EQ70
[ DDC130 ] C1 ENERGY= 263.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS499 o EQ71
[ DDC131 ] C1 ENERGY= 329.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS500 o EQ71
[ DDC132 ] C1 ENERGY= 254.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS501 o EQ71
[ DDC133 ] C1 ENERGY= 203.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS502 o EQ72
[ DDC134 ] C1 ENERGY= 308.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS503 o EQ73
[ DDC135 ] C1 ENERGY= 303.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS504 o EQ73
[ DDC136 ] C1 ENERGY= 335.8 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS510 o EQ74
[ DDC137 ] C1 ENERGY= 268.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS512 o EQ75
[ DDC138 ] C1 ENERGY= 243.9 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS513 o EQ75
[ DDC139 ] C1 ENERGY= 339.6 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS514 o EQ76
[ DDC140 ] C1 ENERGY= 382.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS515 o EQ76
[ DDC141 ] C1 ENERGY= 194.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS520 o EQ77
[ DDC142 ] C1 ENERGY= 223.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS521 o EQ77
[ DDC143 ] C1 ENERGY= 351.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS524 o EQ78
[ DDC144 ] Cs ENERGY= 394.1 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS525 o EQ78
[ DDC145 ] C1 ENERGY= 290.1 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS526 o EQ79
[ DDC146 ] C1 ENERGY= 268.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS527 o EQ79
[ DDC147 ] C1 ENERGY= 290.0 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS529 o EQ80
[ DDC148 ] C1 ENERGY= 283.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS530 o EQ80
[ DDC149 ] C1 ENERGY= 306.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS531 o EQ80
[ DDC150 ] C1 ENERGY= 284.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS532 o EQ80
[ DDC151 ] C1 ENERGY= 218.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS535 o EQ81
[ DDC152 ] C1 ENERGY= 209.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS536 o EQ81
[ DDC153 ] C1 ENERGY= 357.4 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS537 o EQ81
[ DDC154 ] C1 ENERGY= 419.9 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS538 o EQ81
[ DDC155 ] C1 ENERGY= 292.8 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS539 o EQ82
[ DDC156 ] C1 ENERGY= 266.8 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS540 o EQ83
[ DDC157 ] C1 ENERGY= 199.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS541 o EQ84
[ DDC158 ] C1 ENERGY= 222.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS542 o EQ84
[ DDC159 ] C1 ENERGY= 299.9 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS544 o EQ85
[ DDC160 ] C1 ENERGY= 277.4 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS545 o EQ85
[ DDC161 ] C1 ENERGY= 284.1 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS549 o EQ86
[ DDC162 ] C1 ENERGY= 314.5 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS550 o EQ86
[ DDC163 ] C1 ENERGY= 284.5 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS551 o EQ86
[ DDC164 ] C1 ENERGY= 63.5 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS552 o EQ86
[ DDC165 ] C1 ENERGY= 350.3 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS554 o EQ87
[ DDC166 ] C1 ENERGY= 267.3 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS558 o EQ88
[ DDC167 ] C1 ENERGY= 265.8 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS559 o EQ88
[ DDC168 ] C1 ENERGY= 362.1 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS560 o EQ88
[ DDC169 ] C1 ENERGY= -42.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS561 o EQ89
[ DDC170 ] C1 ENERGY= 265.5 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS563 o EQ90
[ DDC171 ] C1 ENERGY= 360.8 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS564 o EQ90
[ DDC172 ] C1 ENERGY= 722.9 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS568 o EQ91
[ DDC173 ] C1 ENERGY= 281.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS571 o EQ93
[ DDC174 ] C1 ENERGY= 386.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS572 o EQ93
[ DDC175 ] Cs ENERGY= 397.2 kJ/mol FRAGMENTS: HN3O H H CONNECTIONS: o TS573 o EQ93
[ DDC176 ] C1 ENERGY= 719.2 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS575 o EQ94
[ DDC177 ] C1 ENERGY= 333.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS580 o EQ95
[ DDC178 ] C1 ENERGY= 721.2 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS581 o EQ95
[ DDC179 ] C1 ENERGY= -67.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS582 o DDC180
[ DDC180 ] C1 ENERGY= 34.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS582 o DDC179
[ DDC181 ] C1 ENERGY= 0.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3O N3 CONNECTIONS: o TS583 o DDC182
[ DDC182 ] C1 ENERGY= 0.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3O N3 CONNECTIONS: o TS583 o DDC181
[ DDC183 ] C1 ENERGY= 199.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS584 o DDC184
[ DDC184 ] C1 ENERGY= -70.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS584 o DDC183
[ DDC185 ] C1 ENERGY= 17.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS585 o DDC186
[ DDC186 ] C1 ENERGY= 212.8 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS585 o DDC185
[ DDC187 ] C1 ENERGY= 199.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS586 o DDC188
[ DDC188 ] C1 ENERGY= -63.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS586 o DDC187
[ DDC189 ] C1 ENERGY= 191.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS587 o DDC190
[ DDC190 ] C1 ENERGY= 211.6 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS587 o DDC189
[ DDC191 ] C1 ENERGY= 110.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO N2 H H CONNECTIONS: o TS588 o DDC192
[ DDC192 ] C1 ENERGY= 40.5 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS588 o DDC191
[ DDC193 ] C1 ENERGY= 59.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS589 o DDC194
[ DDC194 ] Cs ENERGY= 254.9 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS589 o DDC193
[ DDC195 ] C1 ENERGY= 266.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS590 o DDC196
[ DDC196 ] C1 ENERGY= 268.5 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS590 o DDC195
[ DDC197 ] C1 ENERGY= 197.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS591 o DDC198
[ DDC198 ] C1 ENERGY= 22.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS591 o DDC197
[ DDC199 ] C1 ENERGY= 23.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS592 o DDC200
[ DDC200 ] C1 ENERGY= 224.9 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS592 o DDC199
[ DDC201 ] C1 ENERGY= 307.3 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS593 o DDC202
[ DDC202 ] C1 ENERGY= 293.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS593 o DDC201
[ DDC203 ] C1 ENERGY= 195.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS594 o DDC204
[ DDC204 ] C1 ENERGY= 26.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2O HN3 CONNECTIONS: o TS594 o DDC203
[ DDC205 ] C1 ENERGY= 277.2 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS595 o DDC206
[ DDC206 ] C1 ENERGY= 273.5 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS595 o DDC205
[ DDC207 ] C1 ENERGY= -10.4 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS596 o DDC208
[ DDC208 ] C1 ENERGY= 273.6 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS596 o DDC207
[ DDC209 ] Cs ENERGY= 287.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS597 o DDC210
[ DDC210 ] Cs ENERGY= 306.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS597 o DDC209
[ DDC211 ] C1 ENERGY= 318.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS598 o DDC212
[ DDC212 ] C1 ENERGY= 251.5 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS598 o DDC211
[ DDC213 ] C1 ENERGY= 286.2 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS599 o DDC214
[ DDC214 ] C1 ENERGY= 322.2 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS599 o DDC213
[ DDC215 ] C1 ENERGY= 335.9 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS600 o DDC216
[ DDC216 ] C1 ENERGY= 337.3 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS600 o DDC215
[ DDC217 ] C1 ENERGY= 320.0 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS601 o DDC218
[ DDC218 ] C1 ENERGY= 276.7 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS601 o DDC217
[ DDC219 ] C1 ENERGY= 266.7 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS602 o DDC220
[ DDC220 ] C1 ENERGY= 273.5 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS602 o DDC219
[ DDC221 ] Cs ENERGY= 327.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS603 o DDC222
[ DDC222 ] Cs ENERGY= 85.0 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS603 o DDC221
[ DDC223 ] Cs ENERGY= 335.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS604 o DDC224
[ DDC224 ] Cs ENERGY= 332.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS604 o DDC223
[ DDC225 ] C1 ENERGY= 327.4 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS605 o DDC226
[ DDC226 ] C1 ENERGY= 278.1 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS605 o DDC225
[ DDC227 ] C1 ENERGY= 258.2 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS606 o DDC228
[ DDC228 ] C1 ENERGY= 336.0 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS606 o DDC227
[ DDC229 ] C1 ENERGY= 323.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS607 o DDC230
[ DDC230 ] C1 ENERGY= 256.1 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS607 o DDC229
[ DDC231 ] C1 ENERGY= 381.2 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS608 o DDC232
[ DDC232 ] C1 ENERGY= 379.3 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS608 o DDC231
[ DDC233 ] C1 ENERGY= 384.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS609 o DDC234
[ DDC234 ] C1 ENERGY= 336.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS609 o DDC233
[ DDC235 ] C1 ENERGY= 315.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS610 o DDC236
[ DDC236 ] C1 ENERGY= 315.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS610 o DDC235
[ DDC237 ] C1 ENERGY= 327.3 kJ/mol FRAGMENTS: NO H3N2 CONNECTIONS: o TS611 o DDC238
[ DDC238 ] C1 ENERGY= 332.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS611 o DDC237
[ DDC239 ] C1 ENERGY= 335.2 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS612 o DDC240
[ DDC240 ] C1 ENERGY= 391.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS612 o DDC239
[ DDC241 ] C1 ENERGY= 285.1 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS613 o DDC242
[ DDC242 ] C1 ENERGY= 116.2 kJ/mol FRAGMENTS: HNO N2 H H CONNECTIONS: o TS613 o DDC241
[ DDC243 ] C1 ENERGY= 355.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS614 o DDC244
[ DDC244 ] C1 ENERGY= 389.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS614 o DDC243
[ DDC245 ] C1 ENERGY= 417.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS615 o DDC246
[ DDC246 ] C1 ENERGY= 419.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS615 o DDC245
[ DDC247 ] C1 ENERGY= 347.4 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS616 o DDC248
[ DDC248 ] C1 ENERGY= 319.4 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS616 o DDC247
[ DDC249 ] C1 ENERGY= 258.5 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS617 o DDC250
[ DDC250 ] C1 ENERGY= 357.0 kJ/mol FRAGMENTS: NO HN2 H H CONNECTIONS: o TS617 o DDC249
[ DDC251 ] C1 ENERGY= 410.9 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS618 o DDC252
[ DDC252 ] C1 ENERGY= 312.6 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS618 o DDC251
[ DDC253 ] C1 ENERGY= 341.5 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS619 o DDC254
[ DDC254 ] C1 ENERGY= 284.4 kJ/mol FRAGMENTS: H3NO N2 CONNECTIONS: o TS619 o DDC253
[ DDC255 ] C1 ENERGY= 321.2 kJ/mol FRAGMENTS: NO HN2 H H CONNECTIONS: o TS620 o DDC256
[ DDC256 ] C1 ENERGY= 346.1 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o TS620 o DDC255
[ DDC257 ] C1 ENERGY= 255.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS621 o DDC258
[ DDC258 ] C1 ENERGY= 305.2 kJ/mol FRAGMENTS: NO HN2 H H CONNECTIONS: o TS621 o DDC257
[ DDC259 ] C1 ENERGY= 314.2 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS622 o DDC260
[ DDC260 ] C1 ENERGY= 288.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS622 o DDC259
[ DDC261 ] C1 ENERGY= 308.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS623 o DDC262
[ DDC262 ] C1 ENERGY= 294.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS623 o DDC261
[ DDC263 ] C1 ENERGY= 442.8 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS624 o DDC264
[ DDC264 ] C1 ENERGY= 444.9 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS624 o DDC263
[ DDC265 ] C1 ENERGY= 399.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS625 o DDC266
[ DDC266 ] C1 ENERGY= 425.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o TS625 o DDC265
[ DDC267 ] C1 ENERGY= 509.8 kJ/mol FRAGMENTS: HO H2N3 CONNECTIONS: o TS626 o DDC268
[ DDC268 ] C1 ENERGY= 509.8 kJ/mol FRAGMENTS: HO H2N3 CONNECTIONS: o TS626 o DDC267
[ DDC269 ] Cs ENERGY= 465.4 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS627 o DDC270
[ DDC270 ] Cs ENERGY= 697.4 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS627 o DDC269
[ DDC271 ] C1 ENERGY= 319.1 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS628 o DDC272
[ DDC272 ] C1 ENERGY= 294.7 kJ/mol FRAGMENTS: N2O H3N CONNECTIONS: o TS628 o DDC271
[ DDC273 ] C1 ENERGY= 330.7 kJ/mol FRAGMENTS: H3N3O CONNECTIONS: o TS629 o DDC274
[ DDC274 ] C1 ENERGY= 699.5 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o TS629 o DDC273
[ UDC0 ] C1 ENERGY= 577.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC1 ] C1 ENERGY= 586.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ1 o
[ UDC2 ] C1 ENERGY= 550.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ2 o
[ UDC3 ] C1 ENERGY= 577.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ2 o
[ UDC4 ] C1 ENERGY= 530.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ3 o
[ UDC5 ] C1 ENERGY= 582.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ3 o
[ UDC6 ] C1 ENERGY= 589.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ3 o
[ UDC7 ] C1 ENERGY= 518.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ4 o
[ UDC8 ] C1 ENERGY= 573.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ4 o
[ UDC9 ] C1 ENERGY= 512.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ5 o
[ UDC10 ] C1 ENERGY= 621.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ6 o
[ UDC11 ] C1 ENERGY= 626.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ6 o
[ UDC12 ] C1 ENERGY= 540.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ8 o
[ UDC13 ] C1 ENERGY= 625.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ11 o
[ UDC14 ] C1 ENERGY= 560.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ12 o
[ UDC15 ] C1 ENERGY= 613.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ12 o
[ UDC16 ] Cs ENERGY= 446.5 kJ/mol FRAGMENTS: HN2O H2N CONNECTIONS: o EQ13 o
[ UDC17 ] C1 ENERGY= 586.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ13 o
[ UDC18 ] C1 ENERGY= 609.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ16 o
[ UDC19 ] C1 ENERGY= 562.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ17 o
[ UDC20 ] Cs ENERGY= 664.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ18 o
[ UDC21 ] Cs ENERGY= 677.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ18 o
[ UDC22 ] C1 ENERGY= 555.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N2O HN CONNECTIONS: o EQ19 o
[ UDC23 ] C1 ENERGY= 602.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ19 o
[ UDC24 ] C1 ENERGY= 688.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ22 o
[ UDC25 ] C1 ENERGY= 574.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ23 o
[ UDC26 ] C1 ENERGY= 671.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ23 o
[ UDC27 ] C1 ENERGY= 597.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ26 o
[ UDC28 ] Cs ENERGY= 653.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ27 o
[ UDC29 ] Cs ENERGY= 677.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ27 o
[ UDC30 ] C1 ENERGY= 572.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ28 o
[ UDC31 ] C1 ENERGY= 598.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ28 o
[ UDC32 ] C1 ENERGY= 637.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ32 o
[ UDC33 ] Cs ENERGY= 667.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ32 o
[ UDC34 ] C1 ENERGY= 698.3 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ35 o
[ UDC35 ] C1 ENERGY= 542.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ36 o
[ UDC36 ] C1 ENERGY= 626.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ36 o
[ UDC37 ] C1 ENERGY= 580.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ38 o
[ UDC38 ] Cs ENERGY= 438.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2NO HN2 CONNECTIONS: o EQ40 o
[ UDC39 ] C1 ENERGY= 683.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ44 o
[ UDC40 ] C1 ENERGY= 555.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ47 o
[ UDC41 ] C1 ENERGY= 582.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ49 o
[ UDC42 ] C1 ENERGY= 763.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ50 o
[ UDC43 ] C1 ENERGY= 577.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ51 o
[ UDC44 ] C1 ENERGY= 712.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ52 o
[ UDC45 ] C1 ENERGY= 707.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ53 o
[ UDC46 ] C1 ENERGY= 761.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ54 o
[ UDC47 ] C1 ENERGY= 757.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ55 o
[ UDC48 ] C1 ENERGY= 787.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ56 o
[ UDC49 ] Cs ENERGY= 788.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ57 o
[ UDC50 ] Cs ENERGY= 339.6 kJ/mol FRAGMENTS: HNO H2N2 CONNECTIONS: o EQ60 o
[ UDC51 ] Cs ENERGY= 736.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ64 o
[ UDC52 ] C1 ENERGY= 715.9 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ66 o
[ UDC53 ] C1 ENERGY= 772.8 kJ/mol FRAGMENTS: O H3N3 CONNECTIONS: o EQ66 o
[ UDC54 ] C1 ENERGY= 772.8 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ66 o
[ UDC55 ] C1 ENERGY= 743.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ68 o
[ UDC56 ] Cs ENERGY= 779.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ68 o
[ UDC57 ] C1 ENERGY= 749.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ70 o
[ UDC58 ] C1 ENERGY= 755.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ71 o
[ UDC59 ] C1 ENERGY= 774.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ71 o
[ UDC60 ] C1 ENERGY= 726.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ72 o
[ UDC61 ] Cs ENERGY= 717.7 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ73 o
[ UDC62 ] Cs ENERGY= 818.2 kJ/mol FRAGMENTS: O H3N3 CONNECTIONS: o EQ73 o
[ UDC63 ] C1 ENERGY= 727.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ74 o
[ UDC64 ] C1 ENERGY= 770.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ77 o
[ UDC65 ] C1 ENERGY= 755.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ81 o
[ UDC66 ] Cs ENERGY= 745.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ82 o
[ UDC67 ] C1 ENERGY= 834.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ84 o
[ UDC68 ] C1 ENERGY= 790.2 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ88 o
[ UDC69 ] C1 ENERGY= 781.4 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ89 o
[ UDC70 ] C1 ENERGY= 736.0 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ90 o
[ UDC71 ] C1 ENERGY= 944.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ90 o
[ UDC72 ] Cs ENERGY= 916.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ93 o
[ UDC73 ] C1 ENERGY= 1203.1 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ94 o
[ UDC74 ] C1 ENERGY= 1210.6 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ95 o
[ UDC75 ] C1 ENERGY= 1224.5 kJ/mol FRAGMENTS: H2N3O H CONNECTIONS: o EQ95 o
xx: This is an exceptional case, which could not be assigned during the GRRM procedures. It is possibly due to a very shallow well of numerical thresholds, a minimum with negative Hessians, or artifacts associated with the computation.
to the top of this page